1. Khái niệm và mục tiêu của việc hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Theo quy định tại khoản 1 của Điều 3 trong Nghị định 55/2019/NĐ-CP, việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa không chỉ là trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ và chính quyền địa phương cấp tỉnh mà còn là một sứ mệnh quan trọng.

Nhiệm vụ này bao gồm việc xây dựng, quản lý, duy trì và cập nhật các cơ sở dữ liệu về pháp luật, giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận và hiểu rõ hơn về quy định pháp luật.

Đồng thời, để tăng cường sự hiểu biết và ý thức tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, các chương trình hỗ trợ pháp lý cũng được xây dựng và triển khai. Những chương trình này không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro và vướng mắc pháp lý trong hoạt động kinh doanh mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và tăng hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật. Điều này đồng nghĩa với việc tạo ra một môi trường kinh doanh lành mạnh và phát triển bền vững cho cả nền kinh tế.

* Mục tiêu của hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) bao gồm:

- Nâng cao hiểu biết, ý thức và thói quen tuân thủ pháp luật của DNNVV:

+ Giúp DNNVV nắm bắt đầy đủ, chính xác các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh.

+ Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của DNNVV, hạn chế vi phạm pháp luật.

+ Hình thành thói quen tìm hiểu, tra cứu pháp luật trước khi thực hiện các hoạt động kinh doanh.

- Hỗ trợ DNNVV hạn chế rủi ro, vướng mắc pháp lý trong hoạt động kinh doanh:

+ Giúp DNNVV nhận diện, đánh giá các rủi ro pháp lý tiềm ẩn trong hoạt động kinh doanh.

+ Tư vấn giải pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro pháp lý cho DNNVV.

+ Hỗ trợ DNNVV giải quyết các vướng mắc pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh.

- Nâng cao năng lực cạnh tranh của DNNVV:

+ Giúp DNNVV hoạt động kinh doanh hiệu quả, an toàn, tuân thủ pháp luật.

+ Tạo điều kiện cho DNNVV tiếp cận thị trường, mở rộng hoạt động kinh doanh.

+ Nâng cao năng lực cạnh tranh của DNNVV trong môi trường kinh doanh.

- Góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật:

+ Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của DNNVV, góp phần giảm thiểu vi phạm pháp luật.

+ Tạo điều kiện cho các cơ quan thực thi pháp luật dễ dàng thi hành pháp luật đối với DNNVV.

+ Góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, an toàn, minh bạch.

- Ngoài ra, hỗ trợ pháp lý cho DNNVV còn góp phần:

+ Nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò, tầm quan trọng của DNNVV trong nền kinh tế.

+ Thu hút nguồn lực đầu tư cho DNNVV.

+ Tạo điều kiện cho DNNVV phát triển bền vững.

Hỗ trợ pháp lý đóng vai trò quan trọng trong việc giúp DNNVV phát triển. Do đó, cần có sự quan tâm, đầu tư của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và các doanh nghiệp trong việc hỗ trợ pháp lý cho DNNVV một cách hiệu quả.

 

2. Các nguyên tắc cơ bản trong thực hiện hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Theo Điều 4 Nghị định 55/2019/NĐ-CP, việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) được thực hiện theo những nguyên tắc sau:

- Nguyên tắc tập trung, có thời hạn, phù hợp:

+ Hoạt động hỗ trợ pháp lý phải được ưu tiên cho những DNNVV có nhu cầu cao, gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận pháp luật.

+ Hoạt động hỗ trợ pháp lý phải có thời hạn cụ thể, rõ ràng để đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm nguồn lực.

+ Nội dung hỗ trợ pháp lý phải phù hợp với mục tiêu hỗ trợ và khả năng cân đối nguồn lực của cơ quan nhà nước.

- Nguyên tắc công khai, minh bạch, hiệu quả:

+ Mọi thông tin về chương trình, hoạt động hỗ trợ pháp lý phải được công khai minh bạch để DNNVV dễ dàng tiếp cận.

+ Việc hỗ trợ pháp lý phải được thực hiện hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho DNNVV.

+ Tránh tình trạng chồng chéo, trùng lặp trong việc hỗ trợ pháp lý cho DNNVV.

- Nguyên tắc phối hợp:

+ Hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DNNVV được thực hiện trên cơ sở phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước, tổ chức đại diện của DNNVV, tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ hỗ trợ pháp lý và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan khác.

+ Việc phối hợp phải đảm bảo hiệu quả, thống nhất và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

- Nguyên tắc ưu tiên:

+ Việc hỗ trợ pháp lý cho DNNVV được ưu tiên thực hiện thông qua các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ hỗ trợ pháp lý có năng lực, uy tín.

+ Các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ hỗ trợ pháp lý phải đáp ứng các tiêu chuẩn do cơ quan nhà nước quy định.

- Nguyên tắc huy động nguồn lực:

+ Nhà nước khuyến khích và có chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia thực hiện hỗ trợ pháp lý cho DNNVV.

+ Huy động các nguồn lực xã hội đóng góp cho hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DNNVV.

- Căn cứ vào nguồn lực, chương trình hỗ trợ, các cơ quan, tổ chức hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) sẽ quyết định hỗ trợ theo thứ tự ưu tiên sau:

+ Doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ hoặc sử dụng nhiều lao động nữ: Nhóm đối tượng này được ưu tiên hỗ trợ nhằm mục đích:

-> Thúc đẩy bình đẳng giới trong hoạt động kinh doanh.

-> Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp.

-> Tạo điều kiện cho phụ nữ tiếp cận và sử dụng dịch vụ hỗ trợ pháp lý.

+ Doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật: Nhóm đối tượng này được ưu tiên hỗ trợ nhằm mục đích:

-> Bảo đảm quyền lợi của người khuyết tật trong hoạt động kinh doanh.

-> Tạo điều kiện cho người khuyết tật tham gia vào thị trường lao động.

-> Góp phần thúc đẩy hòa nhập xã hội cho người khuyết tật.

+ Doanh nghiệp nhỏ và vừa nộp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện hỗ trợ trước: Các doanh nghiệp nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn và đáp ứng các tiêu chí của chương trình hỗ trợ sẽ được ưu tiên giải quyết.

- Lưu ý:

+ Thứ tự ưu tiên này có thể thay đổi tùy theo quy định của từng chương trình hỗ trợ cụ thể.

+ Các doanh nghiệp cần thường xuyên cập nhật thông tin về các chương trình hỗ trợ pháp lý để được hỗ trợ một cách tốt nhất.

Việc tuân thủ các nguyên tắc này sẽ góp phần đảm bảo hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DNNVV được thực hiện hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho DNNVV, góp phần thúc đẩy sự phát triển của DNNVV trong nền kinh tế.

 

3. Các hình thức hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Sau đây là các hình thức trợ giúp pháp lý phổ biến dành cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV):

* Tham gia tố tụng:

- Nội dung: Hỗ trợ DNNVV trong các vụ việc tranh chấp, kiện tụng tại tòa án hoặc cơ quan giải quyết tranh chấp khác.

- Hoạt động cụ thể:

+ Hỗ trợ DNNVV chuẩn bị hồ sơ, thủ tục tham gia tố tụng.

+ Giới thiệu luật sư cho DNNVV.

+ Thay mặt DNNVV tham gia các phiên tòa, phiên họp giải quyết tranh chấp.

+ Hỗ trợ DNNVV thực hiện các thủ tục sau khi có bản án, quyết định của tòa án hoặc cơ quan giải quyết tranh chấp.

* Tư vấn pháp luật:

- Nội dung: Cung cấp cho DNNVV các thông tin, kiến thức pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh.

- Hoạt động cụ thể:

+ Tư vấn pháp luật về các vấn đề liên quan đến thành lập doanh nghiệp, thuế, lao động, hợp đồng, sở hữu trí tuệ,...

+ Hướng dẫn DNNVV thực hiện các thủ tục hành chính pháp luật.

+ Giải đáp các thắc mắc pháp luật của DNNVV.

* Đại diện ngoài tố tụng:

- Nội dung: Thay mặt DNNVV thực hiện các giao dịch, thủ tục pháp lý với các bên liên quan.

- Hoạt động cụ thể:

+ Đại diện DNNVV đàm phán, ký kết hợp đồng.

+ Tham gia các cuộc họp, hội nghị với các bên liên quan.

+ Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại của khách hàng.

+ Thực hiện các thủ tục hành chính pháp luật khác theo ủy quyền của DNNVV.

* Ngoài ra, DNNVV còn có thể được hỗ trợ pháp lý dưới các hình thức khác như:

- Cung cấp thông tin pháp luật: Cung cấp cho DNNVV thông tin pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh thông qua các trang web, cổng thông tin điện tử, ấn phẩm, tài liệu hướng dẫn,...

- Đào tạo, tập huấn pháp luật: Tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn pháp luật cho cán bộ quản lý, nhân viên của DNNVV về các kiến thức pháp luật cơ bản liên quan đến hoạt động kinh doanh.

- Hỗ trợ DNNVV xây dựng, hoàn thiện hệ thống quản lý pháp lý: Tư vấn cho DNNVV về việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống quản lý pháp lý. Cung cấp các mẫu văn bản pháp luật cho DNNVV. Hỗ trợ DNNVV trong việc áp dụng hệ thống quản lý pháp lý.

* Việc sử dụng các hình thức trợ giúp pháp lý mang lại nhiều lợi ích cho DNNVV, bao gồm:

- Giúp DNNVV nâng cao hiểu biết, ý thức và thói quen tuân thủ pháp luật.

- Hạn chế rủi ro, vướng mắc pháp lý trong hoạt động kinh doanh.

- Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

- Tiết kiệm thời gian, chi phí và công sức cho DNNVV.

- Giúp DNNVV bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

 

4. Các giải pháp để nâng cao hiệu quả thực hiện hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Để nâng cao hiệu quả thực hiện hỗ trợ pháp lý cho DNNVV, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

- Hoàn thiện hệ thống pháp luật:

+ Bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến hỗ trợ pháp lý cho DNNVV, đảm bảo tính thống nhất, rõ ràng, dễ hiểu và dễ áp dụng.

+ Ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết về việc thực hiện hỗ trợ pháp lý cho DNNVV, bao gồm quy trình, thủ tục, tiêu chí, chế độ hỗ trợ,...

- Tăng cường nguồn lực:

+ Bố trí kinh phí cho hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DNNVV từ ngân sách nhà nước.

+ Huy động các nguồn lực xã hội tham gia vào hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DNNVV, such as: nguồn lực từ các tổ chức phi chính phủ (NGO), các doanh nghiệp, các cá nhân,...

- Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ hỗ trợ pháp lý:

+ Tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ hỗ trợ pháp lý về kiến thức pháp luật chuyên sâu, kỹ năng tư vấn, kỹ năng giải quyết tranh chấp,...

+ Xây dựng đội ngũ cán bộ hỗ trợ pháp lý có trình độ chuyên môn cao, đạo đức nghề nghiệp tốt, có tinh thần trách nhiệm cao.

- Phổ biến thông tin pháp luật:

+ Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho DNNVV về các kiến thức pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh.

+ Cung cấp thông tin pháp luật cho DNNVV thông qua các trang web, cổng thông tin điện tử, ấn phẩm, tài liệu hướng dẫn,...

+ Tổ chức các hội thảo, tập huấn pháp luật cho DNNVV.

- Đa dạng hóa hình thức hỗ trợ pháp lý:

+ Cung cấp nhiều hình thức hỗ trợ pháp lý đa dạng cho DNNVV, such as: hỗ trợ trực tiếp, hỗ trợ trực tuyến, hỗ trợ qua điện thoại,...

+ Phát triển các chương trình hỗ trợ pháp lý phù hợp với nhu cầu của từng nhóm DNNVV.

- Nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ pháp lý:

+ Áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ hỗ trợ pháp lý cho DNNVV.

+ Thường xuyên đánh giá, giám sát chất lượng dịch vụ hỗ trợ pháp lý cho DNNVV.

+ Xây dựng hệ thống phản hồi ý kiến của DNNVV về chất lượng dịch vụ hỗ trợ pháp lý.

- Tăng cường phối hợp:

+ Phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, tổ chức đại diện của DNNVV, tổ chức cung cấp dịch vụ hỗ trợ pháp lý và các cơ quan, tổ chức liên quan khác trong việc thực hiện hỗ trợ pháp lý cho DNNVV.

+ Chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về công tác hỗ trợ pháp lý cho DNNVV giữa các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Đánh giá hiệu quả:

+ Thường xuyên đánh giá hiệu quả thực hiện hỗ trợ pháp lý cho DNNVV.

+ Có biện pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém trong hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DNNVV.

Hỗ trợ pháp lý đóng vai trò quan trọng trong việc giúp DNNVV phát triển. Việc thực hiện đồng bộ các giải pháp trên sẽ góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện hỗ trợ pháp lý cho DNNVV, giúp DNNVV nâng cao hiểu biết, ý thức và thói quen tuân thủ pháp luật, hạn chế rủi ro, vướng mắc pháp lý trong hoạt động kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2024. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.