1. Nguyên tắc hoạt động của Hiệp hội Các trường cao đẳng nghề nghiệp ngoài công lập Việt Nam

Hiệp hội Các trường cao đẳng nghề nghiệp ngoài công lập Việt Nam hoạt động dựa trên một loạt các nguyên tắc cơ bản, được quy định một cách rõ ràng và cụ thể trong Điều lệ của hiệp hội. Theo Điều 5 Điều lệ hiệp hội Các trường cao đẳng nghề nghiệp ngoài công lập Việt Nam phê duyệt kèm theo Quyết định 315/QĐ-BNV năm 2023 về nguyên tắc tổ chức, hoạt động, những nguyên tắc này không chỉ định hình cách tổ chức và quản lý mà còn thể hiện tinh thần và mục tiêu hoạt động của Hiệp hội.

Trước hết, nguyên tắc tự nguyện, tự quản là nền tảng của hoạt động của Hiệp hội. Điều này đồng nghĩa với việc các thành viên của Hiệp hội tham gia và duy trì tự nguyện, không bị ép buộc và độc đoán từ bên ngoài, cũng như tự quản lý các hoạt động của mình một cách độc lập và linh hoạt nhằm phát triển và thúc đẩy mục tiêu chung của hiệp hội.

Thứ hai, nguyên tắc dân chủ, bình đẳng, công khai và minh bạch là yếu tố quan trọng trong việc xây dựng một cộng đồng hợp tác tích cực và phát triển bền vững. Điều này bao gồm việc mở cửa cho sự tham gia của tất cả các thành viên, bảo đảm rằng mọi quyết định được đưa ra dựa trên nguyên tắc bình đẳng và dân chủ, cùng với việc công khai và minh bạch mọi hoạt động của Hiệp hội.

Thứ ba, nguyên tắc tự bảo đảm kinh phí hoạt động là điều cần thiết để Hiệp hội có thể tự chủ và độc lập trong việc quản lý và thực hiện các dự án và hoạt động của mình. Điều này đòi hỏi sự chủ động trong việc tìm kiếm nguồn lực và tài trợ từ các nguồn khác nhau, cũng như quản lý và sử dụng nguồn lực một cách hiệu quả và minh bạch.

Thứ tư, nguyên tắc không vì mục đích lợi nhuận phản ánh tinh thần phi lợi nhuận và mục tiêu xã hội của Hiệp hội. Mục đích của Hiệp hội không chỉ là tạo ra lợi ích kinh tế cho các thành viên mà còn là đóng góp vào sự phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp trong cộng đồng.

Cuối cùng, việc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ của Hiệp hội là điều kiện tiên quyết để đảm bảo tính chính đáng và uy tín của Hiệp hội trong mắt cộng đồng và các bên liên quan. Việc này bao gồm việc thực hiện và tuân thủ mọi quy định và điều khoản của pháp luật, cũng như đảm bảo rằng mọi hoạt động của Hiệp hội đều tuân thủ theo quy định và nguyên tắc đã được đề ra.

Tóm lại, nguyên tắc hoạt động của Hiệp hội Các trường cao đẳng nghề nghiệp ngoài công lập Việt Nam là một tập hợp các nguyên tắc cơ bản như tự nguyện, tự quản; dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch; tự bảo đảm kinh phí hoạt động; không vì mục đích lợi nhuận; và tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ hiệp hội. Đây là những nguyên tắc cốt lõi giúp Hiệp hội thúc đẩy sự phát triển bền vững và đóng góp tích cực vào lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam.

 

2.  Quy định về quyền hạn của Hiệp hội Các trường cao đẳng nghề nghiệp ngoài công lập Việt Nam

Hiệp hội Các trường cao đẳng nghề nghiệp ngoài công lập Việt Nam, với tư cách là một tổ chức tự trị và hoạt động theo quy định của pháp luật, được quy định rõ ràng về quyền hạn và nhiệm vụ của mình theo Điều lệ của Hiệp hội. Những quyền hạn này không chỉ giúp Hiệp hội hoạt động một cách hiệu quả mà còn thể hiện sự đại diện và bảo vệ cho các thành viên trong cộng đồng giáo dục nghề nghiệp.

Một trong những quyền hạn quan trọng của Hiệp hội là việc tuyên truyền tôn chỉ và mục đích hoạt động của chính mình. Điều này giúp xây dựng sự nhận thức và cam kết từ các thành viên về mục tiêu cốt lõi của Hiệp hội, từ đó thúc đẩy sự tham gia tích cực trong các hoạt động và chương trình mà Hiệp hội tổ chức. Bên cạnh đó, quyền đại diện cho hội viên trong các quan hệ trong và ngoài nước là một trách nhiệm quan trọng, đảm bảo rằng tiếng nói và quyền lợi của hội viên được bảo vệ và đại diện đầy đủ.

Việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên là một trong những trọng trách chính của Hiệp hội. Điều này không chỉ bao gồm việc đề xuất các chính sách và biện pháp nhằm bảo vệ quyền lợi của hội viên mà còn liên quan đến việc phổ biến kiến thức pháp luật, hướng dẫn hội viên tuân thủ các quy định, chính sách của Đảng và Nhà nước. Điều này giúp xây dựng một cộng đồng hội viên có ý thức pháp luật và hoạt động theo đúng quy định.

Ngoài ra, Hiệp hội cũng có quyền tham gia vào các hoạt động nghiên cứu, tư vấn và giám định xã hội, nhằm góp phần vào việc nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp và phát triển ngành công nghiệp. Quyền này không chỉ mở ra cơ hội để Hiệp hội thể hiện vai trò của mình trong xã hội mà còn giúp kết nối và hợp tác với các cơ quan, tổ chức có liên quan để thúc đẩy sự phát triển bền vững cho ngành giáo dục nghề nghiệp.

Một trong những quyền hạn quan trọng khác của Hiệp hội là việc thành lập pháp nhân thuộc Hiệp hội, phù hợp với lĩnh vực hoạt động và theo quy định của pháp luật. Điều này mở ra cơ hội cho Hiệp hội mở rộng hoạt động, phát triển dịch vụ và tạo ra nguồn lực mới để hỗ trợ các hoạt động của mình. Đồng thời, quyền được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và tổ chức các hoạt động dịch vụ khác cũng giúp Hiệp hội mở rộng phạm vi hoạt động và nâng cao chất lượng dịch vụ mà mình cung cấp.

Cuối cùng, việc có quyền được gây quỹ và nhận các nguồn tài trợ hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cũng là một điểm đặc biệt quan trọng. Điều này giúp Hiệp hội đảm bảo nguồn lực tài chính để duy trì và phát triển các hoạt động của mình, đồng thời tạo ra cơ hội cho sự hợp tác và phát triển bền vững với các đối tác trong và ngoài nước.

 

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của ban Kiểm tra Hiệp hội Các trường cao đẳng nghề nghiệp ngoài công lập Việt Nam 

Ban Kiểm tra Hiệp hội Các trường cao đẳng nghề nghiệp ngoài công lập Việt Nam là cơ quan có nhiệm vụ và quyền hạn quan trọng trong việc đảm bảo tính công bằng, minh bạch và hiệu quả trong hoạt động của Hiệp hội. Theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Điều lệ hiệp hội, được phê duyệt kèm theo Quyết định 315/QĐ-BNV ngày 15 tháng 6 năm 2023, Ban Kiểm tra được giao các nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể như sau:

Một trong những nhiệm vụ hàng đầu của Ban Kiểm tra là kiểm tra và giám sát việc thực hiện Điều lệ của Hiệp hội, cũng như các quyết định, nghị quyết của Đại hội, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và lãnh đạo Hiệp hội. Điều này bao gồm việc đảm bảo rằng các tổ chức, đơn vị trực thuộc và hội viên tuân thủ đúng quy định và nguyên tắc của Hiệp hội trong quá trình hoạt động.

Ngoài ra, Ban Kiểm tra cũng có trách nhiệm xem xét và giải quyết các đơn, thư kiến nghị, khiếu nại và tố cáo từ tổ chức, hội viên và công dân gửi đến Hiệp hội. Điều này đòi hỏi Ban Kiểm tra phải tiếp nhận, xác minh và xử lý một cách công bằng và minh bạch các vấn đề được đưa ra, đảm bảo rằng quy trình xử lý được thực hiện theo quy định của Điều lệ và luật pháp hiện hành.

Để thực hiện nhiệm vụ này một cách hiệu quả, Ban Kiểm tra được trao quyền hạn liên quan đến việc thu thập thông tin, tìm hiểu sâu rộng về các vấn đề được kiến nghị hoặc khiếu nại, cũng như tổ chức các cuộc kiểm tra, thanh tra khi cần thiết để xác định sự vi phạm và đề xuất biện pháp sửa đổi, điều chỉnh.

Đồng thời, Ban Kiểm tra cũng có thẩm quyền tương tác với các cơ quan quản lý và pháp luật để báo cáo về các vấn đề cần giải quyết hoặc nhờ hỗ trợ trong quá trình xử lý các vụ việc phức tạp. Điều này giúp tăng cường sự minh bạch và độc lập trong quá trình giải quyết các tranh chấp và khiếu nại.

Ngoài các nhiệm vụ cụ thể, Ban Kiểm tra cũng có vai trò đóng góp vào việc xây dựng và phát triển các chính sách, quy định và quy trình liên quan đến hoạt động của Hiệp hội. Thông qua việc tham gia vào các cuộc họp, hội thảo và đóng góp ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật, Ban Kiểm tra có thể đảm bảo rằng quy định của Hiệp hội phản ánh đúng tinh thần và mục tiêu của tổ chức, đồng thời đáp ứng được yêu cầu của cộng đồng và xã hội.

Tóm lại, Ban Kiểm tra Hiệp hội Các trường cao đẳng nghề nghiệp ngoài công lập Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự minh bạch, công bằng và hiệu quả trong hoạt động của Hiệp hội. Qua việc thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn được giao, Ban Kiểm tra đảm bảo rằng Hiệp hội hoạt động trong một môi trường tuân thủ pháp luật, tôn trọng nguyên tắc và đáp ứng được mong muốn và yêu cầu của cộng đồng.

Xem thêm >>> Các loại hình trường cao đẳng ở Việt Nam hiện nay? Nhiệm vụ và quyền hạn của trường cao đẳng là gì?

Liên hệ đến hotline 19006162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn