Người môi giới hàng ven biển (Coasting broker) là người môi giới hàng hải chuyên làm công việc giao dịch tìm hàng ven biển hay hàng cho những hành trình ngắn ngày của tàu biển.