Trong lao động, người làm công tác lao động, vệ sinh lao động cần chú ý điều gì? Bài viết dưới đây, Luật Minh Khuê sẽ gửi tới khách hàng nội dung của vấn đề.

 

1. Người làm công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động là gì?

Theo quy định tại Điều 139 Bộ luật lao động 2012 như sau: Người sử dụng lao động cử người làm công tác lao động, vệ sinh lao động. Đối với những cơ sở sản xuất ,kinh doanh trong các lĩnh vực có nhiều nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sử dụng 10 lao động trở lên người sử dụng lao động cần cử người có chuyên môn phù hợp làm cán bộ chuyên trách về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Người làm công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động phải được huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Người làm công tác vệ sinh lao đông, an toàn lao động có trách nhiệm giúp người sử dụng lao động tổ chức chi tiết hoạt động thông tin, tuyên truyền, huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Tuy nhiên, trong bộ luật lao động 2019 có hiệu lưc từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 lại không đề cấp đến quy định về người làm công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động. Luậ vê sinh an toàn lao động 2015 vẫn có các quy định về nội dụng trên.

 

2. Người làm công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động cần lưu ý gì?

Người làm công tác an toàn lao đọng, vệ sinh lao động theo chế độ chuyên trách cần lưu ý những điều sau. Theo quy định tại các khoản 1, 2 điều 36. Tổ chức bộ phận an toàn lao động, vệ sinh lao động cần đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Người làm công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động có trình độ đại học thuộc các chuyên ngành kỹ thuật; có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của cơ sở;

- Có trình độ cao đẳng thuộc các chuyên ngành khối kĩ thuật; có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của cơ sở;

- Có trình độ trung cấp thuộc các chuyên ngành khối kí thuật hoặc trực tiếp làm công việc kỹ thuật; có ít nhất 05 năm kình nghiêm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của cơ sở;

Người làm công tác an toàn lao động, vê sinh lao động theo chế độ bán chuyên trách theo khoản 1, 2 Điều này phải đáp ứng một số điều kiện sau:

- Có trình độ đại học thuộc các chuyên ngành khối kỹ thuật;

- Có trình độ cao đẳng thuộc các ngành khối kỹ thuật; có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vưc sản xuất, kinh doanh cơ sở;

- Có trình độ trung cấp thuộc các ngành khối kỹ thuật hoăc trực tiếp làm các công việc kỹ thuật; có ít nhất 03 năm làm việc trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh cơ sở.

Lưu ý: Không bắt buộc người làm công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động chuyên trách phải có bằng đại học mà còn có thể là trình độ cao đẳng, trung cấp tuy nhiên phải đáp ứng đủ thời gian kinh nghiệm làm vậy như yêu cầu trên.

 

3. Nhiệm vụ của người làm công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động

Người làm công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động hoặc bộ phận an toàn lao động, vệ sinh lao động có nhiệm vụ tham mưu, giúp người sử dụng lao động tổ chức thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh , bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

- Xây dựng nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động ; phòng, chống cháy, nổ;

- Xây dựng, đôn đốc việc thực hiên kế hoạch an toàn lao đông, vệ sinh lao động hằng năm; đánh giá rủi ro và xây dụng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp;

- Quản lý và theo dõi việc khái báo, kiểm định máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vê sinh lao động;

- Tổ chức thưc hiện hoạt động thông tin, tuyên truyền, huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động; sơ cứu, cấp cứu, phòng, chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động;

- Tổ chức tự kiểm tra về an toàn lao động, vệ sinh lao động; điều tra tai nạn lao đông, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật;

- Chủ trì, phối hợp bộ phận y tế tổ chức giám sát, kiểm soát yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại;

- Tổng hợp và đề xuất với người sử dụng lao động giải quyết kiến nghị của đoàn thanh tra, đoàn kiểm tra và người lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

- Phối hợp với ban chấp hành công đoàn sơ sở hướng dẫn thực hiện nhiệm vu của an toàn lao động, vệ sinh lao động;

- Tổ chức thi đua, khen thưởng, xử lý kỷ luật, thống kê, báo cáo công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Lưu ý: Người làm công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động hoặc bộ phận an toàn lao động, vệ sinh lao động có những quyến sau:

- Yêu cầu người phụ trách bộ phận sản xuất ra lệnh đình chỉ công việc hoặc có thể có quyết định tạm đình chỉ công việc trong trường hợp khẩn cấp về nguy cơ xảy ra tai nạn lao động;

- Đình chỉ hoạt động của máy, thiết bị không đảm bảo an toàn hoặc hết hạn sử dụng máy;

- Được người sử dụng lao động bố trí thời gian tham gia lớp huấn luyện bồi dưỡng để nâng cao nghiệp vụ an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Người làm công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động phải có chuyên môn, nghiệp vụ về kĩ thuật và có hiểu biết về thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong trường hợp, cơ sở sản xuất kinh doanh không có người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động thì cần thuê các tổ chức có đủ năng lực theo quy định của pháp luật thưc hiện các nhiệm vụ trong công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Bài viết trên luật Minh Khuê đã gửi tới khách hàng những lưu ý mà người làm công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động cần chú ý. Trong bài viết có nội dung nào chưa rõ hay khách hàng quan tâm về vấn đề gì có thể liên hệ qua số điện thoại tổng đài 19006162 để được tư vấn cụ thể. Xin trân trọng cảm ơn!