Mẫu quyết định số 15

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH1
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
---------------

Số:.../QĐ-KDTGTVPTGPCC

...2, ngày ... tháng ... năm ...

QUYẾT ĐỊNH

Kéo dài thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề

Căn cứ Điều 125 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề số ............./QĐ-TGTVPTGPCC ngày ... tháng ... năm ............ do ............................... ký;

Căn cứ Văn bản giao quyền số ..../......... ngày ... tháng ... năm ... (nếu có),

Tôi: ..................... Chức vụ: .................. Đơn vị:.................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kéo dài thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện, chứng chỉ hành nghề của:

Ông (Bà)/Tổ chức:...............................................................................................................

Ngày ... tháng ... năm sinh ............ Quốc tịch:......................................................................

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:..........................................................................................

Địa chỉ:................................................................................................................................

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số:....................................... 

Cấp ngày: ......................... Nơi cấp:...................................................................................

Tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề gồm:3

...........................................................................................................................................

Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính được niêm phong gồm: ................................ 

...........................................................................................................................................

Đang bị tạm giữ theo Quyết định số .../QĐ-TGTVPTGPCC ngày ... tháng ... năm ... có thời hạn tạm giữ là ........... giờ, kể từ .... giờ ..... phút ngày ... tháng ... năm ...... đến .....giờ ...... phút ....... ngày ... tháng ... năm ...........

Lý do kéo dài thời hạn tạm giữ:........................................................................................ 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Thời hạn kéo dài là .......... giờ.... phút, kể từ ... giờ ... phút ngày ... tháng ... năm ... đến ... giờ ... phút ngày ... tháng ... năm ....

Việc kéo dài thời hạn tạm giữ đã thông báo cho4.............................................................. 

........................................................................................................................................... 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, được giao cho:

1. Ông (Bà): ...................................... để chấp hành.

Ông/Bà bị tạm giữ có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. 5.................................................. để tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Lưu: Hồ sơ.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ chức vụ, họ tên)

____________

1 Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính (lưu ý: riêng đối với văn bản của UBND cấp xã thì phải ghi rõ cấp tỉnh, cấp huyện; UBND cấp huyện thì phải ghi rõ cấp tỉnh).

2 Ghi địa danh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

3 Ghi rõ tên, số lượng, trọng lượng, đặc điểm, tình trạng, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại tang vật, phương tiện; giấy phép, chứng chỉ hành nghề. Nếu nhiều lập bản thống kê riêng.

4 Ghi họ tên, địa chỉ cơ quan, tổ chức, người được thông báo.

5 Ghi họ tên, chức vụ, đơn vị người tổ chức thực hiện việc tạm giữ.