Mẫu số 06 

TÒA ÁN NHÂN DÂN...............(1)

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:....../....../QĐ-ĐC (2)

............, ngày...... tháng ...... năm ......

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐỐI CHẤT

TÒA ÁN NHÂN DÂN..................................................................

Căn cứ vào Điều 85 và Điều 88 của Bộ luật tố tụng dân sự;

Sau khi xem xét văn bản yêu cầu đối chất của .........(3) là ........(4), trong vụ án ……………………………………………………………………………………… (5)

Xét thấy việc đối chất là cần thiết cho việc giải quyết vụ án,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tiến hành đối chất giữa:…............................................(6)...........................

2. Việc đối chất được bắt đầu tiến hành vào hồi ..... giờ.........phút ngày .............tháng ................năm ..............tại..............................................................................(7)

Nơi nhận:
- Ghi cụ thể cá nhân, cơ quan, tổ chức Liên quan đến yêu cầu đối chất; đương sự có đơn yêu cầu Toà án tiến hành đối chất;
- Lưu hồ sơ vụ án.

TÒA ÁN NHÂN DÂN.............................

THẨM PHÁN

 

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 06:

(1) Ghi tên Toà án nhân dân ra quyết định đối chất; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện X, tỉnh H), nếu là Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội), nếu là Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao thì ghi: Toà án nhân dân tối cao Toà phúc thẩm tại (Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh).

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định (ví dụ: Số: 01/2012/QĐ-TĐTC).

(3) (4) Ghi đầy đủ tên, địa chỉ, địa vị pháp lý của người làm đơn yêu cầu đối chất.

(5) Ghi đúng như ghi trích yếu về vụ án mà Toà án đang giải quyết.

Tòa án chỉ ghi mục (3) (4) (5) khi có yêu cầu của đương sự về việc đối chất.

(6) Ghi đầy đủ họ tên, địa vị pháp lý của những người được Tòa án yêu cầu đối chất. Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A là bị đơn đối chất với bà Nguyễn Thị B là người làm chứng….

(7) Ghi cụ thể ngày, giờ, địa điểm tiến hành đối chất.