CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TỜ KHAI THUẾ TÀI NGUYÊN

(Dành cho cơ sở sản xuất thuỷ điện)

[01] Kỳ tính thuế: tháng ......năm hoặc quý.......năm........

[02] Lần đầu:  □     [03] Bổ sung lần thứ: □

 

[04] Tên người nộp thuế:…………………………………….............................................

             [05] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[06] Địa chỉ: ………………………………………………………………………….........…….

>> Xem thêm:  Hướng dẫn hồ sơ và thời hạn khai thuế ban đầu cho doanh nghiệp mới thành lập ?

[07] Quận/huyện: ................... [08] Tỉnh/thành phố: .....................................................

[09] Điện thoại:…………..[10] Fax:..........................[11] Email: ......................................

 

[12] Tên đại lý thuế (nếu có):…………………………………….......................................

             [13] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[14] Địa chỉ: ………………………………………………………………..............……….……….

[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/thành phố: ............................................................

[17] Điện thoại: .....................  [18] Fax: .................. [19] Email: ......................................

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số.....................................[20A] ngày......tháng........năm........

[21] Tên loại tài nguyên:

[22] Thuế suất (%):

>> Xem thêm:  Các trường hợp được miễn lệ phí môn bài, thuế môn bài năm 2020 ?

          Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT

Nhà máy thủy điện

Mã số thuế

 

Sản lượng  điện xuất tuyến

(KWh)

 

Giá tính thuế đơn vị tài nguyên

Thuế tài nguyên phát sinh trong kỳ

Thuế tài nguyên dự kiến được miễn giảm trong kỳ

Thuế tài nguyên phát sinh phải nộp trong kỳ

 

[23]

[24]

[25]

[26]

[27]= [25]x[26]x[22]

[28]

[29] = [27] - [28]

1

Nhà máy thủy điện X:

 

 

 

 

 

 

2

Nhà máy thủy điện Y

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.

 

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….

Chứng chỉ hành nghề số:.......

…, ngày …....tháng …....năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

 

>> Xem thêm:  Tư vấn về trốn thuế và phạt chậm nộp thuế ?