Luật sư tư vấn:

1. Khái niệm bổ trợ tư pháp

“Judicial supplement” - Bổ trợ tư pháp

Bổ trợ tư pháp là trợ giúp, tạo điều kiện cho hoạt động tư pháp tiến hành được thuận lợi, nhanh chóng, chính xác bằng cách cung cấp hồ sơ, chứng cứ, phản biện cho các khâu, đoạn trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, đồng thời giúp cho cá nhân công dân, tổ chức bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Bổ trợ tư pháp liên quan chặt chẽ, hướng vào hoạt động tư pháp, có tính chất tư pháp nhưng không lẫn lộn với hoạt động tư pháp với tư cách là hoạt động thực thi quyền lực nhà nước.

- Khái quát về hoạt động bổ trợ tư pháp

+ Các hoạt động bổ trợ tư pháp gồm hoạt động luật sư, tư vấn pháp luật, giám định, công chứng, lí lịch tư pháp... Trong đó, luật sư, giám định là hoạt động mang tính chất điển hình cho bổ trợ tư pháp. Các hoạt động khác như công chứng, tư vấn pháp luật, lý lịch tư pháp... có ý nghĩa là hoạt động mang tính chất hỗ trợ tư pháp, khi các hoạt động đó có liên quan trực tiếp đến hoạt động tố tụng mà những hoạt động này, trong nhiều trường hợp, giúp cho các hoạt động quản lý khác.

+ Cơ quan tiến hành hoạt động bổ trợ tư pháp có thể do Nhà nước thành lập, cũng có thể do cá nhân công dân, tổ chức thành lập và thường không mang tính... quyền lực nhà nước, không mang tính bắt buộc và chỉ có ý nghĩa phụ giúp, hỗ trợ cho hoạt động tư pháp. Trước đây, Việt Nam ta sử dụng thuật ngữ “hỗ trợ tư pháp” song cùng với sự phát triển của xã hội, từ “bổ trợ tư pháp” đã được sử dụng để thay thế do có phạm vi sử dụng được mở rộng hơn.

Ngày 15/7/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 82/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

 

2. Về Nghị định 110/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2020 và thay thế Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã và Nghị định số 67/2015/NĐ-CP ngày 14/5/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ.

Để triển khai thực hiện Nghị định số 82/2020/NĐ-CP, ngày 01/9/2020, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 175/KH-UBND V/v triển khai thi hành Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn thành phố Hà Nội. UBND Thành phố giao Sở Tư pháp tham mưu Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật Thành phố tổ chức quán triệt, tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyên truyền về Nghị định số 82/2020/NĐ-CP; Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phát vi phạm hành chính quy định tại Nghị định. Nghị định số 82/2020/NĐ-CP có nhiều điểm mới cụ thể như sau:

 

3. Phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 82/2020/NĐ-CP 

Phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 82/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong 05 lĩnh vực về bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã. Tuy nhiên, trong từng lĩnh vực cụ thể Nghị định 82 đã bổ sung thêm một số hoạt động mới như lĩnh vực bổ trợ tư pháp bổ sung hoạt động  hòa giải thương mại; thừa phát lại; lĩnh vực hành chính tư pháp bổ sung thêm trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

 

4. Nghị định số 82/2020/NĐ-CP quy định cụ thể về mức phạt tiền, thẩm quyền phạt tiền

Thứ nhất, mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân trong các lĩnh vực: Hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình là 30.000.000 đồng.

Thứ hai, mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân trong các lĩnh vực: Thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã là 40.000.000 đồng.

Thứ ba, mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp là 50.000.000 đồng.

Thứ tư, mức phạt tiền quy định tại các Chương II, III, IV, V, VI và VII Nghị định 82 được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân, trừ các điều quy định tại khoản 5 Điều 4 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP về mức phạt tiền tại các Điều 7, 8, 9, 16, 17, 24, 26, 29, 33, 39, 50, 53, 63, 71, 72, 73, 74 và 80 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP là mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính của tổ chức. Trường hợp tổ chức có hành vi vi phạm hành chính như của cá nhân thì mức phạt tiền bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Thứ năm, thẩm quyền phạt tiền của các chức danh được quy định tại Chương VIII Nghị định số 82/2020/NĐ-CP là thẩm quyền phạt tiền đối với một hành vi vi phạm hành chính của cá nhân, thẩm quyền phạt tiền tổ chức gấp 02 lần thẩm quyền phạt tiền cá nhân.

 

5. Về hành vi vi phạm quy định trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp:

Thứ nhất, hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực luật sư, Nghị định số 82/2020/NĐ-CP đã bổ sung mới 37 hành vi; sửa đổi, bổ sung đối với 12 hành vi. Bổ sung các hình thức phạt bổ sung như tịch thu tang vật là giấy tờ, văn bản bị tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 5 về tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền cấp trong hồ sơ đăng ký tập sự hành nghề luật sư; gia nhập Đoàn luật sư; đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề luật sư; đề nghị cấp giấy đăng ký hành nghề luật sư, giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam của luật sư nước ngoài; tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền cấp trong hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư; giấy phép thành lập, giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, công ty luật nước ngoài, chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam; tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề luật sư hoặc giấy phép hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và g khoản 3, điểm a khoản 5 Điều 6 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP; tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề luật sư hoặc giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam từ 06 tháng đến 09 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 5, các điểm c, d và e khoản 6, khoản 7 Điều 6 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP; tịch thu tang vật là chứng chỉ hành nghề luật sư, giấy đăng ký hành nghề luật sư, giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam của luật sư nước ngoài, giấy chứng nhận về việc tham gia tố tụng, văn bản thông báo người bào chữa bị tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung quy định tại điểm a khoản 4 Điều Nghị định số 82/2020/NĐ-CP.

Về biện pháp khắc phục hậu quả, Nghị định 82 đã bổ sung mới 02 biện pháp là kiến nghị cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền xem xét, xử lý đối với giấy tờ, văn bản bị tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung; buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Thứ hai, hành vi vi phạm quy định về hoạt động tư vấn pháp luật, Nghị định số 82/2020/NĐ-CP đã bổ sung mới 03 hành vi và sửa đổi, bổ sung 06 hành vi. Đồng thời, bổ sung mới các hình thức phạt bổ sung như tước quyền sử dụng thẻ tư vấn viên pháp luật, chứng chỉ hành nghề luật sư từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm; tịch thu tang vật là giấy tờ, văn bản bị tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung.

Thứ ba, hành vi vi phạm trong hoạt động hòa giải thương mại, Nghị định số 82/2020/NĐ-CP đã quy định 03 Điều với 24 hành vi vi phạm gồm hành vi vi phạm quy định về việc thành lập, đăng ký hoạt động trung tâm hòa giải thương mại, chi nhánh trung tâm hòa giải thương mại, tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam (Điều 28); hành vi vi phạm về hoạt động của trung tâm hòa giải thương mại, chi nhánh của trung tâm hòa giải thương mại; chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam (Điều 29) và hành vi vi phạm quy định về hoạt động của hòa giải viên thương mại (Điều 30).

Nghị định số 82/2020/NĐ-CP đã quy định mới 02 hình thức phạt bổ sung như đình chỉ hoạt động từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm a và c khoản 3 Điều 29 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP; tịch thu tang vật là giấy phép thành lập, giấy đăng ký hoạt động bị tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 29 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP. Đồng thời, quy định các biện pháp khắc phục hậu quả như kiến nghị cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền xem xét, xử lý đối với giấy tờ, văn bản bị tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung; buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Thứ tư, hành vi vi phạm trong hoạt động thừa phát lại, Nghị định số 82/2020/NĐ-CP quy định 03 Điều (từ Điều 31 đến Điều 33) gồm có 67 hành vi vi phạm, được chia thành 04 nhóm hành vi vi phạm về hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, đăng ký hành nghề thừa phát lại; hồ sơ đề nghị thành lập, chuyển đổi, hợp nhất, sáp nhập, chuyển nhượng, đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động văn phòng thừa phát lại (Điều 31); hành vi vi phạm quy định về hành nghề thừa phát lại (Điều 32); hành vi vi phạm quy định về hoạt động của văn phòng thừa phát lại (Điều 33).

Thứ năm, hành vi vi phạm trong hoạt động công chứng, Nghị định số 82/2020/NĐ-CP đã bổ sung 62 hành vi mới; sửa đổi, bổ sung đối với 37 hành vi; bổ sung mới các hình thức phạt bổ sung như tước quyền sử dụng thẻ công chứng viên từ 01 tháng đến 03 tháng, từ 03 tháng đến 06 tháng và từ 06 tháng đến 09 tháng;  tịch thu tang vật là quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chứng viên hoặc thẻ công chứng viên bị tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung.