Công ty luật Minh Khuê cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật qua điện thoại để giải đáp các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực: Tư vấn pháp luật doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, đầu tư nước ngoài, thuế, đất đaitranh tụng tại tòa án. Thông tin pháp luật liên quan vui lòng liên hệ trực tiếp:

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

--------------------------------------------------------------- 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC..........                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

------&------                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY MỜI THAM GIA GIẢNG DẠY

            Kính gửi: ................................................................... 

Chủ nhiệm khoa ………………………………………………… 

Kính mời .......................................………tham gia giảng dạy:

Môn.......................................................................................... 

Cho lớp cao học: ..................................................................... 

Ngành:..................................................................................... 

Chuyên ngành: ...................................................................... 

Số tiết:            Lý thuyết: ......... ( ......đvht);

                      Bài tập/Thực hành: ............ ( ......đvht)

Thời gian giảng dạy: Từ ngày     tháng     năm 200    đến ngày     tháng     năm 200 

(Thời khoá biểu kèm theo).

Mong ......... thu xếp thời gian để giảng dạy cho lớp cao học nói trên.

Xin trân trọng cám ơn.

                                                                                   ……………., ngày     tháng     năm 20.......

    CHỦ NHIỆM KHOA