TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN

TÊN CƠ QUAN THUẾ

BAN HÀNH THÔNG BÁO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ……./TB-............….         

             .........., ngày..........tháng ........năm ......

THÔNG BÁO

Về việc bổ sung giải trình hồ sơ gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt chậm nộp,

 tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012;

Căn cứ Điều 31 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ;

Sau khi xem xét văn bản số ..... ngày../../… kèm theo hồ sơ nghị gia hạn nộp thuế của......(tên người nộp thuế), MST ....  , địa chỉ nhận thông báo:......

.... (Tên cơ quan thuế)................ thông báo:

Hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế của.......... (tên người nộp thuế) còn thiếu/chưa rõ ràng đối với những tài liệu/nội dung sau đây:

1....................................................................................................................

2.…………………………………………………….......................……………………

…………………………………………………………………......................…………

Đề nghị ... (tên người nộp thuế) giải trình hoặc bổ sung hồ sơ. Trường hợp người nộp thuế không bổ sung hồ sơ thì cơ quan thuế sẽ không giải quyết đề nghị gia hạn nộp thuế. 

Cơ quan thuế thông báo để ....(tên người nộp thuế) được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- ...(tên người nộp thuế...);

-…..

- Lưu: VT....

                         THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ

                          (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)