SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH/TP….
THANH TRA SỞ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số:       /QĐ-TTr

(1)……, ngày….. tháng…..năm..…

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu từng phần

CHÁNH THANH TRA

Căn cứ Bộ luật lao động năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động;

Căn cứ Nghị định số39/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Biên bản vi phạm nội dung hợp đồng lao động do ....(2)... lập hồi .... giờ ……. ngày…..tháng…. năm...... tại            ;

Xét đề nghị của......................................................................................................... ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tuyên bố vô hiệu đối với nội dung:...(3)........................................................

Tại hợp đồng lao động số...(4)...ký ngày…… tháng……. năm…. ký giữa một bên là:

Ông/bà……………(5)................................... ; Chức danh......................................... ;

Số chứng minh nhân dân……………………Cấp ngày…… tại.................................. ;

Đại diện cho ………(6).............................................................................................. ;

Địa chỉ ……….(7)...................................................................................................... ;

Với một bên là:

Ông/bà (8)........................................................ ;

Số chứng minh nhân dân……………………Cấp ngày…… tại.................................... ;

Địa chỉ:........................................................................................................................ ;

Điều 2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Quyết định này; người sử dụng lao động và người lao động phải tiến hành sửa đổi, bổ sung phần nội dung bị tuyên bố vô hiệu tại Điều 1 quyết định này.

Điều 3. Quyền và lợi ích của mỗi bên trong thời gian từ khi tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu từng phần đến khi hai bên sửa đổi, bổ sung phần nội dung bị tuyên bố vô hiệu được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 5. Ông/bà…….(5)...... và …….(8)…… có trách nhiệm thi hành quyết định này. Trường hợp không đồng ý với quyết định này, các bên có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật./.

 

Nơi nhận:
- ………;
- ………;
- Lưu: VT,……

CHÁNH THANH TRA
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh.

(2) Họ và tên người lập Biên bản về hợp đồng lao động có nội dung vi phạm pháp luật.

(3) Ghi rõ nội dung vô hiệu trong hợp đồng lao động.

(4) Trường hợp có nhiều hợp đồng lao động có cùng nội dung vi phạm thì Chánh thanh tra sởLao động - Thương binh và Xã hội ban hành một quyết định tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu từng phần kèm theo danh sách các hợp đồng lao động vô hiệu từng phần.

(5) Họ và tên của người đại diện theo pháp luật của cơ quan, doanh nghiệp.

(6) Tên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

(7) Địa chỉ nơi đóng trụ sở chính hoặc nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

(8) Họ và tên người lao động.