>> Luật sư tư vấn pháp luật lao động qua điện thoại (24/7) gọi:  - 1900.6162

TÊN CƠ QUAN CHỦ ĐẦU TƯ
(TÊN DỰ ÁN/GÓI THẦU)
-------------

Số:        /

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………, ngày … tháng … năm …

PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NHU CẦU SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ……………

Căn cứ hợp đồng đã ký giữa…………. và nhà thầu ………………. để thực hiện gói thầu……….. thuộc dự án………….. thực hiện tại ………. với giá ký hợp đồng là …………., Nhà thầu nước ngoài…………….. báo cáo phương án điều chỉnh, bổ sung nhu cầu sử dụng lao động làm việc tại nhà thầu…………, cụ thể như sau:

Số TT

Vị trí công việc

Số lượng (người)

Trình độ chuyên môn

Mức lương trung bình

Thời gian làm việc

Từ Đại học trở lên

Nghệ nhân những ngành nghề truyền thống

Kinh nghiệm làm việc (>=5 năm)

Khác

Bắt đầu

Kết thúc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I

Người nước ngoài

1

Vị trí lao động tăng

...

2

Vị trí lao động giảm

Tổng = (1) – (2)

x

x

x

x

x

II

Lao động Việt Nam

1

Vị trí lao động tăng

...

2

Vị trí lao động giảm

...

Tổng = (1) – (2)

x

x

x

x

x

Ngày       tháng      năm
ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
(Xác nhận phương án điều chỉnh, bổ sung nhu cầu sử dụng lao động nêu trên của nhà thầu là thực hiện theo đúng quy định của pháp luật)
(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ngày    tháng     năm
ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI
(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)