1. Một số vấn đề về xây dựng pháp luật

Trong thời gian gần đây, Chính phủ cùng với Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và các địa phương đã đặt ra một sự tập trung lớn vào công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, cũng như tổ chức thi hành pháp luật. Những nỗ lực này nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế, kiểm soát lạm phát và tăng trưởng kinh tế hợp lý.

Tuy nhiên, trước những thách thức và yêu cầu mới, nhiều bất cập trong công tác này vẫn còn tồn tại. Đặc biệt, việc đề xuất điều chỉnh và bổ sung Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hàng năm vẫn đối mặt với thời hạn yêu cầu soạn thảo và ban hành trong thời gian ngắn. Điều này đặt ra thách thức đối với quá trình soạn thảo chất lượng và đầy đủ thông tin. Một số văn bản quy phạm pháp luật cũng chưa đảm bảo đủ thời gian cho các quy trình và thủ tục theo quy định, gây khó khăn trong việc thi hành.

Mặt khác, việc tiếp thu và giải trình ý kiến thẩm định, ý kiến Thành viên Chính phủ vẫn chưa đạt đến mức độ đầy đủ và rõ ràng. Trong một số trường hợp, không chỉ có sự không tiếp thu mà còn thiếu rõ lý do giải trình. Một số cơ quan còn chưa chủ động trong việc lập đề nghị xây dựng và soạn thảo văn bản, đồng thời, áp dụng thủ tục rút gọn không phù hợp với quy định, hoặc thậm chí sử dụng các hình thức văn bản khác không đúng quy định thay thế cho văn bản quy phạm pháp luật.

Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật vẫn là một điểm yếu, gây chậm trễ trong quá trình thi hành. Năng lực tổ chức thực hiện của đội ngũ cán bộ và công chức ở một số nơi còn hạn chế, dẫn đến hiệu quả thấp và chậm trễ trong quá trình thi hành các văn bản pháp luật.

Ở một số địa phương, việc xác định rõ các văn bản phải thực hiện quy trình xây dựng chính sách vẫn chưa được thực hiện một cách rõ ràng. Cơ quan chuyên môn chưa đủ chủ động trong việc đề xuất xây dựng và soạn thảo văn bản, làm cho chất lượng của các văn bản không đạt đến mức cao. Việc tiếp thu và giải trình ý kiến của cơ quan thẩm định, thẩm tra vẫn còn nhiều hạn chế, gây khó khăn trong quá trình xử lý. Đặc biệt, tiến độ ban hành văn bản còn chậm so với yêu cầu, đặc biệt là đối với các văn bản quy định chi tiết các văn bản quy phạm pháp luật cấp trên.

 

2. Tăng cường đề xuất một văn bản để quy định chi tiết nhiều nội dung của các văn bản quy phạm pháp luật

Tiến trình nâng cao chất lượng công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật là một nhiệm vụ quan trọng, nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng và hiệu quả trong quản lý hành chính. Chính vì vậy, Chính phủ đã đưa ra yêu cầu mạnh mẽ đối với các cấp lãnh đạo, từ Bộ trưởng đến Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, để tăng cường chỉ đạo và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ cụ thể liên quan đến xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và chống tham nhũng.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng là rà soát và đánh giá kết quả triển khai chỉ đạo từ các cấp lãnh đạo cao cấp. Điều này bao gồm việc đánh giá thực hiện sự chỉ đạo từ Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về công tác xây dựng thể chế và tổ chức thi hành pháp luật. Việc này giúp phát hiện các vấn đề tồn tại và khó khăn, từ đó đề xuất giải pháp và biện pháp cụ thể để tiếp tục triển khai các chỉ đạo về xây dựng thể chế và tổ chức thi hành pháp luật ở cấp bộ, ngành, và địa phương.

Chính phủ cũng yêu cầu các cơ quan chủ động nghiên cứu và áp dụng các chủ trương, đường lối của Đảng trong Văn kiện Đại hội XIII. Ngoài ra, họ cần theo dõi và thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị từ các cấp lãnh đạo khác nhau, bao gồm Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng nhân dân, và Ủy ban nhân dân. Việc này đảm bảo sự đồng bộ và hiệu quả trong việc xây dựng và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật.

Trong quá trình ban hành văn bản, cơ quan chủ trì cần đảm bảo rằng mọi quyết định và hành động đều tuân theo quy định của pháp luật. Hồ sơ đề nghị xây dựng văn bản phải đầy đủ và chất lượng, không chỉ về nội dung mà còn về hình thức. Điều này bao gồm việc không ban hành các văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật mà không qua sự thẩm định và phê duyệt của các cấp lãnh đạo cấp trên.

Tổ chức thu thập ý kiến từ các đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp của chính sách là một bước quan trọng trong quá trình xây dựng và ban hành văn bản pháp luật. Việc này không chỉ giúp tăng cường tính minh bạch và công bằng mà còn đảm bảo rằng các quyết định đều được hỗ trợ và hiểu rõ từ cộng đồng. Đồng thời, việc nghiên cứu và tiếp thu ý kiến thẩm định của các cơ quan Tư pháp, Thành viên Chính phủ, và Thành viên Ủy ban nhân dân là quan trọng để đảm bảo sự chính xác và chất lượng của văn bản pháp luật.

Cuối cùng, rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản để quy định chi tiết nội dung của luật, pháp lệnh, nghị quyết cũng là một bước quan trọng. Việc này giúp hạn chế sự phức tạp và mâu thuẫn trong hệ thống pháp luật, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình triển khai thực hiện. Điều này thể hiện cam kết của Chính phủ trong việc xây dựng một hệ thống pháp luật hiệu quả, đồng bộ, và thân thiện với người dân và doanh nghiệp.

 

3. Chú trọng tổ chức đối thoại với các cá nhân, tổ chức về vướng mắc, bất cập trong thực thi chính sách, pháp luật

Trong bối cảnh nỗ lực nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác xây dựng pháp luật, việc rà soát và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đóng vai trò quan trọng. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động thực hiện việc này để đảm bảo sự phù hợp với hệ thống pháp luật và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của thực tiễn.

Trước hết, công tác rà soát tập trung vào các văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực do bộ, ngành, hoặc địa phương quản lý. Quá trình này không chỉ nhằm kiểm tra tính hợp lý với hệ thống pháp luật mà còn nhấn mạnh vào đánh giá khó khăn, vướng mắc xuất phát từ quy định pháp luật hay từ khâu tổ chức thi hành. Kết quả của việc rà soát này sẽ là cơ sở để xác định những điểm cần thiết phải sửa đổi, bổ sung, hoặc thậm chí ban hành mới các văn bản.

Đồng thời, việc tăng cường kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do các bộ, ngành, địa phương ban hành là một bước quan trọng khác trong việc đảm bảo tuân thủ và tính pháp lý của các văn bản này. Việc kịp thời phát hiện các nội dung trái pháp luật là quan trọng để có thể đưa ra biện pháp xử lý phù hợp, giữ cho hệ thống pháp luật được duy trì một cách mạnh mẽ và minh bạch.

Trong lĩnh vực tổ chức thi hành pháp luật, Chính phủ đặt ra mục tiêu nâng cao hiệu lực và hiệu quả của quá trình này. Điều này bao gồm việc đẩy mạnh hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật và tổ chức đối thoại chặt chẽ với doanh nghiệp, người dân để hiểu rõ hơn về vướng mắc, bất cập trong quá trình thực thi chính sách và pháp luật. Điều này không chỉ giúp giải quyết vấn đề một cách kịp thời mà còn tạo sự tương tác tích cực giữa cơ quan quản lý và cộng đồng.

Ngoài ra, nâng cao công tác tuyên truyền và phổ biến thông tin về nội dung của luật, pháp lệnh, nghị quyết, nghị định, thông tư, cũng là một ưu tiên. Việc này giúp đảm bảo rằng mọi đối tượng liên quan đều hiểu rõ về các quy định pháp luật, từ đó giảm thiểu hiểu lầm và tăng tính minh bạch trong thi hành pháp luật.

Cuối cùng, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và năng lực phản ứng chính sách là một yếu tố quan trọng để đảm bảo sự tuân thủ và hiệu quả trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật. Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, người dân và doanh nghiệp giúp chính quyền có cái nhìn tổng thể và linh hoạt, từ đó đưa ra các biện pháp phù hợp để khắc phục sự cố và nâng cao chất lượng dịch vụ công.

Trên đây là nội dung về "Nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật" bài viết mang tính chất tham khảo, nếu quý khách hàng có vướng mắc gì có thể kết nối với chúng tôi qua hotline: 1900.6162 hoặc gửi qua hộp thư: lienhe@luatminhkhue.vn. Trân trọng.