Căn cứ theo quy định tại Điều 5 Quy tắc ứng xử ban hành kèm theo Quyết định 46/QĐ-VKSTC năm 2017 quy định những việc Kiểm sát viên không được làm khi thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp tại phiên tòa, phiên họp của Tòa án như sau:

1. Những hành vi vi phạm pháp luật Kiểm sát viên không được làm tại phiên tòa

Hành vi xâm phạm quyền của bị cáo:

- Cưỡng bức, đe dọa, mua chuộc: Kiểm sát viên không được sử dụng bất kỳ biện pháp nào để ép buộc bị cáo khai nhận trái sự thật, vi phạm quyền tự do ngôn luận và quyền được bảo vệ của bị cáo.

- Tiết lộ thông tin bí mật: Kiểm sát viên có trách nhiệm giữ bí mật những thông tin liên quan đến nhân thân, đời tư của bị cáo, trừ trường hợp được luật pháp cho phép. Việc tiết lộ thông tin bí mật có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm và quyền lợi hợp pháp của bị cáo.

- Gợi ý, hướng dẫn trả lời: Kiểm sát viên không được gợi ý, hướng dẫn bị cáo trả lời các câu hỏi của Hội đồng xét xử. Việc này có thể ảnh hưởng đến tính khách quan của phiên tòa và kết quả xét xử.

Hành vi xâm phạm quyền của người tham gia tố tụng khác:

- Cản trở, gây khó khăn: Kiểm sát viên không được cản trở, gây khó khăn cho người tham gia tố tụng thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, bao gồm quyền tranh tụng, quyền trình bày ý kiến, quyền cung cấp bằng chứng,...

- Xúc phạm danh dự, nhân phẩm: Kiểm sát viên cần giữ thái độ lịch sự, văn minh, không được có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người tham gia tố tụng khác. Việc xúc phạm có thể dẫn đến mâu thuẫn, gây ảnh hưởng đến trật tự phiên tòa.

Ngoài những hành vi nêu trên, Kiểm sát viên cũng không được thực hiện các hành vi vi phạm khác quy định tại Bộ luật Tố tụng dân sự, Bộ luật Tố tụng hình sự và các quy định pháp luật khác có liên quan. Việc tuân thủ nghiêm minh pháp luật là trách nhiệm và nghĩa vụ của Kiểm sát viên, góp phần đảm bảo tính công bằng, khách quan của phiên tòa và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bên tham gia tố tụng.

Lưu ý:

- Kiểm sát viên có thể thực hiện một số hành vi xâm phạm quyền của bị cáo hoặc người tham gia tố tụng khác nhưng phải có căn cứ pháp luật và được sự đồng ý của Hội đồng xét xử.

- Việc vi phạm những hành vi nêu trên có thể dẫn đến các biện pháp xử lý kỷ luật đối với Kiểm sát viên, bao gồm cả hình thức kỷ luật cao nhất là cách chức.

2. Hành vi vi phạm quy định về trình tự, thủ tục tố tụng Kiểm sát viên không được làm tại phiên tòa

- Xét hỏi, đưa ra chứng cứ, tài liệu sai quy định: Kiểm sát viên chỉ được xét hỏi bị cáo, người làm chứng, người giám định,... theo đúng quy định của pháp luật. Việc đưa ra chứng cứ, tài liệu không đúng quy định có thể ảnh hưởng đến tính khách quan của phiên tòa và kết quả xét xử.

- Tranh luận, phát biểu không đúng trọng tâm: Kiểm sát viên cần tập trung vào nội dung vụ án, tranh luận và phát biểu một cách súc tích, rõ ràng, không lan man, dài dòng. Việc tranh luận, phát biểu không đúng trọng tâm có thể gây mất thời gian và ảnh hưởng đến trật tự phiên tòa.

- Cản trở, gây rối trật tự phiên tòa: Kiểm sát viên cần giữ thái độ tôn trọng, lịch sự, không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự phiên tòa. Việc cản trở, gây rối có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của ngành Kiểm sát và hoạt động tố tụng.

- Những hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp:

+ Kiểm sát viên có trách nhiệm trung thực, khách quan trong việc thực hiện nhiệm vụ. Việc che giấu hoặc bóp méo thông tin, chứng cứ, lập luận sai trái, xuyên tạc sự thật là hành vi vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp, ảnh hưởng đến uy tín của Kiểm sát viên và có thể dẫn đến những hậu quả pháp lý nghiêm trọng.

+ Kiểm sát viên cần giữ thái độ tôn trọng đối với Hội đồng xét xử, các bên tham gia tố tụng và những người có mặt tại phiên tòa. Việc có hành vi thiếu tôn trọng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác là hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp, thể hiện sự thiếu văn hóa và thiếu chuyên nghiệp của Kiểm sát viên.

3. Hành vi thiếu khách quan, thiếu tôn trọng Kiểm sát viên không được làm tại phiên tòa

Phiên tòa là nơi diễn ra hoạt động tố tụng trọng đại, nơi công lý được thực thi và quyền lợi hợp pháp của các bên được bảo vệ. Do đó, hành vi của Kiểm sát viên tại phiên tòa cần đảm bảo sự nghiêm minh, khách quan, tuân thủ đúng pháp luật và thể hiện sự tôn trọng đối với tất cả những người tham gia. Dưới đây là những hành vi thiếu khách quan và thiếu tôn trọng mà Kiểm sát viên tuyệt đối không được thực hiện:

Hành vi thiếu khách quan:

-  Có thành kiến, định kiến: Kiểm sát viên cần giữ thái độ trung lập, khách quan, không được có bất kỳ thành kiến, định kiến nào đối với bị cáo, người tham gia tố tụng. Việc có thành kiến, định kiến có thể ảnh hưởng đến đánh giá, nhận định của Kiểm sát viên về vụ án, dẫn đến những sai sót trong quá trình xét xử.

- Thiếu công bằng: Kiểm sát viên có trách nhiệm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả các bên tham gia tố tụng. Việc thiếu công bằng, thiên vị cho một bên nào đó là hành vi vi phạm pháp luật và đạo đức nghề nghiệp, ảnh hưởng đến uy tín của ngành Kiểm sát.

Hành vi thiếu tôn trọng:

- Có thái độ coi thường: Kiểm sát viên cần giữ thái độ tôn trọng đối với Hội đồng xét xử, các bên tham gia tố tụng và những người có mặt tại phiên tòa. Việc có thái độ coi thường, xúc phạm là hành vi thiếu văn hóa và thiếu chuyên nghiệp, thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với những người tham gia vào quá trình xét xử.

- Sử dụng ngôn ngữ thiếu văn hóa: Kiểm sát viên cần sử dụng ngôn ngữ lịch sự, văn minh trong giao tiếp tại phiên tòa. Việc sử dụng ngôn ngữ thiếu văn hóa, thiếu lịch sự là hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp, gây ảnh hưởng đến hình ảnh của ngành Kiểm sát.

Lưu ý:

- Kiểm sát viên có thể thể hiện quan điểm cá nhân trong quá trình xét hỏi bị cáo, người làm chứng,... nhưng phải đảm bảo sự khách quan, không thiên vị và không ảnh hưởng đến kết quả xét xử.

- Kiểm sát viên có thể phản bác ý kiến của các bên tham gia tố tụng nhưng phải bằng lập luận logic, thuyết phục, không được sử dụng những lời lẽ xúc phạm, miệt thị.

4. Hậu quả của những hành vi vi phạm Kiểm sát viên thực hiện tại phiên tòa

Gây ảnh hưởng đến tính nghiêm minh, công bằng của phiên tòa:

- Khi Kiểm sát viên vi phạm pháp luật tại phiên tòa, niềm tin của người dân vào hệ thống tư pháp sẽ bị suy giảm. Họ có thể nghi ngờ về tính công bằng, khách quan của phiên tòa và cho rằng kết quả xét xử không đúng đắn.

- Việc vi phạm pháp luật có thể dẫn đến những sai sót trong quá trình xét xử, ảnh hưởng đến tính chính xác của kết quả. Ví dụ, việc Kiểm sát viên đưa ra chứng cứ, tài liệu không đúng quy định có thể khiến Hội đồng xét xử đưa ra kết luận sai lầm về vụ án.

Gây tổn hại đến quyền lợi hợp pháp của các bên tham gia tố tụng:

- Khi Kiểm sát viên vi phạm pháp luật, quyền lợi hợp pháp của bị cáo có thể bị xâm hại. Ví dụ, việc Kiểm sát viên cưỡng bức, đe dọa bị cáo khai nhận trái sự thật có thể khiến bị cáo phải chịu hình phạt oan.

- Người tham gia tố tụng khác cũng có thể bị ảnh hưởng bởi hành vi vi phạm pháp luật của Kiểm sát viên. Ví dụ, việc Kiểm sát viên tiết lộ thông tin bí mật của người tham gia tố tụng có thể gây ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của họ.

Gây mất uy tín của ngành Kiểm sát:

- Khi Kiểm sát viên vi phạm pháp luật, niềm tin của người dân vào ngành Kiểm sát sẽ bị giảm sút. Họ có thể cho rằng ngành Kiểm sát không thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình và không bảo vệ được quyền lợi hợp pháp của người dân.

- Việc vi phạm pháp luật có thể khiến ngành Kiểm sát gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Ví dụ, việc Kiểm sát viên thiếu khách quan, thiếu tôn trọng có thể khiến các bên tham gia tố tụng không hợp tác với cơ quan Kiểm sát.

Xem thêm: Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Kiểm sát viên là gì?

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin về Tại phiên tòa, Kiểm sát viên không được làm những việc gì? mà Công ty Luật Minh Khuê muốn gửi đến quý khách mang tính tham khảo. Nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất!