Đồng thời bổ sung, tạo lập những quy định, những nguồn pháp luật phù hợp, không ngừng nâng cao hiệu quả điều chỉnh pháp luật đối với các quan hệ xã hội. Việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay còn mang tính cấp thiết, bởi, Việt Nam là quốc gia đang phát triển, hệ thống pháp luật Việt Nam phát triển chậm, thêm vào đó là nhận thức về việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật có lúc còn chưa được chú trọng đầy đủ, dẫn đến hệ thống pháp luật Việt Nam có sự phát triển chưa thực sự toàn diện, đồng bộ, phù hợp, chưa đáp ứng được nhu cầu điều chỉnh pháp luật đối với các quan hệ xã hội của đất nước trong mỗi thời kì phát triển. Hiện nay các quy định pháp luật của Việt Nam ngày càng nhiều về số lượng, phong phú đa dạng về lĩnh vực, phạm vi điều chỉnh, do rất nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ban hành, nhưng công tác hệ thống hoá pháp luật chưa thực hiện được nhiều, chưa có nhiều bộ luật, bộ pháp điển có tính thống nhất và giá trị pháp lí cao.

Việc hoàn thiện hệ thống pháp Việt Nam trong điều kiện hiện nay cần tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời phát triển đa dạng các loại nguồn pháp luật cho phù hợp với nền kinh tế thị trường. Khi đã đa dạng hoá các nguồn pháp luật sẽ xảy ra tình huống cùng một quan hệ xã hội nhưng có thể có nhiều quy định pháp luật cùng điều chỉnh và việc áp dụng chúng có thể dẫn đến những hệ quả pháp lí khác nhau. Do vậy, cần làm rõ mối quan hệ giữa các loại nguồn pháp luật ở Việt Nam, thứ tự ưu tiên áp dụng chúng để bảo đảm sự thống nhất, chính xác giữa các chủ thể trong áp dụng pháp luật.

Thường xuyên rà soát, kịp thời phát hiện những điểm mâu thuẫn, chồng chéo và những lỗ hổng trong hệ thống pháp luật để khắc phục làm cho hệ thống pháp luật trở nên hoàn thiện hơn. Nếu có cơ, sở cho rằng một quy phạm hay một văn bản quy phạm pháp luật nào đó không đáp ứng được những điều kiện cần thiết để có hiệu quả thì phải xem xét và khắc phục ngay, kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành những quy phạm, những văn bản pháp luật hoặc tạo lập những nguồn pháp luật mới có chất lượng, phù hợp với cơ chế thực hiện, áp dụng pháp luật hiện có. Đẩy mạnh hệ thống hoá pháp luật nhằm tạo ra nhiều bộ luật, bộ pháp điển phục vụ các hoạt động pháp luật một cách nhanh chóng, thuận lợi và hiệu quả hơn.

Việc hoàn thiện pháp luật phải “gắn với tổ chức thi hành pháp luật, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Bảo đảm pháp luật vừa là công cụ để Nhà nước quản lí xã hội, vừa là công cụ để nhân dân làm chủ, kiểm tra, giảm sát quyền lực nhà nước. Quản lí đất nước theo pháp luật, đồng thời coi trọng xây dựng nền tảng đạo đức xã hội”. Cùng vói việc hoàn thiện hệ thống pháp luật cần chú trọng hơn nữa đến hoạt động tổ chức thực thi pháp luật, trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân đối với việc không thực hiện hoặc thực hiện pháp luật không nghiêm. Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực pháp luật, bổ sung những người có năng lực, có phẩm chất cho các cơ quan xây dựng, tổ chức thực thi và xét xử.

Hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam là một quá trình lâu dài, phức tạp, đòi hỏi phải kiên trì và tiến hành một cách khoa học, trong đó giải pháp nhận thức phải được quan tâm đầu tiên.

Luật Minh Khuê (sưu tầm & biên tập)