1. Xác định chủ thể có trách nhiệm đề nghị cấp đổi Giấy chứng minh Kiểm sát viên

Theo quy định tại khoản 6 Điều 7 Thông tư 01/2015/TT-VKSTC, người có trách nhiệm đề nghị cấp đổi Giấy chứng minh Kiểm sát viên là lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh. Cụ thể trách nhiệm được phân chia như sau:

- Lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Có trách nhiệm đề nghị cấp, đổi, thu hồi Giấy chứng minh Kiểm sát viên, Giấy chứng nhận Điều tra viên, Giấy chứng nhận Kiểm tra viên cho cán bộ, công chức thuộc đơn vị mình.

- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao: Có trách nhiệm đề nghị cấp, đổi, thu hồi Giấy chứng minh Kiểm sát viên, Giấy chứng nhận Điều tra viên, Giấy chứng nhận Kiểm tra viên cho cán bộ, công chức thuộc các Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi khu vực mình quản lý.

- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh: Có trách nhiệm đề nghị cấp, đổi, thu hồi Giấy chứng minh Kiểm sát viên, Giấy chứng nhận Điều tra viên, Giấy chứng nhận Kiểm tra viên cho cán bộ, công chức thuộc các Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh trong phạm vi tỉnh mình quản lý.

- Lưu ý:

+ Việc đề nghị cấp, đổi, thu hồi Giấy chứng minh Kiểm sát viên, Giấy chứng nhận Điều tra viên, Giấy chứng nhận Kiểm tra viên phải được thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục quy định.

+ Hồ sơ đề nghị cấp, đổi, thu hồi Giấy chứng minh Kiểm sát viên, Giấy chứng nhận Điều tra viên, Giấy chứng nhận Kiểm tra viên phải được lập đầy đủ, chính xác, theo đúng mẫu quy định.

Người có trách nhiệm đề nghị cấp đổi Giấy chứng minh Kiểm sát viên là lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh. Việc đề nghị cấp đổi Giấy chứng minh Kiểm sát viên phải được thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục quy định.

 

2. Quy trình đề nghị cấp đổi Giấy chứng minh Kiểm sát viên

Dựa trên quy định tại Điều 7 Thông tư 01/2015/TT-VKSTC thì quy trình chi tiết về việc đề nghị cấp đổi Giấy chứng minh Kiểm sát viên:

- Đối tượng áp dụng:

+ Công chức, viên chức được tuyển dụng, tiếp nhận làm việc trong ngành Kiểm sát nhân dân.

+ Công chức được bổ nhiệm các chức danh tư pháp.

+ Công chức thay đổi chức danh tư pháp hoặc đơn vị công tác.

+ Công chức có Phù hiệu, cấp hiệu, Giấy chứng minh Kiểm sát viên, Giấy chứng nhận Điều tra viên, Giấy chứng nhận Kiểm tra viên bị mất hoặc bị hư hỏng.

+ Công chức chuyển ngành, thôi việc, chấm dứt hợp đồng lao động, cách chức, miễn nhiệm, buộc thôi việc, bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư 01/2015/TT-VKSTC.

* Quy trình thực hiện:

- Cấp mới Giấy chứng minh Kiểm sát viên:

+ Đối tượng: Công chức được tuyển dụng, tiếp nhận làm việc trong ngành Kiểm sát nhân dân.

+ Thủ tục:

-> Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền cấp trang phục theo quy định cho công chức.

-> Khi được bổ nhiệm các chức danh tư pháp lần đầu, công chức được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao cấp Giấy chứng minh Kiểm sát viên, Giấy chứng nhận Điều tra viên, Giấy chứng nhận Kiểm tra viên theo quy định.

- Đổi Giấy chứng minh Kiểm sát viên:

+ Đối tượng:

-> Công chức thay đổi chức danh tư pháp.

-> Công chức thay đổi đơn vị công tác.

-> Công chức có Phù hiệu, cấp hiệu, Giấy chứng minh Kiểm sát viên, Giấy chứng nhận Điều tra viên, Giấy chứng nhận Kiểm tra viên bị hư hỏng nhưng vẫn còn sử dụng được.

+ Thủ tục: Công chức đề nghị Thủ trưởng đơn vị có văn bản trình Viện trưởng Viện kiểm sát nhân tối cao cấp đổi Giấy chứng minh Kiểm sát viên, Giấy chứng nhận Điều tra viên, Giấy chứng nhận Kiểm tra viên, cấp hiệu, biển tên phù hợp.

- Cấp lại Giấy chứng minh Kiểm sát viên:

+ Đối tượng:

-> Công chức có Phù hiệu, cấp hiệu, Giấy chứng minh Kiểm sát viên, Giấy chứng nhận Điều tra viên, Giấy chứng nhận Kiểm tra viên bị mất.

-> Công chức có Phù hiệu, cấp hiệu, Giấy chứng minh Kiểm sát viên, Giấy chứng nhận Điều tra viên, Giấy chứng nhận Kiểm tra viên bị hư hỏng và không còn sử dụng được.

+ Thủ tục:

-> Công chức báo cáo giải trình bằng văn bản với Thủ trưởng đơn vị.

-> Thủ trưởng đơn vị trình cấp có thẩm quyền xem xét, cấp lại.

- Nộp Giấy chứng minh Kiểm sát viên:

+ Đối tượng:

-> Công chức chuyển ngành, thôi việc, chấm dứt hợp đồng lao động, cách chức, miễn nhiệm, buộc thôi việc, bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư 01/2015/TT-VKSTC.

-> Công chức nghỉ hưu.

+ Thủ tục: Công chức nộp lại Phù hiệu, cấp hiệu, Giấy chứng minh Kiểm sát viên, Giấy chứng nhận Điều tra viên, Giấy chứng nhận Kiểm tra viên cho Thủ trưởng đơn vị.

* Lưu ý:

- Hồ sơ đề nghị cấp, đổi, thu hồi Giấy chứng minh Kiểm sát viên, Giấy chứng nhận Điều tra viên, Giấy chứng nhận Kiểm tra viên phải được lập đầy đủ, chính xác, theo đúng mẫu quy định.

- Việc đề nghị cấp, đổi, thu hồi Giấy chứng minh Kiểm sát viên, Giấy chứng nhận Điều tra viên, Giấy chứng nhận Kiểm tra viên phải được thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục quy định.

- Tài liệu tham khảo: Thông tư 01/2015/TT-VKSTC về việc quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, Giấy chứng minh Kiểm sát viên, Giấy chứng nhận Điều tra viên, Giấy chứng nhận Kiểm tra viên cho Kiểm sát viên.

 

3. Lưu ý khi đề nghị cấp đổi Giấy chứng minh Kiểm sát viên

Để đảm bảo quy trình đề nghị cấp đổi Giấy chứng minh Kiểm sát viên diễn ra suôn sẻ và hợp lệ, bạn cần lưu ý một số điểm quan trọng sau:

- Hồ sơ đề nghị:

+ Đầy đủ: Hồ sơ phải bao gồm tất cả các tài liệu theo quy định, không thiếu sót bất kỳ giấy tờ nào.

+ Chính xác: Mọi thông tin trong hồ sơ phải được khai báo trung thực, chính xác và nhất quán với các giấy tờ gốc.

+ Hợp lệ: Các tài liệu trong hồ sơ phải có nguồn gốc rõ ràng, hợp pháp và không vi phạm quy định nào của pháp luật.

- Điều kiện của Cán bộ Kiểm sát viên:

+ Phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Thông tư 01/2015/TT-VKSTC về việc quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, Giấy chứng minh Kiểm sát viên, Giấy chứng nhận Điều tra viên, Giấy chứng nhận Kiểm tra viên cho Kiểm sát viên.

+ Không vi phạm kỷ luật hoặc pháp luật trong thời gian đương chức.

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Quy trình và thủ tục:

+ Thực hiện đúng theo quy trình, thủ tục quy định tại Thông tư 01/2015/TT-VKSTC.

+ Nộp hồ sơ đúng thời hạn và địa điểm quy định.

+ Trình tự các bước trong quy trình phải được thực hiện đầy đủ và chính xác.

- Ngoài ra, bạn cũng cần lưu ý một số điểm sau:

+ Trao đổi trực tiếp với cán bộ phụ trách tại cơ quan Viện kiểm sát nhân dân để được hướng dẫn cụ thể về hồ sơ và thủ tục.

+ Cập nhật thông tin mới nhất về quy định cấp đổi Giấy chứng minh Kiểm sát viên trên website của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

+ Chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết và nộp hồ sơ đúng thời hạn để tránh bị chậm trễ trong việc cấp đổi Giấy chứng minh Kiểm sát viên.

+ Bảo quản cẩn thận Giấy chứng minh Kiểm sát viên: Giấy chứng minh Kiểm sát viên là một loại giấy tờ quan trọng, do đó bạn cần bảo quản cẩn thận để tránh bị mất mát, hư hỏng.

+ Sử dụng Giấy chứng minh Kiểm sát viên đúng mục đích: Chỉ sử dụng Giấy chứng minh Kiểm sát viên cho mục đích công việc, không sử dụng cho mục đích cá nhân hoặc mục đích trái pháp luật.

+ Báo cáo ngay khi Giấy chứng minh Kiểm sát viên bị mất hoặc bị hư hỏng: Nếu Giấy chứng minh Kiểm sát viên bị mất hoặc bị hư hỏng, bạn phải báo cáo ngay cho cơ quan Viện kiểm sát nhân dân để được hướng dẫn xử lý.

Bằng cách tuân thủ các lưu ý trên, bạn có thể đảm bảo quy trình đề nghị cấp đổi Giấy chứng minh Kiểm sát viên diễn ra nhanh chóng, thuận lợi và thành công.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Kiểm sát viên là gì? Tiêu chuẩn để trở thành kiểm sát viên. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.