1. Mẫu quyết định cử đi đào tạo là gì?

Mẫu quyết định cử đi đào tạo là mẫu được lập căn cứ vào nhu cầu cần thiết cũng như căn cứ vào nguyện vọng của cá nhân và đề nghị của trưởng phòng tổ chức nhân sự, quyết định cử nhân viên đi học tại cơ sở đào tạo nào đó. Mẫu quyết định cử đi đào tạo phải nêu rõ tên người được cử đi đào tạo và kinh phí cho nhân viên đi học là bao nhiêu. 

Mẫu quyết định cử đi đào tạo là một mẫu văn bản hành chính được ban hành bởi người đứng đầu doanh nghiệp, ban giám đốc công ty, doanh nghiệp đưa ra quyết định để cử nhân viên của họ đi đào tạo. Mục đích của việc cử người đi đào tạo chính là nâng cao chất lượng trình độ của cá nhân được cử đi đào tạo để họ có thể đảm nhiệm những vị trí hoặc những công việc có yêu cầu cao hơn. 

 

2. Mẫu quyết định cử đi đào tạo mới nhất

2.1 Mẫu quyết định nhân viên đi đào tạo của công ty

>> Tải ngay: Mẫu quyết định cử đi đào tạo

Công ty .......... 

Số: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

......, ngày.....tháng....năm......

                                                                                                                                                                                                     

QUYẾT ĐỊNH 

v/v cử đi đào tạo

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY ...................

- Căn cứ quyết định số: ..................... bổ nhiệm tổng giám đốc ngày ........... 

- Căn cứ bản chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc theo điểu lệ công ty

- Xét đề nghị của trưởng phòng TCHCNS

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Đồng ý cử ông( bà) ............... là ................ tham dự lớp ..... tại ....... từ ngày ......./......./....  đến ngày ......./........./........

Điều 2: Ông( bà) ................... được thanh toán kinh phí ............... sau khi nộp kết quả học tập và phiếu thu về phòng TCHCNS, Phòng Kế toán- Tài chính

Điều 3: Các đơn vị chức năng liên quan và ông( bà) ....................... chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận                                                                                                                                                                                                 

- Như điều 3

- Lưu: Phòng TCHCNS

 TỔNG GIÁM ĐỐC.

 

2.2 Mẫu quyết định cử nhân viên đi học

CÔNG TY ...

-------------- 

Số: ..../..../QĐ-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------

...., ngày .... tháng .... năm 20...

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cử đi đào tạo

Giám đốc CÔNG TY  ....

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ CÔNG TY ....;

- Căn cứ yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Cử các ông bà có tên dưới đây tham dự lớp học tiếng Anh phục vụ nghiệp vụ xuất nhập khẩu tại Trung tâm Anh ngữ ...... (Chi nhánh 2 Công ty ..... tại Hà Nội), địa chỉ: ....... phố Huế, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội:

STT

Họ và tên

Thời gian khoá học

1

.................

Từ ngày ..../..../20.... đến ngày ..../..../20....

2

............

Từ ngày ..../..../20....đến ngày ..../..../20....

Điều 2: Chi phí khoá học do CÔNG TY .... chi trả. Sau khi tham dự khoá học, người lao động có trách nhiệm cam kết làm việc tối thiểu 06 tháng tại CÔNG TY  .... kể từ ngày chấm dứt khoá học.

Điều 3: Nhân viên CÔNG TY ....... và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 1;

- Lưu.

Giám đốc

(Ký và đóng dấu)

 

 

Cam kết: Sau khi hoàn thành khoá học tiếng Anh phục vụ nghiệp vụ Xuất nhập khẩu, tôi cam kết làm việc tối thiểu 06 tháng tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ....... kể từ ngày chấm dứt khoá học.

 

NGƯỜI CAM KẾT

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

2.3 Mẫu quyết định cử công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng

UBND TỈNH ................

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

Số: ........./QĐ-SGD&ĐT

................, ngày...tháng...năm...

 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cử công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ ………………………… (1) …………....………… ;

Căn cứ ………………………… (1) ………….…………… ;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử …… (2) ……., …… (3) …….., …… (4) ….. đi học lớp ………, kể từ ngày …… (5) ……..

Điều 2. Công chức, viên chức được cử đi học thực hiện theo phương thức …… (6) ….; các khoản phụ cấp và mọi chi phí cho người đi học thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh Tra; Trưởng phòng, ban của Sở; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và …(2) …… chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Sở Nội vụ (để b/c);

- .............(7)................;

- Lưu: VT, TCCB, (8).

GIÁM ĐỐC (9)

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

Ghi chú:

(1) Các căn cứ pháp lý để ban hành Quyết định.

(2) Tên người được cử đi đào tạo, bồi dưỡng.

(3) Chức vụ (hoặc chức danh) người được cử đi đào tạo, bồi dưỡng.

(4) Tên đơn vị người được cử đi đào tạo, bồi dưỡng đang công tác.

(5) Thời gian bắt đầu lớp học.

(6) Phương thức vừa học vừa làm hoặc tập trung..

(7) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,...

(8) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)

(9) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.

 

3. Những lưu ý khi viết mẫu đơn cử đi đào tạo

Mẫu đơn cử đi đào tạo cần có đầy đủ các nội dung cần thiết bao gồm các phần như là: phần mở đầu, phần nội dung và phần kết

- Phần mở đầu:  cần trình bày văn bản quyết định, ghi rõ quốc hiệu , tên văn bản, trích yếu v/v cử đi đào tạo. QUYẾT ĐỊNH sẽ được viết in hoa và bôi đậm

- Phần nội dung:  thì cần nêu rõ đơn vị, cơ quna , tổ chức của nhân viên được cử đi đào tạo và tên lớp khóa đào tạo mà nhân viên công ty được cử đi đào tạo bao gồm cả thời gian đào tạo trong bao lâu, căn cứ quyết định ban hành. Quy trình đạo tạo thời gian mà nhân viên được cử đi đào tạo bao gồm cả ngày tháng năm bắt đầu và ngày tháng năm kết thúc khóa đào tạo đó. 

- Kết: Quyết định phải có chữ ký và đóng dấu của lãnh đạo cao nhất của công ty.