1. Quy định về bảo hiểm xã hội

Bảo hiễm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Theo đó bảo hiểm xã hội bắt buộc là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người lao động và sử dụng lao động phải tham gia.

Chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc gồm có các chế độ: Ốm đau; Thai sản; Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Hưu trí; Tử tuất.

Cơ quan bảo hiểm xã hội là cơ quan nhà nước có chức năng thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; thanh tra việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và nhiệm vụ khác nhác theo quy định của luật bảo hiểm xã hội 

 

2. Trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm xã hội

- Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế;

- Ban hành mẫu số, mẫu số hồ sơ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Tổ chức thực hiện thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật;

- Cấp sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động; quản lý sổ bảo hiểm xã hội khi người lao động đã được giải quyết chế độ hưu trí hoặc tử tuất;

- Tiếp nhận hồ sơ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tố chức trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ, thuận tiện và đúng thời hạn;

- Hằng năm, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội cho từng người lao động; cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về việc đóng, quyền hưởng chế độ, thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội khi người lao động, người sử dụng lao động hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu;

- Hằng năm, cung cấp thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội của người lao động để người sử dụng lao động niêm yết công khai;

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bảo hiểm xã hôi; lưu trữ hồ sơ của người tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật;

- Quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các biện pháp bảo toàn và tăng trưởng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quyết định của Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội;

- Thực hiện công tác thống kê, kế toán tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế;

- Tập huấn và hướng dẫn nghiệp vụ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế;

- Định kỳ 06 tháng, báo cáo Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội và hằng năm, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; báo cáo Bộ Y tế về tình hình thực hiện bảo hiểm y tế; báo cáo Bộ Tài chính về tình hình quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế;

( hằng năm, cơ quan bảo hiểm xã hội tại địa phương báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp về tình hình thực hiện bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trong phạm vi địa phương quản lý)

- Công khai trên phương tiện truyền thông về người sử dụng lao động vi phạm nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế;

- Cung cấp tài liệu, thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo về việc thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện hợp tác quốc tế về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

 

3. Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty trên bảo hiểm xã hội

+ Chấp thuận của phòng đăng ký kinh doanh về việc thay đổi địa chỉ;

+ Danh sách người lao động tham gia;

+ Thẻ bảo hiểm y tế còn hạn sử dụng;

+ Chứng từ nộp tiền

+ Tờ khai TK3 - TS tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;

+ Tờ khai TK1 - TS thông tin người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế;

+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới. Xem thêm: Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty gửi cơ quan thuế chi tiết

 

4. Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty trên bảo hiểm xã hội

Trách nhiệm của người sử dụng lao động trong lĩnh vực bảo hiễm xã hội

- Lập hồ sơ để người lao động được cấp sổ bảo hiểm xã hội, đóng, hưởng bảo hiểm xã hội;

- Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 86 và hằng tháng trích từ tiền lương của người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 85 của Luật bảo hiểm xã hội để đóng cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm xã hội;

- Giới thiệu người lao động thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 45 và Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động tại Hội đồng giám định y khoa;

- Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người lao động;

- Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm  xã hội khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật;

- Cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu liên quan đến việc đóng, hưởng bảo hiểm xã hội theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước  có thẩm quyền, cơ quan bảo hiểm xã hội;

- Định kỳ 6 tháng, niêm yết công khai thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động; cung cấp thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội của người lao động khi người lao động hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu;

- Hàng năm, niêm yết công khai thông tin đóng bảo hiểm xã hội của người lao động do cơ quan bảo hiểm xã hội cung cấp theo quy định tại khoản 7 Điều 23 của Luật Bảo hiểm xã hội

Căn cứ theo công văn số 1366/BHXH-THU năm 2011 về việc hướng dẫn quy trình chuyển nơi đăng ký tham gia Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Thì đơn vị sử dụng lao động chậm nhất, vào ngày 15 của tháng cuối cùng trước khi chuyển đi, đơn vị lập danh sách các phát sinh tăng, giảm nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đi

Quá trình thực hiện

Theo đó, Doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở hay chi nhánh của công ty mình nhưng địa chỉ mới lại ở cùng cấp quận, huyện với địa chỉ cũ ( không làm thay đổi cơ quan bảo hiểm xã hội) thì doanh nghiệp chỉ phải trách nhiệm thông báo bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi công ty đó đặt trụ sở. Do không thay đổi cơ quan bảo hiểm xã hội quản lý cho nên Doanh nghiệp không cần làm thủ tục chuyển nơi đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Theo đó, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ một bộ hồ sơ gồm các tài liệu ở trên trực tiếp hoặc ủy quyền nộp hồ sơ đến cơ quan bảo hiểm xã hội. Cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ cập nhật thông tin về địa chỉ mới của doanh nghiệp. Xem thêm: Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty gửi khách hàng chi tiết

 

5. Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty với bảo hiểm xã hội

Công ty trách nhiệm hữu hạn HOTEL MAI VỀ

Số: 045/CV-MV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 9 tháng 11 năm 2022

CÔNG VĂN

( V/v: Thông báo chuyển địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp)

 

Kính gửi: BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN HẢI AN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Tên doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn HOTEL MAI VỀ

Địa chỉ: Số 1b ngõ 1061 đường Ngô Gia Tự, phường Nam Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng

Mã đơn vị: 799ghyu561

Mã số thuế: 09878ggwr7

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 08gtu7 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 10/8/2016 thay đổi lần thứ 2 ngày 20/5/2019

Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp:

Họ và tên: NGUYỄN VĂN TUẤN        Giới tính: Nam

Ngày sinh: 10/8/1999                          Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số 079hhh666uuu do Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 19/6/2019

Nội dung thông báo

Địa chỉ trụ sở cũ: Số 6x9 đường Ngô Gia Tự, phường Nam Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

Địa chỉ trụ sở mới: Số 1B ngõ 1061 đường Ngô Gia Tự, phường Nam Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 08gtu7 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu 10/8/2016 thay đổi lần thứ 3 ngày 8/11/2022 

Vì vậy bằng công văn này, chúng tôi trân trọng thông báo tới quý cơ quan về việc công ty chúng tôi thay đổi địa chỉ đặt trụ sở công ty từ địa chỉ Số 6x9 đường Ngô Gia Tư, phường Nam Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng sang địa chỉ số 1B ngõ 1061 đường Ngô Gia Tự, phường Nam Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

Chúng tôi xin trân thành cảm ơn !

Trân trọng ./.

Đại diện pháp luật của công ty

( Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

6. Thắc mắc thường gặp

Có thể cùng lúc đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện không

Căn cứ vào Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội

- Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham giao bảo hiểm xã hội bắt buộc gồm:

+ Người làm việc  theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

+ Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 3 tháng;

+ Cán bộ, công chức, viên chức;

+ Công nhận quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;

+ Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

+ Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;

+ Người làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

+ Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

+ Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn;

- Người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được tham bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Chính phủ;

- Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

- Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014

Theo đó, có thể thấy người lao động không thể cùng lúc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện. 

Trên đây là phân tích hướng dẫn cách viết mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty với bảo hiểm xã hội trong cùng quận của Luật Minh Khuê. Hi vọng những thông tin mà chúng tôi phân tích, đưa ra trên đây sẽ giúp ích cho quý khách trong quá trình thay đổi trụ sở công ty. Trong trường hợp quý bạn đọc có điều chưa rõ về bài viết hay có bất cứ khúc mắc về pháp luật vui lòng liên hệ trực tiếp Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến theo số Hotline: 1900.6162 để được hỗ trợ giải đáp một cách nhanh, hiệu quả nhất. Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách, Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn !