1. Mức chi công tác phí, hội nghị các cơ quan, đơn vị tại Hà Nội

Mức chi công tác phí, chi hội nghị với các cơ quan, đơn vị tại Hà Nội được quy định tại Nghị quyết 09/2017/NQ-HĐND về quy định nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố Hà Nội.

 Về mức chi công tác phí:

Người đi công tác được thanh toán tiền chi phí đi lại bao gồm:

- Chi phí chiều đi và về từ nhà hoặc cơ quan đến sân bay, ga tàu, bến xe; vé máy bay, vé tàu, xe vận tải công cộng đến nơi công tác và theo chiều ngược lại.

- Chi phí đi lại tại địa phương nơi đến công tác: Từ chỗ nghỉ đến chỗ làm việc, từ sân bay, ga tàu, bến xe về nơi nghỉ (lượt đi và lượt về).

- Cước, phí di chuyển bằng phương tiện đường bộ, đường thủy, đường biển cho bản thân và phương tiện của người đi công tác.

- Cước tài liệu, thiết bị, dụng cụ, đạo cụ (nếu có) phục vụ trực tiếp cho chuyến đi công tác mà người đi công tác đã chi trả.

- Cước hành lý của người đi công tác bằng phương tiện máy bay trong trường hợp giá vé không bao gồm cước hành lý mang theo.

Trường hợp cơ quan, đơn vị nơi cử người đi công tác và cơ quan, đơn vị nơi đến công tác đã bố trí phương tiện vận chuyển thì người đi công tác không được thanh toán các khoản chi phí này.

 Phụ cấp lưu trú:

- Mức phụ cấp lưu trú để trả cho người đi công tác: 200.000 đồng/người/ngày.

Trường hợp đi công tác trong ngày (đi và về trong ngày) thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định mức phụ cấp lưu trú theo các tiêu chí: Căn cứ theo số giờ thực tế đi công tác trong ngày, theo thời gian phải làm ngoài giờ hành chính (bao gồm cả thời gian đi trên đường), quãng đường đi công tác và được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị.

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở đất liền được cử đi công tác làm nhiệm vụ trên biển, đảo thì được hưởng mức phụ cấp lưu trú: 250.000 đồng/người/ngày thực tế đi biển, đảo (áp dụng cho cả những ngày làm việc trên biển, đảo, những ngày đi, về trên biển, đảo). Trường hợp một số ngành đặc thù đã được cấp có thẩm quyền quy định về chế độ chi bồi dưỡng khi đi công tác trên biển, đảo thì được chọn chế độ quy định cao nhất (phụ cấp lưu trú hoặc chi bồi dưỡng) để chi trả cho người đi công tác.

Về mức chi hội nghị:

- Nội dung chi tổ chức hội nghị: Thực hiện theo quy định của Thông tư 40/2017/TT-BTC, cụ thể:

+ Chi thuê hội trường trong những ngày tổ chức hội nghị (trong trường hợp cơ quan, đơn vị không có địa điểm phải thuê hoặc có nhưng không đáp ứng được số lượng đại biểu tham dự); thuê máy chiếu, trang thiết bị, phòng họp trực tiếp phục vụ hội nghị.

+ Chi tiền văn phòng phẩm phục vụ hội nghị; tài liệu, văn phòng phẩm phát cho đại biểu tham dự hội nghị.

+ Chi thù lao và các khoản công tác phí cho giảng viên, báo cáo viên đối với hội nghị tập huấn nghiệp vụ, các lớp phổ biến, quán triệt triển khai cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước; chi bồi dưỡng người có báo cáo tham luận trình bày tại hội nghị.

+ Tiền thuê phương tiện đưa đón đại biểu từ nơi nghi đến nơi tổ chức cuộc họp trong trường hợp cơ quan, đơn vị không có phương tiện hoặc có nhưng không đáp ứng được số lượng đại biểu.

+ Chi giải khát giữa giờ.

+ Chi hỗ trợ cho đại biểu là khách mời không trong danh sách trả lương của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp: Tiền ăn, tiền thuê phòng nghỉ và tiền phương tiện đi lại.

+ Trong trường hợp phải tổ chức ăn tập trung, cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị được chi bù thêm phần chênh lệch giữa mức chi thực tế do tổ chức ăn tập trung với mức đã thu tiền ăn từ tiền phụ cấp lưu trú của các đại biểu thuộc cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các doanh nghiệp.

2. Điều chỉnh chế độ công tác phí của cán bộ, công chức

Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính vừa thay thế Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 6/7/2010, quy định về chế độ chi phí công tác, chi hội nghị của các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Thông tư này áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hợp đồng làm việc tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức chính trị, chính trị-xã hội, và các tổ chức hội nghị sử dụng kinh phí được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. Cũng bao gồm đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp khi tham gia hoạt động của Hội đồng Nhân dân.

Nguồn kinh phí để chi tiêu từ ngân sách nhà nước, thu phí, và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hoặc từ hoạt động sự nghiệp, dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công lập (nếu có).

Các chi phí đi lại bao gồm: chi phí di chuyển từ nhà hoặc cơ quan đến sân bay, ga tàu, bến xe và ngược lại; vé máy bay, tàu, xe công cộng đến nơi công tác và ngược lại; chi phí di chuyển nơi ở tới nơi làm việc; cước phương tiện di chuyển và cước hành lý; cước vận chuyển tài liệu, thiết bị phục vụ công việc; cước hành lý khi đi máy bay nếu không bao gồm trong vé; nhưng nếu cơ quan đã bố trí phương tiện vận chuyển thì không được thanh toán các khoản này. Tuy nhiên, việc thanh toán phụ thuộc vào quy chế chi tiêu nội bộ và tính chất công việc, và cần được thủ trưởng cơ quan xem xét duyệt.

Về phụ cấp lưu trú, theo Thông tư số 40/2017 này, mức phụ cấp lưu trú để trả cho người đi công tác là 200.000 đồng/ngày, tăng so với Thông tư số 97/2010 quy định trước đó (là 150.000 đồng/ngày).

Cán bộ, đi công tác tại vùng biển, đảo thì được hưởng mức phụ cấp lưu trú: 250.000 đồng/người/ngày (trước đây quy định là 200.000 đồng/người/ngày).

Mức thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác, cũng được điều chỉnh tăng so với quy định trước đó. Thanh toán theo hình thức khoán: Lãnh đạo cấp Bộ trưởng, Thứ trưởng và các chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 trở lên, mức khoán: 1.000.000 đồng/ngày/người, không phân biệt nơi đến công tác. Mức quy định trước đây là 900.000 đồng/ngày/người.

Đối với các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động còn lại, mức khoán đi công tác đều được điều chỉnh tăng. Theo đó, đi công tác ở quận, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương và thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh, mức khoán: 450.000 đồng/ngày/người. Đi công tác tại huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, tại thị xã, thành phố còn lại thuộc tỉnh, mức khoán: 350.000 đồng/ngày/người. Đi công tác tại các vùng còn lại, mức khoán: 300.000 đồng/ngày/người.

Đối với thanh toán theo hoá đơn thực tế, Thông tư quy định: Lãnh đạo cấp Bộ trưởng và các chức danh tương đương: Được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ: 2.500.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn một người/1 phòng, không phân biệt nơi đến công tác.

3. Đối tượng áp dụng quy định mức chi công tác phí của thành phố Hà Nội

Đối với chế độ công tác phí:

- Cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo quy định của pháp luật làm việc tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ.

- Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp khi tham gia hoạt động của Hội đồng nhân dân.

Đối với chế độ chi hội nghị:

- Các hội nghị chuyên môn, hội nghị sơ kết và tổng kết chuyên đề; hội nghị tổng kết năm; hội nghị tập huấn triển khai nhiệm vụ công tác do các cơ quan hành chính nhà nước tổ chức được quy định tại Quyết định 114/2006/QĐ-TTg ban hành quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước (đã bị thay thế bởi Quyết định 45/2018/QĐ-TTg).

- Các hội nghị chuyên môn, hội nghị sơ kết và tổng kết chuyên đề, hội nghị tổng kết năm, hội nghị tập huấn triển khai nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Các hội nghị chuyên môn, hội nghị tập huấn triển khai nhiệm vụ hoặc các hội nghị được tổ chức theo quy định trong điều lệ của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ.

- Riêng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc, hội nghị của các cơ quan thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện theo quy định riêng của cấp có thẩm quyền.

Xem thêm: Mức công tác phí được khoán theo tháng cho cán bộ, công chức, viên chức là bao nhiêu?

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin về Mức chi công tác phí, hội nghị các cơ quan, đơn vị tại Hà Nội  mà Công ty Luật Minh Khuê muốn gửi đến quý khách mang tính tham khảo. Nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 19006162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất! Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn!