CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(Dành cho các cơ sở sản xuất thủy điện hạch toán phụ thuộc EVN hoặc hạch toán phụ thuộc các Tổng công ty phát điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam

[01] Kỳ tính thuế: tháng……năm hoặc quý......năm.....

[02] Lần đầu:  [    ]     [03] Bổ sung lần thứ: [    ]

 

[04] Tên người nộp thuế:……………………………………................................................

      [05] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[06] Địa chỉ: …………………………………………………………………………...............…….

>> Xem thêm:  Các khoản thuế phải đóng khi cá nhân kinh doanh ?

[07] Quận/huyện: ................... [08] Tỉnh/thành phố: ...........................................................

[09] Điện thoại:…………..[10] Fax:..........................[11] Email: ..........................................

 

[12] Tên đại lý thuế (nếu có):……………………………………..........................................

            [13] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[14] Địa chỉ: ………………………………………………………………………….............…….

[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/thành phố: .........................................................

[17] Điện thoại: .....................  [18] Fax: .................. [19] Email: .......................................

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số............................[20A] ngày.........tháng ……...năm.............

 

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

>> Xem thêm:  Xuất hóa đơn sau khi nghiệm thu ? Cách xuất hóa đơn cho chi nhánh ?

STT

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Giá trị

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Sản lượng điện (Kwh)

[21]

 

2

Giá tính thuế

[22]

 

3

Tổng trị giá tính thuế [23]=[21]x[22]

[23]

 

4

Thuế suất (%)

[24]

 

5

Thuế GTGT đầu ra [25]=[23]x[24]

[25]

 

6

Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của hoạt động sản xuất điện

[26]

 

7

Số thuế GTGT phải nộp [27]= [25]-[26]

[27]

 

 

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….

Chứng chỉ hành nghề số:.......

…, ngày …....tháng …....năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Ghi chú: - GTGT: giá trị gia tăng

>> Xem thêm:  Dịch vụ đặt in hóa đơn giá trị gia tăng (VAT), phát hành hóa đơn điện tử