Ngân hàng dự trữ một phần, nghiệp vụ (fractional reserve banking) là khái niệm dùng để chỉ trường hợp các ngân hàng thương mại chỉ dự trữ một phần nhỏ tài sản có khả năng thanh toán cao so với tổng tài sản của nó. Mục tiêu của dự trữ là để đáp ứng những thay đổi bất thường trong tiền gửi do việc công chúng rút tiền mặt ra hay yêu cầu chuyến khoản bảng séc sang các ngân hàng khác. Khi lấy dự trữ chia cho tiền gửi, chúng ta được con số tỷ lệ gọi là lỷ lệ dự trữ.

Mức dự trữ của các ngân hàng phụ thuộc vào những cân nhắc thận trọng dựa trên kinh nghiệm mà họ thu được trong hoạt động nhận tiền gửi và cho vay, kỳ vọng của họ về tương lai và mức độ hấp dẫn của một số tài sản. Ngoài ra, hiện nay mức dự trữ này còn phụ thuộc vào yêu cầu dự trữ của ngân hàng trung ương (gọi là tỷ lệ dự trữ tối thiểu, dự trữ bắt buộc), Trong lý thuyết về quá trình tạo tín dụng, nghiệp vụ ngân hàng dự trữ một phần là điều kiện cán để tạo ra tín dụng hay tiền gửi ngân hàng và tỷ lệ dự trữ là yếu tố quyết định quy mô của nhân từ tín dụng và tiền tệ.