Luật sư tư vấn về chủ đề "mẫu phương án"

mẫu phương án | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề mẫu phương án.

Mẫu phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô mới năm 2022

Mẫu phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô mới năm 2022
Khi đăng ký cấp giấy phép kinh doanh vận tải, đơn vị xin cấp phép phải xây dựng được phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Luật Minh Khuê giới thiệu mẫu phương án này theo quy định của pháp luật và giải đáp một số vấn đề pháp lý liên quan:

Mẫu phương án sử dụng lao động nước ngoài

Mẫu phương án sử dụng lao động nước ngoài
Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu phương án sử dụng lao động nước ngoài ban hành kèm theo Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung:

Mẫu phương án điều chỉnh, bổ sung nhu cầu sử dụng lao động

Mẫu phương án điều chỉnh, bổ sung nhu cầu sử dụng lao động
Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu phương án điều chỉnh, bổ sung nhu cầu sử dụng lao động ban hành kèm theo Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung.