1. Khái niệm công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là cá nhân, tổ chức. Các thành viên sẽ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty TNHH 2 trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. 

Thành viên của công ty TNHH 2 thành viên là cá nhân hoặc tổ chức có thể có quốc tịch nước ngoài hoặc Việt Nam. Tuy nhiên, các cá nhân hoặc tổ chức này không thuộc các trường hợp cấm góp vốn, mua cổ phần, thành lập và quản lý doanh nghiệp của công ty. 

Ngoài đặc điểm và số lượng thành viên của công ty tnhh 2 thành viên trở lên, một đặc điểm khác mà các bạn cần quan tâm đó là công ty còn có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiên, công ty tuyệt đối không được phép phát hành cổ phần, trừ các trường hợp chuyển đổi thành Công ty cổ phần. Mặt khác, công ty có quyền được phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật có liên quan. Đồng thời, đối với việc phát hành trái phiếu riêng lẻ này phải tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam ban hành trước đó. Tuy nhiên, có quan điểm cho rằng đây là loại hình công ty đối nhân, nhưng quan điểm khác lại cho rằng đây là công ty đối vốn. Vì vậy, đã dẫn đến sự thay đổi nhận thức công ty không chỉ là một hợp đồng đơn thuần như trước, mà nó còn là một hành vi pháp lý đơn phương.

 

2. Trình tự thủ tục thông báo thay đổi địa chỉ công ty TNHH hai thành viên trở lên

2.1. Thực hiện thủ tục chốt thuế tại cơ quan thuế cũ (chỉ thực hiện nếu thay đổi trụ sở khác quận, khác tỉnh)

Trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty TNHH 2 thành viên trở lên khác quận, huyện, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì công ty cần thực hiện thủ tục với Cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế. Hồ sơ chốt thuế chuyển trụ sở khác quận bao gồm:

- Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC.

- Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty TNHH hai thành viên trở lên.

- Quyết định của chủ sở hữu về việc chuyển trụ sở chính của công ty sang địa chỉ mới. Giấy giới thiệu cho người nộp hồ sơ.

Thời gian xử lý: Trong 10 – 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ lên chi cục thuế không bao gồm thời gian bổ sung các nghĩa vụ thuế còn thiếu.

Trình tự thủ tục: Công ty TNHH 2 thành viên nộp hồ sơ trực tiếp tại chi cục thuế quận cũ và sẽ nhận được phản hồi bổ sung các nghĩa vụ thuế, các tờ khai còn thiếu để hoàn thiện chuyển quận. Doanh nghiệp đồng thời sẽ nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ở các quý gần nhất trực tuyến trên hệ thống tổng cục thuế bằng chữ ký số của công ty.

Kết quả: Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở của chi cục thuế.

 

2.2. Chuẩn bị hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở công ty TNHH hai thành viên trở lên

Hồ sơ thay đổi trụ sở công ty bao gồm:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH hai thành viên trở lên ký.

- Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên về việc chuyển địa chỉ trụ sở chính của công ty.

- Tờ đơn đề nghị chốt thuế trong trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính công ty khác quận, huyện, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty TNHH hai thành viên trở lên.

- Văn bản ủy quyền trong trường hợp người đại diện theo pháp luật không trực tiếp đi nộp hồ sơ mà ủy quyền cho người khác thực hiện thay thủ tục.

Quý khách tham khảo mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thay đổi về thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên như sau:

PHỤ LỤC II-1

TÊN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………..

… …, ngày… … tháng… … năm … …

THÔNG BÁO

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ......................................     

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ....................................................     

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):  ......................

Ngày cấp: ……/ …… / …….. Nơi cấp: .............................................     

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp hoặc sáp nhập doanh nghiệp, đánh dấu X vào ô thích hợp):                               

- Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp             ........... □

- Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp     ........... □

Thông tin về doanh nghiệp bị sáp nhập (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp):

a) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ..................................     

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ....................................................     

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):......................

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ...................................................     

b) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ..................................     

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ....................................................     

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ...................................................     

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị sáp nhập và các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị sáp nhập.

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH

Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ................

Xã/Phường/Thị trấn: .........................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ....................................     

Tỉnh/Thành phố:.................................................................................

Điện thoại: .......................................... Fax (nếu có): .......................

Email (nếu có): ................................... Website (nếu có): ................

□ Đồng thời thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế tương ứng với địa chỉ trụ sở chính).

□ Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao).

 

3. Quy trình xử lý hồ sơ của cơ quan nhà nước

Bước 1: Nộp hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở công ty TNHH 2 thành viên

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư nơi công ty TNHH hai thành viên đặt trụ sở chính mới.

Phương thức nộp: Nộp bẳng phương thức trực tuyến thông qua cổng Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (bắt buộc đối với thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh). 

Bước 2: Xử lý hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở công ty TNHH hai thành viên trở lên

- Nếu hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty đầy đủ và hợp lệ, công ty sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong đó thể hiện địa chỉ trụ sở chính mới.

- Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc không đầy đủ, công ty sẽ nhận được thông báo hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, sửa đổi hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật.

Thời gian xử lý: 03 ngày làm việc, không tính thứ 7 và chủ nhật, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lệ phí: 100.000 đồng/lần tại cơ quan đăng ký kinh doanh. 

Bước 3: Thủ tục sau khi thay đổi địa chỉ trụ sở công ty TNHH hai thành viên trở lên

- Khắc con dấu công ty mới.

- Thông báo điều chỉnh hóa đơn đối với hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế.

- Thông báo cho bên phát hành hóa đơn cập nhật lại thông tin hóa đơn trên hệ thống phát hành hóa đơn.

- Thay đổi thông tin địa chỉ công ty khác quận, huyện, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ cần tiến hành thay đổi cơ quan bảo hiểm y tế, xã hội.

- Thông báo với đối tác, khách hàng về việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty.

Nếu cần sử dụng dịch vụ hãy gọi 1900.6162 hoặc gửi thư đến email lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xem thêm: Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty gửi khách hàng chi tiết