MẪU SỐ 25: 

(Dấu treo)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

 

………, ngày …  tháng … năm 20……

THÔNG TIN VỀ VIỆC THÔNG BÁO TÌM KIẾM VIỆC LÀM

Kính gửi: Ông/Bà ……………………….

Ông/bà        ………………………………………………………………………………………………….

Số CMND …………………………………Ngày cấp…………../……………./     ………………………

Nơi cấp      ………………………………………………………………………………………………….

Hiện cư trú tại:        ………………………………………………………………………………………..

Được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Quyết định số…………./QĐ-LĐTBXH ngày ……. tháng ……. năm…………..do Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố ……………………..ban hành.

Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh/thành phố.........thông báo cho ông (bà) ngày thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, cụ thể như sau:

STT

Ngày, tháng thông báo

Thông tin về việc thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng

Xác nhận của TTGTVL

(Chữ ký của cán bộ tiếp nhận thông báo)

Ghi chú

Đã thông báo

Chưa thông báo

1

……/……/.... đến ngày..../..../...

 

 

 

 

2

……/……/.... đến ngày..../..../...

 

 

 

 

3

……/……/.... đến ngày..../..../...

 

 

 

 

4

……/……/.... đến ngày..../..../...

 

 

 

 

5

……/……/.... đến ngày..../..../...

 

 

 

 

……/……/.... đến ngày..../..../...

 

 

 

 

7

……/……/.... đến ngày..../..../...

 

 

 

 

8

……/……/.... đến ngày..../..../...

 

 

 

 

9

……/……/.... đến ngày..../..../...

 

 

 

 

10

……/……/.... đến ngày..../..../...

 

 

 

 

11

……/……/.... đến ngày..../..../...

 

 

 

 

12

……/……/.... đến ngày..../..../...

 

 

 

 

Ghi chú:

>> Xem thêm:  Lời khuyên cho những sinh viên mới ra trường chưa tìm được việc làm

1. Nếu ngày này hằng tháng ông (bà) không đi thông báo thì sẽ bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp tháng kế tiếp theo quy định

2. Khi đến Trung tâm Giới thiệu việc làm để thông báo ông (bà) phải mang theo chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác có dán ảnh (giấy phép lái xe, thẻ đảng viên hộ chiếu,...) và bản thông tin này để cán bộ Trung tâm xác nhận về việc thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng của ông (bà).

>> Xem thêm:  Tư vấn về trường hợp làm hộ thẻ rồi rút tiền cho người khác?