Đơn vị: ..............

Mẫu số: S08- DN

Địa chỉ: .............

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

SỔ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG

Nơi mở tài khoản giao dịch: ................

Số hiệu tài khoản tại nơi gửi: ..............

Ngày, tháng

ghi sổ

Chứng từ

Diễn

Tài khoản

Số tiền

Ghi

Số hiệu

Ngày, tháng

giải

đối ứng

Thu

 (gửi vào)

Chi

 (rút ra)

Còn lại

chú

A

B

C

D

E

1

2

3

F

- Số dư đầu kỳ

- Số phát sinh trong kỳ

- Cộng số phát sinh trong kỳ

x

x

x

- Số dư cuối kỳ

x

x

x

x

      - Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ..

  - Ngày mở sổ: ...

Ngày..... tháng.... năm .......

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)