1. Nguyên tắc làm việc của Kiểm sát viên VKSND tối cao khi không giữ chức vụ lãnh đạo và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của Kiểm sát viên

Sau khi rời bỏ trách nhiệm lãnh đạo và quản lý tại Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao vẫn tiếp tục cam kết và thực hiện nhiệm vụ của mình theo đúng quy định của Quy chế tạm thời về chế độ làm việc của họ, như được xác định trong Quyết định 296/QĐ-VKSTC năm 2017.
Mặc dù không còn nắm giữ chức vụ lãnh đạo và quản lý, vai trò của họ vẫn rất quan trọng trong việc bảo vệ và duy trì công lý. Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao vẫn phải duy trì tính chính trực, không phân biệt đối xử và làm việc một cách độc lập, nhằm đảm bảo công bằng và minh bạch trong các hoạt động kiểm sát.
Những nguyên tắc và trách nhiệm nghề nghiệp của họ không bị giảm bớt chỉ vì họ đã rời khỏi vị trí lãnh đạo. Thay vào đó, họ tiếp tục đóng góp vào hệ thống pháp luật và giữ vững uy tín của ngành kiểm sát. Điều này thể hiện sự ổn định và nhất quán trong quá trình chuyển giao quyền lực và đồng thời đảm bảo rằng nền tư pháp vẫn hoạt động mạnh mẽ và hiệu quả.
Dựa theo Điều 4 Quy chế tạm thời về chế độ làm việc của Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ban hành kèm theo Quyết định 296/QĐ-VKSTC năm 2017, nguyên tắc làm việc của Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao sau khi không giữ chức vụ lãnh đạo và quản lý được đặc tả rõ như sau:
- Thực hành quyền công tố và hoạt động tư pháp: Trong khi thực hành quyền công tố, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao sẽ hoạt động theo sự phân công của lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao, tuân theo quy định của pháp luật và chịu sự chỉ đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
- Công việc được giao hoặc ủy quyền: Khi thực hiện công việc khác được lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao giao hoặc ủy quyền, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao sẽ chấp hành đúng phạm vi chức trách, nhiệm vụ được giao hoặc được ủy quyền và tuân theo quy định của pháp luật liên quan đến nội dung công việc đó.
- Bảo vệ bí mật và tuân thủ quy định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao sẽ nghiêm chỉnh chấp hành quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật nghiệp vụ, và bí mật công tác theo quy định của pháp luật và của ngành Kiểm sát nhân dân.
Với những nguyên tắc này, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao khi không giữ chức vụ lãnh đạo vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình một cách chặt chẽ và có trách nhiệm, đảm bảo sự nhất quán và đồng nhất trong hệ thống Kiểm sát nhân dân.
 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm sát viên VKSND tối cao thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp

Dựa theo khoản 1 Điều 5 Quy chế tạm thời về chế độ làm việc của Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ban hành kèm theo Quyết định 296/QĐ-VKSTC năm 2017, nhiệm vụ và quyền hạn của Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao được chi tiết như sau:
Nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao:
- Thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp:
+ Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao sẽ được lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao phân công thực hiện một hoặc một số lĩnh vực công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
+ Trong quá trình thực hiện quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và ký các văn bản tố tụng thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật tố tụng, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, pháp luật khác có liên quan và theo các quy chế về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của ngành Kiểm sát nhân dân.
Với những quy định này, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao không giữ chức vụ lãnh đạo vẫn được đảm bảo đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn trong việc thực hiện quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, giữ vững sự chính trực và đồng nhất trong hệ thống Kiểm sát nhân dân. Trong bối cảnh này, Kiểm sát viên không chỉ là người thực hiện các chức năng công tố và kiểm sát một cách hiệu quả, mà còn là người giữ cho tinh thần công lý và chuẩn mực chuyên nghiệp không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài. Việc duy trì sự chính trực và đồng nhất của họ đóng góp vào sự tin cậy của công dân vào hệ thống pháp luật và đồng thời làm tăng cường uy tín của Kiểm sát nhân dân tối cao
 

3. Kiểm sát viên VKSND tối cao được lãnh đạo VKSND tối cao ủy quyền thực hiện công việc có quyền hạn thế nào?

Dựa vào khoản 2 Điều 5 Quy chế tạm thời về chế độ làm việc của Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ban hành kèm theo Quyết định 296/QĐ-VKSTC năm 2017, nhiệm vụ và quyền hạn của Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao khi không giữ chức vụ lãnh đạo và quản lý được mô tả như sau:
Nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao:
- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác được lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao giao hoặc ủy quyền:
+ Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao sẽ được lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao giao thực hiện các công việc khác thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Trong quá trình thực hiện công việc được giao, họ phải tuân theo quy định của pháp luật liên quan đến nội dung công việc đó và chịu trách nhiệm trước pháp luật và lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao về hành vi và quyết định của mình.
+ Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao có thể được lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao ủy quyền thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Trong khi thực hiện công việc này, họ có nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng sự ủy quyền của lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao và phải chịu trách nhiệm về hành vi và quyết định của mình.
- Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao được quy định trong Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế này.
Với những quy định này, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao khi không giữ chức vụ lãnh đạo vẫn được đảm bảo nhiệm vụ và quyền hạn trong việc thực hiện các công việc được giao hoặc ủy quyền, giữ vững trách nhiệm và tích cực đóng góp vào công tác kiểm sát và tư pháp.
Theo quy định, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao, sau khi rời khỏi chức vụ lãnh đạo, vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình dưới sự ủy quyền của lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Trong quá trình thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm sát viên giữ vững vai trò và trách nhiệm của mình.
Khi thực hiện công việc này, Kiểm sát viên không chỉ có nhiệm vụ tuân thủ và thực hiện đúng sự ủy quyền của lãnh đạo mà còn mang theo quyền hạn cụ thể. Họ phải làm việc với sự tập trung cao độ, chú ý đến chi tiết, và áp dụng kiến thức chuyên sâu của mình để đảm bảo công việc được thực hiện một cách chính xác và hiệu quả.
Ngoài ra, trong quá trình thực hiện công việc dưới sự ủy quyền, Kiểm sát viên cũng chịu trách nhiệm hoàn toàn về hành vi và quyết định của mình. Điều này đồng nghĩa với việc họ phải đảm bảo rằng mọi quyết định và hành động đều tuân thủ quy định của pháp luật và đóng góp tích cực vào sự minh bạch và công bằng trong hệ thống Kiểm sát nhân dân.
 
Liên hệ đến hotline 19006162 hoặc gửi thư tư vấn đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn pháp luật