Mua lại để giành quyền kiểm soát công ty (TAKEOVER) là việc mua một công ty (công ty đích - công ty bị tiếp quản) hoặc phần lớn cổ phần trong công ty này bởi một người hoặc một công ty khác (bên đặt giá mua): Gia đình này sẽ không bao giờ bán hơn 49% cổ phần; họ không muốn xảy ra tình trạng bị mua lại để giành quyền kiểm soát công ty; việc mua lại để giành quyền kiểm soát một loạt các khách sạn; việc mua lại để giành quyền kiểm soát không đúng lúc của một công ty cạnh tranh.

The buying of one company (the target company) or most of the shares in it, by a person or another company (the bidder): The family will never sell more than 49 per cent of the shares; they don't want any possibility of a takeover; a takeover of a hotel chain; an unwelcome takeover by a rival company.