Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

----------------------------------------------------------------------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(Dành  cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu)

Kỳ tính thuế: Từ 10/05/2012 đến 10/12/2012

 

Lần đầu: 

Bổ sung lần thứ   

     Tên người nộp thuế:HỒ THỊ BÍCH LÂN (Công ty TNHH tư vấn Sunlaw nộp thay)

           Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Địa chỉ: Số 120 A4, tập thể cơ khí, Phường Thượng Đình

     Quận: Thanh Xuân.. Thành phố: Hà Nội

     Điện thoại:………….. Fax:..........................Email: .................................

     Tên đại lý thuế (nếu có):……………………………………..................................

           Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

     Quận/huyện: ................... Tỉnh/thành phố: .....................................................

     Điện thoại: .....................  Fax: .................. Email: .................................

     Hợp đồng đại lý thuế: Số.................................................ngày................................

                                                                                      Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất 0%  và không chịu thuế

Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất 5%

Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất 10%

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT                           

 

 

 

1.1

Thương Nghiệp

 

 

 

1.2

Dịch Vụ

 

 

      37.174.721

2

Tỷ lệ GTGT trên doanh thu

 

 

 

2.1

Thương Nghiệp

 

 

 

2.2

Dịch Vụ

 

 

40%

3

Tổng GTGT phát sinh trong kỳ

 

 

 

3.1

Thương Nghiệp

 

 

 

3.2

Dịch Vụ

 

 

14.869.888

4

Tổng thuế GTGT phải nộp:

 

 

 

4.1

Thương Nghiệp

 

 

 

4.2

Dịch Vụ

 

 

1.486.989

 

Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT:  37.174.721  VNĐ

Tổng số thuế GTGT phải nộp trong kỳ: 1.486.989 VNĐ

 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….

Chứng chỉ hành nghề số:.......

 Ngày 29 tháng 01 năm 2013

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 

 

NGUYỄN TIẾN ĐẠT

 

-----------------------------------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ PHÁP LÝ LIÊN QUAN: