Cơ sở pháp lý:

Nghị định 101/2017/NĐ-CP quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Thông tư số 01/2018/TT-BNV

1. Giảng viên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức là những ai?

Theo quy định tại Điều 33 Nghị định 101/2017/NĐ-CP thì Giảng viên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức là:

- Giảng viên của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính Quốc gia, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, cơ sở đào tạo, nghiên cứu; giảng viên kiêm nhiệm.

- Người được mời thỉnh giảng.

2. Tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ, chính sách của giảng viên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ, chính sách của giảng viên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được quy định tại Điều 34 Nghị định 101/2017/NĐ-CP và được hướng dẫn bởi Chương IV Thông tư 01/2018/TT-BNV, cụ thể như sau:

2.1 Tiêu chuẩn để trở thành giảng viên:

Có 5 tiêu chuẩn chính để trở thành giảng viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, cụ thể như sau:

- Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;

- Phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức lối sống lành mạnh;

- Đạt chuẩn về trình độ đào tạo chuyên môn theo quy định;

- Có trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước, tin học, ngoại ngữ và nghiệp vụ sư phạm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao;

- Đủ sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp;

- Lý lịch bản thân rõ ràng, đáp ứng yêu cầu về chính trị.

Nhiệm vụ của giảng viên là gì?

Nhiệm vụ chính của giảng viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức là:

- Biên soạn chương trình, tài liệu và giảng dạy theo quy định;

- Nghiên cứu khoa học và công nghệ;

- Học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ.

Các Chế độ, chính sách của giảng viên là gì?

Có 2 chế độ, chính sách của giảng viên tham gia giảng dạy, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức là:

- Chế độ, chính sách đối với giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính Quốc gia do cấp có thẩm quyền quy định;

- Giảng viên của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng được hưởng chế độ, chính sách của giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học.

2.2. Tiêu chuẩn cụ thể của giảng viên

Các Tiêu chuẩn cụ thể của giảng viên tham gia giảng dạy, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được quy định tại Điều 13 Thông tư số 01/2018/TT-BNV, cụ thể như sau:

Đối với Giảng viên cao cấp

- Có bằng tiến sĩ phù hợp với chuyên môn, chuyên ngành giảng dạy.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng giảng viên cao cấp (hạng I).

- Có trình độ cao cấp lý luận chính trị.

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 4 (B2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Đối với Giảng viên chính

- Có bằng thạc sĩ trở lên phù hợp với chuyên môn, chuyên ngành giảng dạy.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng giảng viên chính (hạng II).

- Có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên. Đối với giảng viên chính giảng dạy các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị phải có trình độ cao cấp lý luận chính trị.

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 3 (B1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Đối với Giảng viên

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với chuyên môn, chuyên ngành giảng dạy.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng giảng viên (hạng III).

- Có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên đối với giảng viên giảng dạy các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị,

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

3. Các nhiệm vụ của giảng viên giảng dạy, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hiện nay

3.1 Đối với Nhiệm vụ giảng dạy

- Chuẩn bị giảng dạy thì gaingr viên cần:

a) Nắm vững mục tiêu, nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy, vị trí, yêu cầu của môn học và các chuyên đề được phân công giảng dạy, các quy chế kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập của học viên;

b) Xây dựng kế hoạch giảng dạy, đề cương môn học, bài giảng và thiết kế các tài liệu, dữ liệu phục vụ cho giảng dạy.

- Giảng bài, hướng dẫn học viên kỹ năng tự học tập, nghiên cứu, thảo luận khoa học, tham gia các hoạt động thực tế, viết tiểu luận, thực tập tốt nghiệp, xây dựng đề cương và viết khóa luận tốt nghiệp.

- Tìm hiểu trình độ, kiến thức và nguyện vọng của học viên; thường xuyên cập nhật thông tin để bổ sung, hoàn chỉnh, cải tiến nội dung, kế hoạch, phương pháp giảng dạy và dữ liệu phục vụ cho giảng dạy.

- Thực hiện quá trình đánh giá kết quả học tập của học viên và hướng dẫn học viên đánh giá hoạt động giảng dạy.

- Dự giờ và tham gia đánh giá hoạt động giảng dạy của các giảng viên khác theo quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.

3.2 Đới với Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ

- Chủ trì hoặc tham gia thực hiện các chương trình, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ được phân công và có kết quả cụ thể được Hội đồng khoa học đánh giá đạt yêu cầu trở lên.

- Nghiên cứu khoa học và công nghệ để xây dựng chương trình bồi dưỡng; tham gia xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu giảng dạy, tài liệu tham khảo phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng; cải tiến phương pháp giảng dạy và kiểm tra, đánh giá môn học, chuyên đề thuộc nội dung, chương trình bồi dưỡng được phân công giảng dạy.

- Viết các bài báo đăng trên các tạp chí khoa học, các chuyên đề, báo cáo khoa học tham luận tại các hội nghị, hội thảo khoa học được phân công.

- Thực hiện quá trình đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học của học viên; tham gia quá trình đánh giá và kiểm định chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.

- Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học, công nghệ và các hoạt động khoa học khác khi được phân công.

3.3 Nhiệm vụ tham gia công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, công tác đảng, đoàn thể

- Tham gia xây dựng, triển khai, giám sát việc thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.

- Làm các công tác khác như: Chiêu sinh, tuyển sinh, chủ nhiệm lớp, chỉ đạo thực tập, phụ trách phòng thí nghiệm; quản lý khoa, phòng, bộ môn; quản lý khoa học và công nghệ; công tác đảng, đoàn thể, các hoạt động xã hội tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và các công tác khác khi được cấp có thẩm quyền giao.

3.4 Nhiệm vụ học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ

- Thường xuyên học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học, phương pháp giảng dạy để đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

- Có trách nhiệm thực hiện khi được cơ sở đào tạo, bồi dưỡng xem xét cử đi đào tạo, bồi dưỡng để đạt chuẩn hoặc cao hơn chuẩn đối với chức danh đang giữ, bảo đảm tiêu chuẩn khi được bổ nhiệm vào chức danh mới.

- Hàng năm, tham gia đi nghiên cứu thực tế, bổ sung kiến thức thực tiễn vào bài giảng và kỹ năng giải quyết, xử lý các tình huống trong công việc.

4. Tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ, chính sách của người được mời thỉnh giảng

Các tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ, chính sách của người được mời thỉnh giảng được quy định tại Điều 35 Nghị định 101/2017/NĐ-CP, bao gồm yêu cầu đối với người đười mời thỉnh giảng là công dân Việt Nam và người nước ngoài, cụ thể như sau:

4.1. Đối với người được mời thỉnh giảng là công dân Việt Nam

- Bảo đảm tiêu chuẩn sau:

- Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;

- Phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức lối sống lành mạnh;

- Đạt chuẩn về trình độ đào tạo chuyên môn theo quy định;

- Đủ sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp;

- Lý lịch bản thân rõ ràng, đáp ứng yêu cầu về chính trị.

và có trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu.

- Thực hiện đúng nhiệm vụ giảng dạy theo nội dung hợp đồng đã ký kết;

- Được hưởng các chế độ, chính sách căn cứ theo hợp đồng đã ký kết và quy định của pháp luật.

4.2. Đối với người được mời thỉnh giảng là người nước ngoài

- Có thái độ chính trị phù hợp với thể chế chính trị của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa. Việt Nam và tuân thủ pháp luật của Việt Nam;

- Đáp ứng yêu cầu về kiến thức, năng lực giảng dạy;

- Được hưởng các chế độ, chính sách căn cứ theo hợp đồng đã ký kết và quy định của pháp luật.

MK LAW FIRM: Bài viết được đăng tải nhằm mục đích giáo dục, phổ biến, tuyên truyền pháp luật và chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước không nhằm mục đích thương mại. Thông tin nêu trên chỉ có giá trị tham khảo vì vậy Quý khách khi đọc thông tin này cần tham khảo ý kiến luật sư, chuyên gia tư vấn trước khi áp dụng vào thực tế.)

Trên đây là nội dung Luật Minh Khuê đã sưu tầm và biên soạn. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng. Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.