1. Mục đích lập Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài

Theo Điều 2 của Điều lệ Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, được ban hành kèm theo Quyết định 103/2005/QĐ-BNV, quy định rằng:

Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam là một tổ chức phi chính phủ, phi chính trị và phi lợi nhuận. Tổ chức này được thành lập trên nguyên tắc tự nguyện của các doanh nghiệp nước ngoài đã được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam.

Mục đích của Hiệp hội là xây dựng sự liên kết và hợp tác tự nguyện giữa các doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Các thành viên cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam, các văn bản pháp luật và các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia, cũng như pháp luật của quốc gia mà doanh nghiệp đại diện mang quốc tịch, miễn là không vi phạm pháp luật Việt Nam.

Qua đó, Hiệp hội nhằm bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các hội viên, đại diện cho hội viên trong việc phối hợp với các tổ chức và cơ quan quản lý nhà nước của Việt Nam để chống lại hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Hiệp hội cũng hỗ trợ các hội viên trong việc chia sẻ kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp, đào tạo nghiệp vụ, cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách và các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế và chống hàng giả. Ngoài ra, Hiệp hội còn tăng cường hiệu quả hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam của từng doanh nghiệp thành viên.

Điều lệ này đặt nền tảng cho sự tổ chức và hoạt động của Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Điều lệ này đồng thời khẳng định tầm quan trọng của việc hợp tác và cùng nhau đối mặt với các vấn đề liên quan đến hàng giả và quyền sở hữu trí tuệ. Việc tạo ra một môi trường kinh doanh công bằng và bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là mục tiêu quan trọng, từ đó thúc đẩy hoạt động đầu tư nước ngoài và phát triển bền vững của Việt Nam.

Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được xem là một tổ chức quan trọng và cần thiết trong việc đảm bảo công bằng và bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Điều này được quy định trong Điều 2 của Điều lệ Hiệp hội, được ban hành kèm theo Quyết định 103/2005/QĐ-BNV. Điều lệ này đã tạo ra một khung pháp lý vững chắc và mở đường cho hoạt động của Hiệp hội.

Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được xác định là một tổ chức phi chính phủ, phi chính trị và phi lợi nhuận. Điều này có nghĩa là tổ chức này không thuộc quyền quản lý của chính phủ và không có mục tiêu chính trị hay lợi nhuận. Hiệp hội được thành lập dựa trên nguyên tắc tự nguyện của các doanh nghiệp nước ngoài đã được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam. Điều này đảm bảo sự độc lập và tự chủ của Hiệp hội trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình.

 

2. Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài có tư cách pháp nhân?

Theo Điều 3 của Điều lệ Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, được ban hành kèm theo Quyết định 103/2005/QĐ-BNV, quy định rằng Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam có tư cách pháp nhân, được phép sở hữu con dấu và tài khoản riêng.

Theo quy định này, Hiệp hội có trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh và có quyền thành lập Văn phòng đại diện ở các địa phương khác hoặc ở nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Theo quy định được đề ra, Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được công nhận là một tổ chức có tư cách pháp nhân, với quyền sở hữu riêng biệt về con dấu.

Việc Hiệp hội có tư cách pháp nhân mang lại cho nó sự độc lập và quyền tự quyết trong các hoạt động của mình. Điều này đồng nghĩa với việc Hiệp hội có khả năng tổ chức, quản lý và thực hiện các chương trình, dự án và hoạt động mà nó đề ra một cách độc lập, mà không phụ thuộc vào bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào khác.

Ngoài ra, Hiệp hội cũng được cấp phép sử dụng con dấu riêng biệt. Con dấu này không chỉ là biểu tượng đại diện cho Hiệp hội mà còn là dấu ấn pháp lý xác nhận quyền hợp pháp và quyền chủ động trong các giao dịch và hoạt động của Hiệp hội. Qua việc sử dụng con dấu riêng, Hiệp hội có thể thể hiện sự đồng thuận và uy tín trong các hoạt động của mình, tạo sự tin tưởng và đảm bảo quyền và lợi ích của các thành viên và đối tác liên quan.

Tư cách pháp nhân và quyền sở hữu con dấu riêng là những yếu tố quan trọng giúp Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thể hiện tính chuyên nghiệp, độc lập và sự phát triển bền vững. Chúng tạo điều kiện thuận lợi để Hiệp hội hoạt động một cách hiệu quả, thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu và chức năng của mình, đồng thời nâng cao vai trò và giá trị của Hiệp hội trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và ngăn chặn hàng giả trong môi trường kinh doanh ngày càng phức tạp.

 

3. Cơ quan quản lý Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Theo Điều 4 của Điều lệ Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, được ban hành kèm theo Quyết định 103/2005/QĐ-BNV, quy định như sau:

Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam chịu sự quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội. Hiệp hội này hoạt động trên phạm vi cả nước, tuân thủ theo pháp luật của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và theo Điều lệ này.

Theo quy định, Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam phải tuân thủ sự quản lý của nhà nước, cụ thể là Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đối với các hoạt động của Hiệp hội. Điều này nhằm đảm bảo sự điều hành và giám sát hiệu quả trong lĩnh vực mà Hiệp hội hoạt động.

Với vai trò như vậy, Hiệp hội chịu trách nhiệm thực hiện các chỉ đạo và quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Điều này bao gồm việc thực hiện các chính sách và quyền lợi liên quan đến chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Bằng cách này, Hiệp hội đóng góp vào việc đảm bảo sự tuân thủ pháp luật và tạo ra một môi trường kinh doanh công bằng và minh bạch cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Sự quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đảm bảo rằng Hiệp hội nhận được sự hướng dẫn và hỗ trợ cần thiết trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ đảm bảo rằng các chính sách và quy định liên quan đến chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ được thực thi một cách hiệu quả và công bằng. Đồng thời, Bộ cũng đóng vai trò trong việc đưa ra các hướng dẫn cần thiết và giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động của Hiệp hội.

Hiệp hội hoạt động trên toàn quốc, tuân thủ theo quy định của pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều lệ của Hiệp hội. Điều này đảm bảo rằng Hiệp hội thực hiện các hoạt động của mình dưới sự bảo đảm pháp lý và sự chỉ đạo và giám sát của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trong việc chống lại hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, Hiệp hội cần xây dựng và thực hiện các chương trình, hoạt động và biện pháp cần thiết. Mục tiêu của Hiệp hội là ngăn chặn và xử lý hàng giả, đồng thời bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam một cách chặt chẽ và công bằng.

Xem thêm >> Tổng Thư ký Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ?

Nếu quý khách hàng gặp bất kỳ vấn đề, thắc mắc nào liên quan đến nội dung bài viết hoặc các quy định pháp luật, chúng tôi xin trân trọng đề nghị quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6162 hoặc gửi email tới địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi cam kết sẽ nhanh chóng và tận tâm hỗ trợ quý khách trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh một cách tốt nhất. Chân thành cảm ơn quý khách đã tin tưởng và lựa chọn chúng tôi. Chúng tôi sẽ luôn nỗ lực không ngừng để mang đến sự hài lòng và giải quyết mọi vấn đề của quý khách một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.