1. Đối tượng áp dụng của Mẫu 02/GTGT khai thuế GTGT

Theo quy định tại Phụ lục II của Mẫu 02/GTGT được ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC, mẫu 02/GTGT được áp dụng cho người nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và có dự án đầu tư thuộc diện được hoàn thuế.

Tổng cục Thuế cũng quy định rõ ràng rằng mẫu số 02/GTGT áp dụng cho người nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ đang hoạt động có dự án đầu tư thuộc diện được hoàn thuế giá trị gia tăng tại địa bàn khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với nơi người nộp thuế đóng trụ sở chính.

Trong trường hợp Chủ dự án đầu tư giao Ban quản lý dự án và Chi nhánh tại địa phương cấp tỉnh khác nơi Chủ dự án đầu tư đóng trụ sở chính quản lý một hoặc nhiều dự án đầu tư tại nhiều địa phương, Ban quản lý dự án và Chi nhánh phải lập hồ sơ khai thuế riêng cho từng dự án đầu tư và nộp hồ sơ khai thuế cho Cục Thuế tại nơi có dự án đầu tư. Ngoài ra, Ban quản lý dự án và Chi nhánh còn phải bù trừ số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư với số thuế GTGT phải nộp của tất cả các hoạt động kinh doanh cùng kỳ tính thuế của Chủ dự án đầu tư.

2. Mẫu tờ khai thuế giá trị gia tăng (02/GTGT) dành cho dự án đầu tư

Theo quy định tại thông tư số 80/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật quản lý thuế và nghị định 126/2020/NĐ-CP của bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành mẫu tờ khai thuế giá trị gia tăng (Mẫu số 02/TGT) áp dụng cho các dự án đầu tư kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT), cụ thể như sau, mời quý bạn đọc tham khảo và tải về theo đường link dưới đây:

>> Tải ngay: Mẫu tờ khai thuế giá trị gia tăng (02/GTGT) dành cho dự án đầu tư file Word

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG   

(Áp dụng đối với người nộp thuế tính thuế theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư thuộc diện được hoàn thuế)

[01a] Mã hồ sơ khai dự án đầu tư: ..........]

[01b] Kỳ tính thuế: Tháng ... năm ... /Quý ... năm ...

[02] Lần đầu:  

[03] Bổ sung lần thứ: …

 

[04] Tên người nộp thuế:..................................................................................... 

[05] Mã số thuế:                         

[06] Tên dự án đầu tư:..........................................................................................

[07] Địa chỉ thực hiện dự án đầu tư:............................................. [08] Xã/phường:...............................

[09] Quận/huyện:...................................[10] Tỉnh/thành phố:...............................................

[11] Văn bản phê duyệt dự án đầu tư: Số................................. ngày…………....... của..................................

[12] Tên chủ dự án đầu tư :............................................................................

[13] Mã số thuế:                         

[14] Tên đại lý thuế (nếu có):..............................................................................

[15] Mã số thuế:                                    

[16] Hợp đồng đại lý thuế: Số....................................................... ngày.............................................

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

  STT

Chỉ tiêu

Giá trị hàng hóa, dịch vụ (chưa có thuế giá trị gia tăng)

Thuế giá trị gia tăng

1

Thuế giá trị gia tăng chưa được hoàn kỳ trước chuyển 

[21]

2

Thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư nhận bàn giao

[21a]

3

Kê khai thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư

3.1

Hàng hoá, dịch vụ mua vào trong kỳ

[22]

[23]

 

Trong đó: hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu

[22a]

[23a]

3.2

Điều chỉnh giá trị và thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào các kỳ trước

a

     Điều chỉnh tăng

[24]

[25]

b

     Điều chỉnh giảm

[26]

[27]

4

Tổng số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua vào ([28]=[21]+[21a]+[23]+[25]-[27])

[28]

5

Thuế giá trị gia tăng mua vào của dự án đầu tư bù trừ với thuế giá trị gia tăng phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh cùng kỳ tính thuế ([28a]≤[28])

[28a]

6

Thuế giá trị gia tăng mua vào của dự án đầu tư bù trừ với thuế giá trị gia tăng phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh cùng kỳ tính thuế của chủ đầu tư (trường hợp người nộp thuế được chủ đầu tư giao quản lý dự án đầu tư; ([28b]≤[28]-[28a])

[28b]

7

Thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được hoàn đến kỳ tính thuế của dự án đầu tư

([29]=[28]-[28a]-[28b])

[29]

8

Thuế giá trị gia tăng đề nghị hoàn ([30]≤[29])

[30]

9

Thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư chưa được hoàn bàn giao trong kỳ ([31]≤[29]-[30])

[31]

10

Thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư chưa được hoàn chuyển kỳ sau ([32]=[29]-[30]-[31])

[32]

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./. 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:.......

Chứng chỉ hành nghề số:.....

.., ngày....... tháng....... năm 2023

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)

 

3. Hướng dẫn cách lập mẫu số 02/GTGT Tờ khai thuế giá trị gia tăng

* Phần thông tin chung:

- Chỉ tiêu [01a] - Mã hồ sơ khai dự án đầu tư: Người nộp thuế phải tự xác định mã hồ sơ khai dự án đầu tư đảm bảo duy nhất theo mã số thuế của người nộp thuế cho từng dự án đầu tư với các thông tin từ chỉ tiêu [06] đến [13].

- Chỉ tiêu [01b] - Kỳ tính thuế: Khai kỳ tính thuế là tháng phát sinh nghĩa vụ thuế. Trường hợp người nộp thuế được cơ quan thuế chấp thuận khai thuế theo quý hoặc người nộp thuế mới thành lập thì ghi kỳ tính thuế là quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

- Chỉ tiêu [02], [03]: Chọn tích "Lần đầu". Trường hợp người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế lần đầu đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, thì kê khai bổ sung theo số thứ tự của từng lần bổ sung.

Lưu ý:

  • Người nộp thuế thực hiện khai điện tử, Hệ thống Etax hỗ trợ người nộp thuế xác định Tờ khai thuế "Lần đầu" tương ứng với từng hoạt động sản xuất kinh doanh tại chỉ tiêu [01a].
  • Kể từ thời điểm Hệ thống Etax có Thông báo chấp nhận hồ sơ khai thuế đối với Tờ khai thuế "Lần đầu", các Tờ khai thuế tiếp theo của cùng kỳ tính thuế, cùng hoạt động sản xuất kinh doanh là tờ khai "Bổ sung". Người nộp thuế phải nộp Tờ khai "Bổ sung" theo quy định về khai bổ sung.

- Chỉ tiêu [04], [05]: Người nộp thuế phải khai thông tin về "Tên người nộp thuế và mã số thuế" theo thông tin đã đăng ký doanh nghiệp hoặc đăng ký thuế của người nộp thuế.

- Chỉ tiêu [06], [07], [08], [09], [10], [11]: Người nộp thuế phải khai thông tin về tên dự án đầu tư, địa chỉ thực hiện dự án đầu tư, văn bản phê duyệt dự án đầu tư theo thông tin của dự án mà người nộp thuế đang thực hiện khai thuế.

- Chỉ tiêu [12], [13]: Người nộp thuế phải khai thông tin về tên chủ dự án đầu tư, mã số thuế của chủ dự án đầu tư được giao thực hiện dự án mà người nộp thuế đang thực hiện khai thuế.

- Chỉ tiêu [14], [15], [16]: Trong trường hợp đại lý thuế thực hiện khai thuế, người nộp thuế phải khai thông tin "Tên đại lý thuế, mã số thuế" và "số, ngày của hợp đồng đại lý thuế". Đại lý thuế phải đăng ký thuế với tình trạng "Đang hoạt động" và hợp đồng đại lý thuế phải còn hiệu lực tại thời điểm khai thuế.

Lưu ý: Người nộp thuế khai thuế điện tử, Hệ thống Etax sẽ tự động hiển thị thông tin về đại lý thuế và hợp đồng đại lý thuế đã đăng ký với cơ quan thuế để người nộp thuế lựa chọn trong trường hợp có nhiều đại lý thuế, hợp đồng.

* Phần kê khai các chỉ tiêu của bảng:

Phần khai báo các chỉ tiêu trong bảng như sau:

1. Chỉ tiêu [21]: Khai số thuế GTGT chưa được hoàn kỳ trước chuyển sang. Để lấy số liệu này, cần sử dụng thông tin từ chỉ tiêu 32 “Thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư chưa được hoàn chuyển kỳ sau” trong Tờ khai thuế GTGT mẫu số 02/GTGT của kỳ tính thuế trước đó.

2. Chỉ tiêu [21a]: Khai số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư đã được bàn giao. Đây là trường hợp chủ dự án đã giao quyền quản lý dự án cho một đơn vị hoặc các đơn vị phụ trách quản lý dự án khác và đã hoàn thuế GTGT.

3. Kê khai thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư:

Các chỉ tiêu trong phần kê khai thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư được mô tả như sau:

3.1. Kê khai giá trị và số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ được mua vào trong kỳ phục vụ trực tiếp cho dự án đầu tư. Trong trường hợp hoá đơn mua vào đã bao gồm thuế GTGT, giá mua chưa có thuế GTGT được tính dựa trên công thức: giá bán ghi trên hoá đơn chia cho tổng thuế suất và một số loại hoá đơn bất hợp pháp không được kê khai. Chỉ tiêu [22a] và [23a] tương tự chỉ tiêu [22] và [23] nhưng chỉ kê khai giá trị mua vào và thuế GTGT mua vào của hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu.

3.2. Kê khai số liệu đã điều chỉnh tương ứng tại hồ sơ khai bổ sung hồ sơ khai thuế các kỳ tính thuế trước đó. Trong trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế có điều chỉnh tương ứng các kỳ trước, chỉ tiêu từ [24] đến [27] được khai vào hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế nhận được kết luận, quyết định xử lý về thuế mà không cần kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

4. Tổng số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua vào:

Chỉ tiêu [28]: Số liệu để khai vào chỉ tiêu này sẽ được xác định theo công thức: [28]=[21]+[21a]+[23]+[25]-[27]

5. Thuế giá trị gia tăng mua vào của dự án đầu tư bù trừ với thuế giá trị gia tăng phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh cùng kỳ tính thuế:

Chỉ tiêu [28a]: Khai thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư bù trừ với thuế GTGT phải nộp của hoạt động SXKD tại chỉ tiêu [40b] của Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT cùng kỳ tính thuế của chủ dự án đầu tư trong trường hợp chủ đầu tư trực tiếp khai tờ khai thuế GTGT mẫu số 02/GTGT. Chỉ tiêu [28a] ≤ chỉ tiêu [28].

6. Thuế giá trị gia tăng mua vào của dự án đầu tư sẽ được bù trừ với số thuế giá trị gia tăng phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh cùng kỳ tính thuế của chủ đầu tư trong trường hợp người nộp thuế là chi nhánh hoặc ban quản lý dự án được chủ đầu tư giao quản lý dự án đầu tư. Chỉ tiêu [28b] là số tiền thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư được khai bù trừ với số tiền thuế GTGT phải nộp của hoạt động SXKD tại chỉ tiêu [40b] của Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT cùng kỳ tính thuế của chủ dự án đầu tư. Điều kiện bắt buộc là chỉ tiêu [28b] phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng của chỉ tiêu [28] trừ đi chỉ tiêu [28a].

7. Thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được hoàn đến kỳ tính thuế của dự án đầu tư:

Chỉ tiêu [29]: Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được xác định theo công thức [29]=[28]-[28a]-[28b].

8. Thuế giá trị gia tăng đề nghị hoàn:

Chỉ tiêu [30]: Khai số thuế GTGT thuộc trường hợp được hoàn thuế theo quy định của pháp luật về thuế GTGT mà người nộp thuế đề nghị hoàn. Chỉ tiêu [30] ≤ chỉ tiêu [29].

9. Thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư chưa được hoàn bàn giao trong kỳ:

Chỉ tiêu [31]: Khi dự án đầu tư để thành lập doanh nghiệp đã hoàn thành và hoàn tất các thủ tục về đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế, Chủ dự án đầu tư phải tổng hợp số thuế giá trị gia tăng chưa được hoàn của dự án để bàn giao cho doanh nghiệp mới thành lập và kê khai vào chỉ tiêu này. Chỉ tiêu [31] ≤ (chỉ tiêu [29] - chỉ tiêu [30]).

10. Thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư chưa được hoàn chuyển kỳ sau:

Chỉ tiêu [32]: Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được xác định theo công thức [32]=[29]-[30]-[31].

* Phần ký tên, đóng dấu:

- Người đại diện theo pháp luật của NNT hoặc người đại diện hợp pháp của người nộp thuế phải ký tên, đóng dấu hoặc ký điện tử để nộp tờ khai đến cơ quan thuế và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai.

- Nếu đại diện thuế khai thay cho người nộp thuế, người đại diện theo pháp luật của đại lý thuế phải ký tên, đóng dấu hoặc ký điện tử thay cho NNT và bổ sung thông tin họ tên của nhân viên đại lý thuế trực tiếp thực hiện khai thuế và số chứng chỉ hành nghề của nhân viên này vào thông tin tương ứng.

Để tìm hiểu thêm thông tin liên quan, mời quý bạn đọc tham khảo bài viết: Các lỗi thường gặp khi kê khai thuế trong năm 2023: Cách xử lý? 

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Minh Khuê liên quan đến vấn đề: Mẫu tờ khai thuế giá trị gia tăng (02/GTGT) dành cho dự án đầu tư. Mọi thắc mắc chưa rõ hay có nhu cầu hỗ trợ vấn đề pháp lý khác, quý khách hàng vui lòng liên hệ với bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu tư vấn qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp kịp thời. Xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Minh Khuê.