1. Giới thiệu chung về Phòng Quản lý đô thị và Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Phòng Quản lý đô thị (QLĐT) và Phòng Kinh tế và Hạ tầng (KTHT) là hai cơ quan chuyên môn rất quan trọng và đóng vai trò không thể thiếu trong công tác quản lý và phát triển địa phương. Sự hiện diện của hai phòng này đồng hành cùng Ủy ban nhân dân cấp huyện, nhằm mục tiêu đem lại sự phát triển toàn diện cho địa phương.

Phòng Quản lý đô thị (QLĐT) đảm nhận nhiều chức năng và nhiệm vụ quan trọng. Trước hết, QLĐT chịu trách nhiệm quản lý và điều hành các hoạt động liên quan đến đô thị trên địa bàn huyện. Việc quản lý này bao gồm định hình và thực hiện các chính sách, quy hoạch phát triển đô thị, quản lý đất đai, xây dựng công trình và kiến trúc, quản lý môi trường, quản lý cảnh quan đô thị, và nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng dân cư.

Ngoài ra, QLĐT còn có trách nhiệm lập kế hoạch và triển khai các dự án phát triển đô thị. Điều này đòi hỏi phòng phải tham gia vào việc xác định các vị trí phát triển mới, đánh giá tiềm năng phát triển của khu vực, phân bổ nguồn lực và đầu tư vào các dự án hạ tầng, quy hoạch hệ thống giao thông, xây dựng các khu đô thị mới và nâng cấp hạ tầng đô thị đã tồn tại. QLĐT cũng đảm bảo tuân thủ các quy định quản lý đô thị, đảm bảo an toàn và hài hòa trong việc phát triển đô thị. Phòng Kinh tế và Hạ tầng (KTHT) là đơn vị có trọng trách quan trọng trong việc phát triển kinh tế và hạ tầng của huyện. KTHT tham gia vào việc phân tích và đánh giá tình hình kinh tế, xác định các mục tiêu phát triển kinh tế và xã hội, đề xuất các chính sách và giải pháp phát triển kinh tế, và theo dõi quá trình thực hiện.

Nhiệm vụ chính của KTHT là quản lý và phát triển hạ tầng kinh tế, bao gồm hạ tầng giao thông, hạ tầng công nghiệp, hạ tầng công cộng, và các dự án kinh tế khác trên địa bàn huyện. Phòng này cần đảm bảo rằng hạ tầng hợp lý và hiệu quả, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và đời sống của cộng đồng. KTHT cũng đóng vai trò trong việc thu hút đầu tư và phát triển kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và tạo ra các cơ hội việc làm cho người dân.

 

2. Chức năng và nhiệm vụ chính của Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Quản lý đô thị được quy định tại Điều 6 Thông tư 15/2021/TT-BGTVT bao gồm một loạt các hoạt động và trách nhiệm quan trọng nhằm đảm bảo trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn. Dưới đây là mô tả chi tiết về nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Quản lý đô thị:

- Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện:

+ Dự thảo quyết định; quy hoạch, kế hoạch phát triển trung hạn và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước về giao thông vận tải trên địa bàn;

+ Dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng;

+ Dự thảo chương trình, giải pháp huy động, phối hợp liên ngành trong thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn;

+ Các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

+ Dự thảo quyết định phân loại đường huyện, đường xã theo quy định của pháp luật.

- Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện dự thảo các văn bản về giao thông vận tải thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện theo phân công.

- Tổ chức thực hiện và theo dõi thi hành các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình và các văn bản khác về giao thông vận tải sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tổ chức quản lý, bảo trì, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mạng lưới công trình giao thông đường bộ, đường sắt đô thị, đường thủy nội địa địa phương đang khai thác do cấp huyện chịu trách nhiệm quản lý.

- Quản lý hoạt động vận tải trên địa bàn theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm công trình giao thông, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông; phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc giải tỏa lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành, Sở Giao thông vận tải và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai hoạt động tìm kiếm cứu nạn đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải và hàng không xảy ra trên địa bàn.

- Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền của Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực quản lý của Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về giao thông vận tải cho cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

- Kiểm tra theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, thông tin về giao thông vận tải và các dịch vụ công trong lĩnh vực giao thông vận tải theo quy định của pháp luật.

- Báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Giao thông vận tải.

- Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm và biên chế công chức; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thực hiện nhiệm vụ khác về giao thông vận tải do Ủy ban nhân dân cấp huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Trên đây là một số nhiệm vụ và quyền hạn chính của Phòng Quản lý đô thị. Tuy nhiên, các nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể có thể thay đổi tùy theo quy định của từng quốc gia hoặc địa phương.

 

3. Tầm quan trọng

Hoạt động của Phòng Quản lý Đô thị (QLĐT) và Phòng Kinh tế và Hạ tầng (KTHT) đóng góp một vai trò thiết yếu trong sự phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân địa phương. Qua việc quản lý và điều hành các hoạt động liên quan đến đô thị và hạ tầng, hai phòng ban này đảm bảo sự phát triển bền vững và hài hòa của địa phương.

Một trong những tầm quan trọng của Phòng QLĐT và Phòng KTHT là đảm bảo trật tự đô thị, cảnh quan môi trường và an ninh trật tự. Điều này đảm bảo môi trường sống trong lành, xanh mát và an toàn cho cư dân địa phương. Các hoạt động của phòng ban này bao gồm quản lý và kiểm soát các công trình xây dựng, đảm bảo tuân thủ quy định về quy hoạch đô thị, cấp phép xây dựng và quản lý chất lượng công trình. Ngoài ra, phòng ban còn đảm bảo việc bảo vệ môi trường và xử lý các vấn đề liên quan đến ô nhiễm môi trường trong quá trình phát triển đô thị.

Một khía cạnh quan trọng khác của hoạt động này là thúc đẩy thu hút đầu tư và tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp. Phòng QLĐT và Phòng KTHT đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và triển khai các chính sách và quy định hỗ trợ phát triển kinh tế. Điều này bao gồm việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, cung cấp thông tin và tư vấn cho các doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập và hoạt động của các công ty. Qua đó, phòng ban này góp phần thúc đẩy sự đầu tư và tạo ra cơ hội việc làm, góp phần phát triển kinh tế địa phương và cải thiện cuộc sống của người dân.

Tóm lại, hoạt động của Phòng Quản lý Đô thị và Phòng Kinh tế và Hạ tầng có tầm quan trọng lớn trong việc đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Bằng cách đảm bảo trật tự đô thị, cảnh quan môi trường và an ninh trật tự, cùng với việc thúc đẩy thu hút đầu tư và tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, hai phòng ban này đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một đô thị phát triển, bền vững và mang lại lợi ích cho cộng đồng địa phương.

Bài viết liên quan: Chánh văn phòng là gì? Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Chánh Văn Phòng

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Minh Khuê về vấn đề:  Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn và rất hân hạnh được đồng hành cùng quý khách!