Ngân hàng tiết kiệm hỗ tương (mutual savings bank) là định chế được nhà nước cấp phép hoạt động vì lợi ích của người gửi tiền, Theo truyền thống, tài sản của họ được thế chấp và là những chứng khoán công ty được xếp hạng cao hay chứng khoán Chính Phủ.

Tìm hiểu về Ngân hàng Trung Mỹ Về Hợp tác Kinh tế (Centra! American Bank for Economic Integration)

Ngân hàng Trung Mỹ Về Hợp tác Kinh tế (Centra! American Bank for Economic Integration) là ngân hàng phát triển khu Vực thành lập năm 1960 theo sáng kiến của trưởng ban kinh tế Liên Hợp quốc về Mỹ la tinh. Nó tài trợ cho các dự án phát triển bằng cách cho vay bảo lãnh tín dụng với mục đích khuyến khích quá trình nhất thể hoá kinh tế giữa các nước thành viên và thúc đẩy thương mại trong khối thị trường chung Trung Mỹ.