1. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là cơ quan như thế nào?

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (Hội) không chỉ là một tổ chức chính trị - xã hội mà còn là biểu tượng của sự đoàn kết và nỗ lực của phụ nữ Việt Nam trong việc bảo vệ quyền lợi và phát triển cho chính mình. Với sứ mệnh đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của các tầng lớp phụ nữ, Hội không ngừng phấn đấu cho sự phát triển và bình đẳng giới trong xã hội.
Là thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội không chỉ hoạt động trong phạm vi nội địa mà còn tham gia vào các hoạt động quốc tế thông qua việc là thành viên của Liên đoàn Phụ nữ Dân chủ Quốc tế và Liên đoàn các tổ chức phụ nữ ASEAN. Điều này cho thấy vai trò quan trọng của Hội trong việc nâng cao vị thế và quyền lợi của phụ nữ không chỉ ở cấp quốc gia mà còn trên tầm quốc tế.
Từ khi thành lập và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Hội đã không ngừng đoàn kết và vận động, thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ. Họ đã khéo léo phát huy truyền thống yêu nước, anh hùng, bất khuất, và trung hậu để góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
Trải qua hơn 90 năm xây dựng và phát triển, Hội đã tổ chức thành công 13 kỳ Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc, điều này chứng minh sức mạnh và sự đoàn kết của phụ nữ Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Hội. Đồng thời, các hoạt động của Hội cũng đã đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, đưa đất nước trở thành một xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, và văn minh.
 

2. Chức năng và nhiệm vụ của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được quy định như thế nào?

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam không chỉ là một tổ chức phụ nữ mà còn là một đại diện quan trọng của sự đoàn kết và nỗ lực của phụ nữ Việt Nam trong việc bảo vệ quyền lợi và thúc đẩy phát triển cho chính mình. Chức năng và nhiệm vụ của Hội được xác định rõ ràng và chi tiết, phản ánh sự cam kết của Hội đối với sứ mệnh của mình.
Chức năng
- Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ: Hội đóng vai trò là một đại diện của các tầng lớp phụ nữ trong việc chăm sóc và bảo vệ quyền lợi của họ. Điều này bao gồm việc tham gia vào quản lý Nhà nước, đảm bảo rằng quyền và lợi ích của phụ nữ được đại diện và bảo vệ đầy đủ.
- Tham gia xây dựng Đảng và quản lý Nhà nước: Hội không chỉ đại diện cho phụ nữ mà còn tham gia tích cực vào quá trình xây dựng Đảng và quản lý Nhà nước. Điều này thể hiện cam kết của Hội đối với việc thúc đẩy chính trị và phát triển xã hội.
- Đoàn kết và vận động: Hội thúc đẩy đoàn kết và vận động phụ nữ để thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, và chính sách của Nhà nước. Đồng thời, Hội cũng vận động xã hội để thúc đẩy bình đẳng giới.
Nhiệm vụ
- Tuyên truyền, giáo dục: Hội tiến hành các hoạt động tuyên truyền và giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng cách mạng cho phụ nữ. Điều này giúp nâng cao nhận thức và định hình tư duy tích cực cho phụ nữ.
- Vận động phụ nữ chủ động: Hội vận động các tầng lớp phụ nữ tham gia tích cực vào các hoạt động của Đảng và Nhà nước, đồng thời tham gia vào xây dựng kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
- Tham mưu, giám sát: Hội tham mưu và giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước liên quan đến phụ nữ, gia đình và bình đẳng giới.
- Xây dựng tổ chức vững mạnh: Hội đầu tư vào việc xây dựng và phát triển tổ chức của mình, giúp tăng cường sức mạnh và hiệu quả của Hội.
- Hợp tác quốc tế: Hội đề xuất và hợp tác với các tổ chức và cá nhân tiến bộ trong và ngoài nước để thúc đẩy bình đẳng, phát triển và hòa bình.
Nhìn chung, chức năng và nhiệm vụ của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam không chỉ giúp nâng cao vị thế của phụ nữ trong xã hội mà còn góp phần quan trọng vào sự phát triển toàn diện của đất nước.
 

3. Nhiệm vụ của Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cấp xã hiện nay là gì?

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cấp xã đóng vai trò quan trọng trong việc chỉ đạo và điều hành các hoạt động của tổ chức tại cấp xã. Cùng với các ủy viên Ban Chấp hành và Ban Thường vụ, Chủ tịch đảm bảo rằng các nhiệm vụ được thực hiện một cách hiệu quả và đúng đắn, nhằm phục vụ tốt nhất cho quyền lợi và lợi ích của phụ nữ ở cấp địa phương. Dưới đây là một số nhiệm vụ quan trọng mà Chủ tịch và các ủy viên của mình phải thực hiện theo quy định của Nghị định 33/2023/NĐ-CP:
- Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế hoạt động: Chủ tịch chịu trách nhiệm đảm bảo việc xây dựng và thực hiện quy chế hoạt động của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ một cách đúng đắn và linh hoạt. Điều này bao gồm việc lập kế hoạch công tác, chương trình hoạt động cho các chi hội ở thôn, tổ dân phố và hướng dẫn thực hiện chúng.
- Phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp: Chủ tịch cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chính quyền địa phương và tổ chức khác để đảm bảo sự tham gia tích cực của cán bộ và hội viên trong các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và các phong trào thi đua.
- Góp ý, kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền: Trách nhiệm của Chủ tịch trong việc đưa ra góp ý và kiến nghị về việc thực hiện chính sách, pháp luật tại địa phương là một phần quan trọng của vai trò lãnh đạo của họ. Những góp ý và kiến nghị này không chỉ đơn thuần là một nhiệm vụ, mà còn là một trách nhiệm cao cả đối với cộng đồng và xã hội.
Việc thực hiện chính sách và pháp luật tại địa phương là một quá trình phức tạp, đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về hoàn cảnh cụ thể của cộng đồng, nắm bắt được những vấn đề cấp bách cần được giải quyết. Chủ tịch không chỉ phải đưa ra góp ý và kiến nghị mà còn cần phải đảm bảo rằng những ý kiến này được lắng nghe và xem xét một cách nghiêm túc.
Trong quá trình thực hiện chính sách và pháp luật, việc tuân thủ các quy định về dân chủ là điều không thể thiếu. Chủ tịch phải đảm bảo rằng mọi quyết định được đưa ra dựa trên nguyên tắc của dân chủ và tôn trọng quyền lợi của cộng đồng. Đồng thời, họ cũng cần đấu tranh chống lại mọi hình thức quan liêu, tham nhũng, lãng phí và tệ nạn xã hội. Đây là những vấn đề cấp bách cần được xử lý một cách mạnh mẽ và có hiệu quả để bảo vệ quyền lợi và lợi ích của người dân, đồng thời xây dựng một xã hội công bằng và phồn thịnh.
Việc đưa ra góp ý và kiến nghị không chỉ giúp cải thiện chính sách và pháp luật mà còn thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm của Chủ tịch đối với cộng đồng và xã hội. Điều này không chỉ tạo ra sự tin tưởng và ủng hộ từ phía người dân mà còn giúp tăng cường uy tín và hiệu quả của tổ chức mà Chủ tịch đại diện. Do đó, việc thực hiện trách nhiệm này một cách đúng đắn và chân thành là điều cần thiết để xây dựng một cộng đồng và xã hội ngày càng phát triển và tiến bộ.
- Chuẩn bị nội dung, triệu tập và chủ trì các Hội nghị, cuộc họp: Chủ tịch phải chuẩn bị nội dung và triệu tập các hội nghị, cuộc họp của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ, đồng thời chủ trì các buổi họp này để đảm bảo quá trình thảo luận và ra quyết định được diễn ra một cách suôn sẻ và có hiệu quả.
- Chỉ đạo việc lập kế hoạch kinh phí: Chủ tịch cần chỉ đạo việc lập kế hoạch kinh phí, chấp hành và quyết toán kinh phí hoạt động theo quy định của Nhà nước, đồng thời quyết định việc phân bổ kinh phí hoạt động cho tổ chức.
- Bám sát hoạt động và báo cáo: Chủ tịch cần bám sát hoạt động của tổ chức và định kỳ tổ chức kiểm tra, đánh giá và báo cáo với cấp ủy Đảng và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cấp trên về tình hình hoạt động của tổ chức mình.
Những nhiệm vụ trên chỉ là một phần nhỏ trong danh sách các hoạt động mà Chủ tịch và các ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cấp xã cần thực hiện. Việc thực hiện các nhiệm vụ này một cách hiệu quả sẽ đóng góp vào việc nâng cao vị thế và quyền lợi của phụ nữ ở cấp địa phương.
 

Xem thêm bài viết: Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xã là công chức hay cán bộ?

Khi có thắc mắc về quy định pháp luật, quý khách vui lòng liên hệ đến hotline 19006162 hoặc gửi thư tư vấn đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn