1. Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2024 của Bộ Xây dựng

Ngày 26/03/2024, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 201/QĐ-BXD Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2024.

Các nhiệm vụ trọng tâm trong Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2024 của Bộ Xây dựng được liệt kê như sau:

- Thực hiện công tác phổ biến và giáo dục pháp luật theo yêu cầu của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, cũng như các hướng dẫn từ Kết luận 80-KL/TW và Quyết định 1521/QĐ-TTg. Điều này bao gồm tăng cường theo dõi, kiểm tra, và hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn trong công tác này.

- Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Xây dựng chủ trì soạn thảo và ban hành trong năm 2023 và 2024.

- Tổ chức truyền thông chính sách quan trọng liên quan đến lĩnh vực xây dựng, bao gồm cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, chuyển đổi số, và bảo vệ môi trường.

- Tổ chức các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho nhân viên thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ.

- Hướng dẫn và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2024.

- Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương.

- Thực hiện rà soát và đề xuất miễn, công nhận báo cáo viên pháp luật Trung ương theo quy định của pháp luật.

- Triển khai Chương trình hợp tác truyền thông với Đài truyền hình Việt Nam và Báo Nhân dân giai đoạn 2022 – 2026, cùng các chương trình phối hợp khác.

- Phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan để thực hiện các Đề án liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, và nghiên cứu hoàn thiện thể chế, chính sách.

- Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

- Tăng cường các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật khác như tổ chức hội thảo, trả lời trực tuyến, phát hành tài liệu hướng dẫn, và cập nhật văn bản quy phạm pháp luật trên cơ sở dữ liệu quốc gia.

- Cung cấp thông tin và giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

- Cập nhật và duy trì chuyên mục “Hỏi - Đáp” trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Xây dựng với các văn bản quy phạm pháp luật mới.

2. Tổng cục Thuế ban hành kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 07/02/2024, Tổng cục Thuế ban hành Quyết định 183/QĐ-TCT về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024 của Tổng cục Thuế.

Với mục tiêu đảm bảo cung cấp thông tin pháp luật đầy đủ, kịp thời và hiệu quả cho cán bộ, công chức ngành thuế, người nộp thuế và cộng đồng xã hội, cũng như tuân thủ quy định của Nghị định 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Tổng cục Thuế đã triển khai các biện pháp cụ thể như sau:

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa về thuế:

- Các vụ quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và cá nhân, cùng với các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế và các cục thuế, sẽ thực hiện việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, đặc biệt là các văn bản hướng dẫn Luật Quản lý thuế mới. Công việc này sẽ được thực hiện theo hình thức và nội dung được quy định tại Kế hoạch ban hành của Quyết định 183/QĐ-TCT.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2024.

Phối hợp soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật về thuế:

- Các đơn vị chủ trì soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thuế, như Nghị định sửa đổi Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 132/2020/NĐ-CP, sẽ phối hợp với Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan để tổ chức hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cụ thể, việc này sẽ bao gồm xác định đối tượng, nội dung, hình thức, thời gian và địa điểm tổ chức.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2024.

Tiếp tục triển khai Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2023-2030":

- Các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Đề án trên. Công việc này sẽ được thực hiện từ năm 2023 đến năm 2030.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2023 đến năm 2030.

Tuyên truyền pháp luật cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa:

- Thực hiện tuyên truyền pháp luật cho cộng đồng các doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua việc đăng tải trên hệ thống thông tin điện tử ngành thuế và trên các báo, tạp chí, các phương tiện truyền thông đại chúng, trong đó chú trọng đến việc tuyên truyền đề xuất chính sách mới có tác động lớn đến xã hội theo Quyết định 407/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”; phản ánh các ý kiến đóng góp của người dân và doanh nghiệp trong quá trình soạn thảo văn bản.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2024.

Thông qua các biện pháp này, Tổng cục Thuế cam kết đảm bảo sự hiệu quả và đúng đắn trong việc cung cấp thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

3. Việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện theo nguyên tắc nào?

Theo Điều 4 Nghị định 55/2019/NĐ-CP thì việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện theo những nguyên tắc sau:

- Việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa có trọng tâm, có thời hạn, phù hợp với mục tiêu hỗ trợ và khả năng cân đối nguồn lực; bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả; không chồng chéo, trùng lặp.

- Hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được thực hiện trên cơ sở phối hợp giữa cơ quan nhà nước với tổ chức đại diện của doanh nghiệp nhỏ và vừa; tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

- Việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được ưu tiên thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ hỗ trợ pháp lý.

- Căn cứ nguồn lực, chương trình hỗ trợ, cơ quan, tổ chức hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa quyết định hỗ trợ theo thứ tự ưu tiên như sau:

+ Doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ hơn nộp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện được hỗ trợ trước;

+ Doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật theo quy định của Luật Người khuyết tật 2010;

+ Doanh nghiệp nhỏ và vừa nộp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện hỗ trợ trước được hỗ trợ trước.

- Nhà nước khuyến khích và có chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; huy động các nguồn lực xã hội đóng góp cho hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Xem thêm: Mục tiêu của hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2024 mà Công ty Luật Minh Khuê muốn gửi đến quý khách mang tính tham khảo. Nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất! Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn!