1. Nhà thầu là doanh nghiệp siêu nhỏ có được hưởng ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Luật Đấu thầu 2023, việc nhà thầu là doanh nghiệp siêu nhỏ được hưởng ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu không. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc khuyến khích sự phát triển của các doanh nghiệp siêu nhỏ, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để họ tham gia vào các hoạt động đấu thầu công.

Theo quy định, những đối tượng được hưởng ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu bao gồm các tiêu chí sau đây:

- Hàng hóa có xuất xứ Việt Nam: Điều này nhằm tăng cường sự ưu tiên cho hàng hóa sản xuất trong nước, góp phần thúc đẩy nền kinh tế quốc gia và hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam.

- Sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường: Đây là một yếu tố quan trọng trong việc bảo vệ môi trường, đảm bảo sự phát triển bền vững và góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực lên môi trường.

- Nhà thầu trong nước sản xuất hàng hóa có xuất xứ Việt Nam phù hợp với hồ sơ mời thầu: Điều này khuyến khích các doanh nghiệp trong nước sản xuất hàng hóa phù hợp với yêu cầu của các dự án và gói thầu.

- Nhà thầu nước ngoài liên danh với nhà thầu trong nước: Điều này khuyến khích sự hợp tác giữa nhà thầu trong nước và nước ngoài, tạo điều kiện thuận lợi cho chuyển giao công nghệ và tăng cường kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu thầu.

- Nhà thầu trong nước tham dự thầu với tư cách độc lập hoặc liên danh với nhà thầu trong nước khác khi tham dự đấu thầu quốc tế: Điều này khuyến khích sự tham gia của nhà thầu trong nước trong các dự án đấu thầu quốc tế và đảm bảo sự cạnh tranh công bằng.

- Nhà thầu là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ: Điều này nhằm hỗ trợ và khuyến khích sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, đóng góp tích cực vào nền kinh tế quốc gia.

- Nhà thầu là doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo: Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, đồng thời thúc đẩy sự đổi mới và phát triển công nghệ.

- Nhà thầu có sử dụng số lượng lao động nữ, số lượng lao động là thương binh, người khuyết tật, số lượng lao động là người dân tộc thiểu số từ 25% trở lên: Điều này nhằm tạo cơ hội công bằng cho các đối tượng lao động đặc biệt và đảm bảo sựđa dạng và công bằng trong việc tạo ra việc làm và phát triển kinh tế xã hội.

Theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhà thầu là doanh nghiệp siêu nhỏ sẽ được hưởng ưu đãi trong quá trình lựa chọn nhà thầu. Điều này nhằm khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của doanh nghiệp siêu nhỏ, đóng góp vào nền kinh tế đất nước.

Việc hưởng ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu cho doanh nghiệp siêu nhỏ mang lại nhiều lợi ích quan trọng. Trước hết, nó tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp siêu nhỏ tham gia vào các hoạt động đấu thầu công, nâng cao khả năng cạnh tranh và mở rộng thị trường. Thông qua việc tham gia đấu thầu, các doanh nghiệp siêu nhỏ có cơ hội tiếp cận các dự án quan trọng và hợp tác với các đối tác lớn, từ đó nâng cao năng lực và tạo điểm mạnh cho sự phát triển của mình.

Ngoài ra, ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu còn khuyến khích sự đổi mới và sáng tạo trong doanh nghiệp siêu nhỏ. Điều này đồng nghĩa với việc khuyến khích các doanh nghiệp này đưa ra các ý tưởng mới, sản phẩm và dịch vụ độc đáo, sáng tạo. Nhờ sự đổi mới, doanh nghiệp siêu nhỏ có thể tạo ra giá trị gia tăng, tăng cường sức cạnh tranh và thúc đẩy sự phát triển bền vững của kinh tế.

Hơn nữa, ưu tiên trong lựa chọn nhà thầu còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động. Doanh nghiệp siêu nhỏ thường là nguồn cung cấp việc làm quan trọng trong cộng đồng, đặc biệt là ở các khu vực nông thôn và địa phương khó khăn. Việc hỗ trợ và khuyến khích sự phát triển của doanh nghiệp siêu nhỏ thông qua ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu sẽ giúp tạo ra nhiều cơ hội việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Ngoài ra, ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương và quốc gia. Doanh nghiệp siêu nhỏ thường là một phần quan trọng của nền kinh tế địa phương, đóng góp vào sản xuất, tiêu dùng và tạo ra giá trị gia tăng. Việc ưu tiên nhà thầu là doanh nghiệp siêu nhỏ giúp tăng cường sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước, thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận thị trường quốc tế.

Tóm lại, theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ được hưởng ưu đãi trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhằm khuyến khích sự phát triển của họ và đóng góp vào nền kinh tế đất nước. Ưu đãi này mang lại nhiều lợi ích quan trọng, bao gồm khả năng tham gia đấu thầu công, mở rộng thị trường và nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp siêu nhỏ. Ngoài ra, nó còn khuyến khích sự đổi mới và sáng tạo, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương và quốc gia.

 

2. Những ưu đãi nhà thầu là doanh nghiệp siêu nhỏ sẽ được hưởng trong lựa chọn nhà thầu như thế nào?

Nhà thầu là doanh nghiệp siêu nhỏ sẽ được hưởng một số ưu đãi quan trọng trong quá trình lựa chọn nhà thầu theo quy định của Điều 10 Luật Đấu thầu 2023. Cụ thể, các ưu đãi này được liệt kê như sau:

Theo khoản 2 Điều 10 của Nghị định này có quy định về các ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu bao gồm:

- Xếp hạng cao hơn cho nhà thầu thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi trong trường hợp nhà thầu thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi và nhà thầu không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi được đánh giá ngang nhau;

- Cộng thêm điểm vào điểm đánh giá của nhà thầu thuộc đối tượng được ưu đãi đối với trường hợp áp dụng phương pháp giá cố định, dựa trên kỹ thuật, kết hợp giữa kỹ thuật và giá để so sánh, xếp hạng;

- Cộng thêm số tiền vào giá dự thầu hoặc vào giá đánh giá của nhà thầu không thuộc đối tượng được ưu đãi đối với trường hợp áp dụng phương pháp giá thấp nhất hoặc phương pháp giá đánh giá để so sánh, xếp hạng;

- Được ưu tiên trong đánh giá về năng lực, kinh nghiệm và các tiêu chí khác trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu;

- Gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 05 tỷ đồng được dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ tham dự thầu. Trường hợp đã tổ chức đấu thầu, nếu không có doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ đáp ứng được yêu cầu thì được phép tổ chức đấu thầu lại và cho phép các doanh nghiệp khác được tham dự thầu.

Bên cạnh đó, tại điểm d khoản 3 điều 10 Luật Đấu thầu 2023 có chỉ ra việc áp dụng ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu được quy định như sau: Đối tượng quy định tại điểm e khoản 1 Điều này được hưởng ưu đãi theo quy định tại điểm a và điểm đ khoản 2 Điều này khi tham dự gói thầu xây lắp tổ chức đấu thầu trong nước.

Theo quy định được nêu trên, nhà thầu là doanh nghiệp siêu nhỏ sẽ được hưởng những ưu đãi quan trọng trong quá trình lựa chọn nhà thầu như sau:

+ Xếp hạng cao hơn: Nhà thầu thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi sẽ được xếp hạng cao hơn so với nhà thầu không được hưởng ưu đãi, trong trường hợp cả hai nhà thầu này có cùng điểm đánh giá khi tham gia gói thầu xây lắp tổ chức đấu thầu trong nước.

+ Giới hạn giá gói thầu: Gói thầu xây lắp có giá không vượt quá 5 tỷ đồng sẽ được dành riêng cho doanh nghiệp siêu nhỏ và doanh nghiệp nhỏ tham gia.

Trong trường hợp đã tổ chức đấu thầu và không có doanh nghiệp siêu nhỏ hoặc doanh nghiệp nhỏ nào đáp ứng được yêu cầu, ta có thể tiến hành tổ chức đấu thầu lại và cho phép các doanh nghiệp khác tham gia.

Như vậy, những ưu đãi này nhằm đảm bảo rằng nhà thầu là doanh nghiệp siêu nhỏ có cơ hội cạnh tranh công bằng và tạo điều kiện thuận lợi hơn trong quá trình tham gia gói thầu xây lắp. Điều này không chỉ thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp siêu nhỏ mà còn đóng góp vào sự chủ động và hiệu quả của quá trình đấu thầu trong lĩnh vực xây dựng.

 

3. Chi phí trong lựa chọn nhà thầu gồm những gì?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 15 của Luật Đấu thầu 2023, trong quá trình lựa chọn nhà thầu, các khoản chi phí sau đây được xác định:

- Hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu đối với đấu thầu trong nước, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển được phát hành miễn phí trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Hồ sơ mời thầu đối với đấu thầu quốc tế được phát hành trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; nhà thầu nộp tiền mua bản điện tử hồ sơ mời thầu khi nộp hồ sơ dự thầu.

- Chủ đầu tư, bên mời thầu chịu chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu, chi phí liên quan đến tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Nhà thầu chịu chi phí liên quan đến việc chuẩn bị hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, tham dự thầu, chi phí giải quyết kiến nghị (nếu có).

Qua đó, việc quy định rõ chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu nhằm tạo sự minh bạch và công bằng, đồng thời đảm bảo rằng mọi bên liên quan đều chịu trách nhiệm về các khoản chi phí tương ứng. Điều này góp phần xây dựng một môi trường đấu thầu lành mạnh và đáng tin cậy, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của ngành đấu thầu và bảo vệ lợi ích của các bên tham gia.

Xem thêm >> Nhà thầu phụ là gì? Hợp đồng, năng lực, trách nhiệm nhà thầu phụ

Liên hệ đến hotline 19006162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn