1. Mẫu quyết định về việc hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu quyết định về việc hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN

TÊN CƠ QUAN THUẾ RA QUYẾT ĐỊNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .........../QĐ-..............

..........., ngày........tháng..........năm ........

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước

CHỨC DANH THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ RA QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ các Luật thuế, Pháp lệnh phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Quyết định số ........... ngày ... tháng... năm... của ..................... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế/Cục Thuế/Chi cục Thuế;

Căn cứ vào Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN số ... ngày ... tháng ... năm ... kèm theo hồ sơ của: ...(Tên người nộp thuế, mã số thuế)...;

Theo đề nghị của ...................................................;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Hoàn trả cho (Ông/Bà/Tổ chức):......................................................

Mã số thuế:....................................................................................................

Số CMND/Hộ chiếu.......... ngày cấp:...../....../.........nơi cấp:..........................

Địa chỉ:.........................................................................................................

Tổng số tiền thuế là: ................................................................ đồng

(bằng chữ: ................................................................................................).

Trong đó:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Loại thuế

Tiểu Mục

Kỳ tính thuế

Số tiền thuế

được hoàn

Lý do hoàn trả

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

...

...

...

Cộng

Điều 2: Phần bù trừ với các khoản phải nộp Ngân sách Nhà nước (NSNN)

STT

Loại thuế/

Khoản phạt

Cơ quan thu

Kỳ tính thuế

Quyết định thu/

Tờ khai hải quan

Tài khoản bù trừ

Cơ quathuế

Cơ quan Hải quan

Cơ quan khác

Số

Ngày

NSNN

Tạm thu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

TỔNG CỘNG

Điều 3: Phần còn lại được hoàn trả sau khi bù trừ với các khoản còn phải nộp Ngân sách Nhà nước:.......................đồng (Bằng chữ:...................................................)

STT

Loại thuế

Tiểu mục

Kỳ tính thuế

Số tiền thuế

được hoàn

Lý do hoàn trả

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

...

...

...

Cộng

Hình thức hoàn trả:

Chuyển khoản

Số tài khoản............................. Tại ngân hàng (KBNN)………………….

Tiền mặt

Nơi nhận tiền hoàn thuế: Kho bạc nhà nước……………………………..

Điều 4: Trả tiền lãi cho thời gian ...(ghi rõ số ngày)... chậm giải quyết hồ sơ hoàn thuế của cơ quan thuế là .................... đồng.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

...(Tên người nộp thuế, mã số thuế)..., ...(Trưởng các bộ phận liên quan của cơ quan thuế)... chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- KK, .........;

- Lưu: VT, ........

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Ghi chú: - NSNN: Ngân sách Nhà nước

- KBNN: Kho bạc Nhà nước

2. Hướng dẫn hoàn thuế nộp thừa đối với hàng hóa nhập khẩu ?

Ngày 23 tháng 10 năm 2019, Tổng Cục Hải Quan (Bộ Tài Chính) ban hành Công văn 6672/TCHQ-TXNK 2019 hoàn thuế nộp thừa đối với hàng hóa nhập khẩu:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6672/TCHQ-TXNK
V/v hoàn thuế nộp thừa

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2019

Kính gửi: Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Biozym.
(66/12/4 Phan Huy Ích, Phường 15, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được phiếu chuyển số 1450/PC-VPCP ngày 07/10/2019 của Văn phòng Chính phủ chuyn công văn số 190923/CV-BIOZYM ngày 23/9/2019 của Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Biozym phản ánh vướng mắc về hoàn thuế nộp thừa đối với hàng hóa nhập khẩu.Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 25/9/2019, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải Phòng khu vực 3 (Cục Hải quan TP. Hải Phòng) đã ban hành Quyết định số 1451/QĐ-HQKV3 về việc hoàn tiền thuế nộp thừa đối với hàng hóa nhập khẩu theo đề nghị của Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Biozym với số tiền là 410.840.118 đồng (trong đó: thuế nhập khẩu 373.491.016 đồng, thuế GTGT 37.349.102 đồng). Đề nghị Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Biozym liên hệ với Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải Phòng khu vực 3 (Cục Hải quan TP. Hải Phòng) để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Biozym được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để b/cáo);
- Văn phòng BTC (để biết);
-
Lưu: VT,TXNK(3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

3. Thủ tục cấp mã số thuế hoàn thuế giá trị gia tăng ?

Ngày 5 tháng 8 năm 2010, Tổng Cục Thuế (Bộ Tài Chính) ban hành Công văn 2907/TCT-KK cấp mã số thuế hoàn thuế giá trị gia tăng:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2907/TCT-KK
V/v cấp mã số thuế và hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 5 tháng 8 năm 2010

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương

Tổng cục Thuế nhận được ý kiến phản ánh của một số Cục Thuếvề việc cấp mã số thuế, hoàn thuế đối với các nhà thầu chính, phụ nước ngoài(gọi chung là nhà thầu nước ngoài). Về việc này, sau khi báo cáo và được sựđồng ý của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau :

Căn cứ hướng dẫn về cấp mã số thuế tại Điểm 3.3(b và c) PhầnI và Điểm 2.5 Phần II Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tàichính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế;

Căn cứ hướng dẫn về khai nộp thuế đối với nhà thầu nướcngoài, nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện chế độ kế toán Việt Nam tại Mục IIPhần B Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫnthực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanhtại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam;

Căn cứ hướng dẫn về điều kiện hoàn thuế GTGT tại Phần CThông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuếGTGT:

- Trường hợp nhà thầu nước ngoài đã được cơ quan thuế cấp mãsố thuế 10 số cho hợp đồng thầu; nếu phát sinh các hợp đồng thầu khác tại ViệtNam thì các hợp đồng thầu tiếp theo được cấp mã số thuế 13 số và Giấy chứngnhận đăng ký thuế để thực hiện khai, nộp thuế và hoàn thuế (nếu có) theo chế độquy định. Trường hợp cơ quan thuế các cấp đã cấp mã số 10 số cho các hợp đồngthầu tiếp theo thì phải thu hồi và cấp lại mã số 13 số theo quy định.

- Trường hợp các nhà thầu đã sử dụng mã số thuế 10 số để nộpthuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì nhà thầu được xét hoàn số thuế GTGT đầuvào ghi trên các hoá đơn GTGT phát sinh trong thời gian nhà thầu sử dụng mã sốthuế 10 số (thời điểm được xét là từ khi cấp mã số thuế 10 số đến thời điểmnhận được công văn này) đối với từng hợp đồng nếu đảm báo các điều kiện về khấutrừ, hoàn thuế theo chế độ quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế biết; thực hiện ràsoát việc cấp mã số thuế cho các nhà thầu nước ngoài xử lý các hành vi vi phạmtheo đúng quy định tại các văn bản pháp luật về thuế và các văn bản pháp luậtkhác có liên quan./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Các Vụ PC, CS và Cục CNTT (TCT);
- Lưu: VT, KK.Tuấn

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải

4. Cách lập báo cáo tình hình sử dụng quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng ?

Ngày 23 tháng 04 năm 2014, Tổng Cục Thuế (Bộ Tài Chính) ban hành Công văn 1338/TCT-KK báo cáo tình hình sử dụng quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng quý IV/2013:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1338/TCT-KK
V/v Báo cáo tình hình sử dụng quỹ hoàn thuế GTGT quý IV/2013

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2014

Kính gửi: CụcThuế tỉnh Đồng Tháp

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 504/CT-KTT ngày04/4/2014 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về việc nhắc lại các công văn đã báo cáovà xin ý kiến lần 2, đề nghị Tổng cục Thuế sớm hướng dẫn giải quyết kiến nghịcủa doanh nghiệp, trong đó có nội dung liên quan đến giải quyết hồ sơ hoàn thuếnăm 2013 tại Điểm 2a Công văn số 1779/CT-KK &KTT ngày 31/12/2013 của CụcThuế tỉnh Đồng Tháp về việc báo cáo tình hình sử dụng quỹ hoàn thuế GTGT quýIV/2013, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2 Công văn số 3614/BTC-PC ngày 21/3/2014của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư số 150/2013/TT-BTC có hướng dẫn:

“...a) Trường hợp phát sinh số dư hạn mức cuốiquý, cuối năm:

- Số dư hạn mức cuối quý được chuyển sang quýsau trong năm để hoàn tiếp.

- Số dư hạn mức hoàn thuế cuối năm không đượcchuyển sang năm sau sử dụng tiếp. Thời hạn sử dụng hạn mức hoàn thuế GTGT làhết ngày 31/01 năm sau cho quyết định hoàn thuế của cơ quan có thẩm quyền đã kýđến hết ngày 31/12 năm trước. Số dư hạn mức của năm trước đến cuối ngày 31/01năm sau bị huỷ bỏ.

b) Trường hợp phát sinh thiếu hạn mức cuối quý

Trường hợp thiếu hạn mức hoàn thuế cuối quýtrong năm (trừ quý cuối cùng trong năm), cơ quan thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh sửdụng hạn mức của quý sau (nếu đã được thông báo) để hoàn cho các quyết địnhhoàn thuế lập trong quý trước (Lệnh hoàn thuế được lập trong quý trước hoặc quýsau).”

Tổng cục Thuế đã có Quyết định số 10/QĐ-TCT ngày 07/01/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc giao hạnmức chi hoàn thuế giá trị gia tăng quý I năm 2014, Quyết định số 231/QĐ-TCTngày 13/3/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc giao bổ sung hạn mứcchi hoàn thuế GTGT quý I năm 2014 và Quyết định số 609/QĐ-TCT ngày 21/4/2014của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc giao hạn mức chi hoàn thuế GTGT quýII năm 2014 cho Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp. Đề nghị Cục Thuế sử dụng hạn mức hoànthuế GTGT đã được giao theo các Quyết định trên để chi hoàn thuế cho người nộpthuế kịp thời, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật về thuế và các vănbản hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về hoàn thuế GTGT.

Tổng cục Thuế thông báo để CụcThuế biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KK (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Thị Duyên Hải

5. Hoàn thuế GTGT cho dự án Nhà máy chế biến Condensate ?

Ngày 13 tháng 10 năm 2004, Tổng Cục Thuế (Bộ tài chính) ban hành Công văn 3330 TCT/ĐTNN hoàn thuế GTGT cho dự án Nhà máy chế biến Condensate:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3330 TCT/ĐTNN
V/v hoàn thuế GTGT cho dự án Nhà máy chế biến Condensate

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2004

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2759/CT-DN1 đề ngày 14/7/2004 của Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hỏi về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho Ban quản lý dự án Nhà máy chế biến Condensate trực thuộc Công ty chế biến kinh doanh sản phẩm dầu mỏ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 3, Mục I, Phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính, căn cứ công văn số 4575 TC/TCT ngày 29/4/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT, từ ngày 1/1/2004, cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuê theo phương pháp khấu trừ thuế có dự án đầu tư đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động sản xuất, chưa đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế, có số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ sử dụng cho dự án đầu tư từ 200 triệu đồng trở lên được xét hoàn thuế theo quý. Cơ sở kinh doanh phải kê khai, lập hồ sơ hoàn thuế riêng cho dự án đầu tư.

Căn cứ quy định trên, căn cứ Quyết định số 312/QĐ-TCNS ngày 13/3/1998 và Quyết định số 1336/QĐ-TCNS-ĐT ngày 16/8/2001 của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam, từ ngày 1/1/2004, Công ty chế biến và kinh doanh sản phẩm dầu mỏ - PVPDC là đơn vị chủ đầu tư có trách nhiệm lập hồ sơ xin hoàn số thuế GTGt đầu vào của hàng hoá, dịch vụ mua vào phục vụ cho việc xây dựng Nhà máy chế biến Condensate, phát sinh từ ngày 1/1/2004. Hồ sơ hoàn thuế GTGT được lập theo quy định tại Mục II, Phần D Thông tư số 120/2003/T-BTC nói trên. Công ty PVPDV có trách nhiệm quản lý, sử dụng tiền hoàn thuế theo đúng chê độ tài chính, thực hiện quyết toán vốn đầu tư và bàn giao lại tài sản cho Nhà máy chế biến Condensate khi Nhà máy chính thức đi vào hoạt động.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị Cục thuế báo cáo Tổng cục để có hướng dẫn cụ thể.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

6. Hướng dẫn sử dụng hoá đơn hoàn thuế ?

Ngày 17 tháng 3 năm 2004, Tổng Cục Hải Quan (Bộ Tài Chính) ban hành Công văn 1160 TCHQ/KTTT sử dụng hoá đơn hoàn thuế:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1160 TCHQ/KTTT
V/v sử dụng hoá đơn để hoàn thuế

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2004

Kính gửi:

Công ty sữa Việt Nam
(36 - 38 Ngô Đức Kế - Q1 - TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 1208/CTS-KTTK ngày 17/11/2003 của Công ty sữa Việt Nam về đề nghị được sử dụng bảng kê hoá đơn để hoàn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất sản phẩm cung cấp cho “Dự án bữa trưa học đường”,Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ công văn số 9142 TC/TCT ngày 3/9/2003 của Bộ Tài chính về chính sách thuế đối với hàng hoá cung cấp cho “Dự án bữa trưa học đường”.

- Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc hoàn thiện thủ tục, hồ sơ hoàn và thanh quyết toán thuế, Tổng cục Hải quan đồng ý khi thanh quyết toán thuế nhập khẩu hoặc khi làm thủ tục hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu theo hướng dẫn tại điểm a và điểm b công văn số 9142 TC/TCT Công ty được nộp bản photocopy có đóng dấu sao y bản chính từng hoá đơn. Công ty phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của bảng kê hoá đơn và có trách nhiệm xuất trình hoá đơn gốc để cơ quan Hải quan kiểm tra, đối chiếu với bảng kê khi có yêu cầu của cơ quan Hải quan.

- Mọi thủ tục khác về việc thanh khoản hoặc hoàn thuế thực hiện theo đúng quy định tại công văn số 9142 TC/TCT nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

BẢNG KÊ CHI TIẾT HOÁ ĐƠN GIAO HÀNG THUỘC “DỰ ÁN BỮA TRƯA HỌC ĐƯỜNG” CỦA CÔNG TY.....

STT

Hóa đơn

Số lượng

Trị giá hàng (không có thuế GTGT)

Số

Ngày, tháng, năm

Tổng cộng

..........

........

Ngày.......... tháng....... năm 200.......

Người lập Bảng kê

(ký, ghi rõ họ và tên)

Giám đốc Công ty
(Ký tên, đóng dấu)

Xác nhận của đại diện "Dự án cung cấp bữa trưa học đường"
(Ký tên, đóng dấu)