Người cung ứng tàu biển (Ship chandler) là người làm dịch vụ cung cấp đồ dự trữ, lương thực, thực phẩm... cho tàu biển.