NỘI DUNG TƯ VẤN​

1. Giới thiệu chung về C.Mác và Ph. Ăngghen:

1.1 C.Mác (1818–1883)

Các Mác (Karl Marx) sinh ngày 5 tháng 5 năm 1818 ở thành phố Trier trên bờ sông Mozel, một nhánh của sông Rhein thuộc Trier là một thành phố cổ của Đức, thời Trung cổ. Ông đã cùng với Phriđơrich Ăngghen (Friedrich Engels) mãi mãi đi vào lịch sử nhân loại như những người sáng lập ra chủ nghĩa cộng sản khoa học có tác động to lớn và sâu rộng đối với nhân loại tiến bộ.

1.2 Ph. Ăngghen (1820–1895)

F.Ăng-Ghen Tiểu sử Ph. Ăngghen Ph. Ăng-ghen sinh ngày 28 tháng 11 năm 1820 tại Barmen, tỉnh Ranh, Vương quốc Phổ trong một gia đình chủ xưởng dệt. Từ nhỏ Ph. Ăng- ghen đã bộc lộ tính cách độc lập. Ông là nhà lý luận chính trị, là một triết gia và nhà khoa học người Đức thế kỷ 19, người cùng với Các Mác (Karl Marx) đã sáng lập và phát triển chủ nghĩa cộng sản và là lãnh tụ của phong trào công nhân thế giới.

2. Những quan điểm của C.Mac và Ph.Ăng ghen trong thời kỳ Quốc tế cộng sản I

Trong giai đoạn này C.Mác và Ph.Ăngghen rất quan tâm đến triết học. Nhưng cái chính ở đây là họ đã bắt tay tổ chức phong trào cộng sản rộng lớn. C.Mác và Ph.Ãngghen là Những người tố’ chức của quôc tế cộng sản I. Quốc tế cộng sản I thành lập năm 1864. Nhờ hoạt động của quốc tê' cộng sản I mà C.Mác và Ph.Ăngghen có thể kiểm tra hoạt động thực tế của giai cấp vô sản trong cách mạng xã hôi chủ nghĩa, thực tế là kiểm tra lại tư tưởng của mình. C.Mác và Ph.Ăngghen trong thời gian này đã đấu tranh chống lại mọi biếu hiện của chủ nghĩa cơ hội trong phong trào công nhân, mà cần phải nhanh chóng khẳc phục. Ví dụ, Latxan đã chống lại chiến thuật của quốc tế cộng sản I, đả đưa ra chiến thuật của mình làm ảnh hưởng đến sự thống nhất của phong trao công nhân. C.Mác và Ph.Ăngghen cũng đấu tranh chống lại chủ nghĩa Prudon và một nhóm khác, không thừa nhận đấu tranh chính trị của giai cấp tư sản. Một Điều thú vị, ngoài những cuộc đấu tranh trên lạ cuộc bút chiến của C.Mác và Ph.Ăngghen vói những người vô chính phủ. Những người vô Chính phủ thời gian này đứng đầu là Bacunin.

Ông ta và những người đi theo cho rằng mục đích của giai cấp công nhân là lật đổ mọi hình thức Nhà nước. Bacunin đã quan niệm sai động lực của cách mạng, ông ta cho rằng cách mạng có thể do một nhóm người cách mạng thực hiện - những người trung thành với sự nghiệp đó. Nhưng không chỉ có thế, sai Tâm của Bacunin còn ở chở là ông ta đã cổ động cho một xã hội không quản lý, xã hội vô Chính phủ.

3. Sự phát triển tư tưởng chính trị pháp lý của C.Mác từ thời kỳ công xã Pari đến cuối thế kỷ XIX

Cách mạng vô sản và công xã Pari ra đời có ý nghĩa lịch sử vô cùng trọng đại.

Giai cấp vô sản Pari trong quá trình sáng tạo cách mạng đã lập ra một hình thức Nhà nưóc có ý nghĩa quốc tế. Kinh nghiệm của công xã Pari trong lĩnh vực xây dựng Nhà nước và pháp luật rất phong phú làm cho C.Mác và Ph.Ăngghen trong một thời gian dài lưu tâm tổng kết kinh nghiệm đó. Trước hết kinh nghiệm công xã Pari đã chứng minh cho sự đúng đắn tư tưởng Mác về sự cần thiết phải lật đổ bộ máy Nhà nước tư sản. Một trong những bức thư có liên quan đến công xã, C.Mác đã viết “Nếu anh chú ý đến ví dụ thứ 18 của tôi thì sẽ thấy cố gắng tiếp theo của cách mạng Pháp đã tuyên bố; ’’không phải chuyển giao bộ máy Nhà nước từ người này sang tay người khác mà là phá vđ nó". C.Mác viết tiếp “đó là ý đồ của các anh hùng Pari của chúng ta”. Công xã Pari, là kinh nghiêm đầu tiên trong yiệc xộa bỏ Nhạ nước tư sản, xóa bỏ bộ máy Nhà nước tư sản.

C.Mác và Ph.Ăngghen chỉ ra rằng công xã Pari là một hình thức dân chủ thực sự đầy đủ. Công xã đã lôi kéo các tầng lớp vô sản vào phong trào, kể cả cầc tầng lớp tiểu tư sản. Thông qua các cơ quan tầu cử và các ủy ban củacông xã,côngxãđã thu hút hầu hết dân chúng Pari vào việc quản lý. Công xã Pan­da xóa bỏ quân đội thường trực và thay vào đó là lựclượngvtì trang tự vệ nhãn dân. Trong lĩnh vực bộ máy Nhà nước, công xã Pari đã áp dụng nguyên tắc bầu cử và thay thế tất cả nhưng- người giữ chức vụ.

Công xã Pari đã kết hộp quyền lập pháp và hành pháp. Người thông qua luật cũng là người thi hành luật. Điều đó làm cho công xã trở thành kiểu Nhà nước xã hội chủ nghĩã.

Từ kinh nghiệm đó của công xâ Pari, C.Mác coi công xã là hình thức Nhà nước xã hội chủ nghĩa, “Công xã là một thiết chế hành động vừa lập pháp vừa hành pháp”.

C.Mác và Ph.Ăngghen trọng thời gian.này đã viết một số tác phẩm liên quan đến sự phật triển học thuyết về Nhà nước và .pháp luật tư. sản cũng như Nhà nước về pháp luật xã hội. chủ nghĩa. Đó là những tác phẩm của Ph,Ặngghen như “Chống. Đuy-rinh”, “Lútvích Pherbách” và “Sự cậo chung của triết học cổ điển Đức”, và đặc biệt là tác phẩm “ngùộn gốc gia đình, chế đô tư hữu và Nhà nước”. Một trong những cộng trình cuối cùng của C.Mác là “Phê phần cương lĩnh Gộta”. Cương lĩnh Gôta là cương lĩnh được thông qua tại thành phố Gôta 1875, do các nhà dận chủ xã hội Đức họp tại đó và đề ra cương lĩnh này được thông qua dưới ảnh hưởng củạ tư tưởng Latxan, chứa đựng nhiều quan điếm sai lâm về triển vọng của sự phát triển cụa xã hội sạu cách Ịnạng xã hội chủ nghĩa.

-“Phê phán cương lĩnh Gôta” là tác phẩm phê-phán nhứrig quan điểm vẽ một dự án tổ chức xã hội tương lai về hê thống; pháp* luật của giai cấp vô sản. Tròng khi phê phán những quan niệm- sai lầm một Nhà nước nhân dân tự do tướng lài được nêu rà trong cương lỉnh Gôta; C.Mác đã chứng minh răng cái thuật ngữ “Nhà nước tự dó” là không đúng. C.Mác đặt câu hòi: Nhà nước đó tự do đô'i với ai? Nhà nước tự do đối với nhân dân của mình hay là, đối với giai cấp. công nhân ĩ Nó phải là một công cụ cần thiết, để cải tạo và xây dựng xã hội: mới. Cúng trong tác phẩm này. C.Mác Tân <fâu tiên đưa ra luận điểm rằng" Nhà nước xã hội chủ nghĩa còn phải thuộc về tay giai cấp công nhân vậ nhãn dân lao động và chỉ có họ mđi có khả năng tiến hành những công cuộc cải tạo xã hội rộng Ịớn.

Vấn đề về pháp luật dưới chế độ xã hội chủ nghĩa đã được C.Mác đưa ra để phê phán những quan điểm sai Tâm trong “Cương lĩnh Gôta”. Ông cho rằng sau khi cách mạng vô sản thành cổng thì pháp luật mang tính xã hội vẫn tồn tại ụhư một hệ thống những quy phạm xã hội. Pháp luật này tồn tại để làm gì, với mục đích gì? Nhiêu người cộng sản nghĩ rằng pháp luật ấý tồn tại để trấn áp sự phản kháng còn tàn dư giai cấp bóc lột.yĐíéu này đúng thồi, song đó chỉ'là một nhiệm vụ nhỏ. Từ kỉnh nghiệm của đất nữồc xô 'viết, chúng tôi thấy ràng nhiệni Vụ xóa bỏ tàn dử"của giai cấp bóc lột lẳ công việc của mười nám hoặc một thời gian ngăn hơn. Nhưng Nhà nước và pháp lúặt sẽ tồn tại lâu hơn so với giai đoận xỏa bỏ tàn dư của giai cấp bóc lột; Vậy Nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa tồn tại không phải là để trấn áp nhữrig tàn đừ ấy. Các nhà lý luận tiểu tư sản, đôi khi bàn luận về chủ nghĩa xã hội, coi sự tồn tại của pháp'luật trong xã hội chủ nghĩa nhữ sau: Pháp' luật trong chủ nghĩa xã hội được dùng để đấu tranh chống lại những khuynh hướng không bĩnh thường tách rời quá trình phát triển chung, đấu tranh với những vi phạm trật tự xã hội, với tội phạm, với tất cả những cái cũ còn tồn tại sau cách mạng vô .sạn. Tất nhiên việc đấu tranh chống lại, những tàn dư ấy cũng là một bộ phận của nhiệm vụ của pháp luật;; Nhưng thực ra vấn đề không phải chỉ ở chở đó. Nguyên nhân chính của sự duy trì pháp, luật trong xã hội xã hội chủ nghĩa là Điều khác. Đó là pháp luật ở đây đóng vai trò quan trọng trong sự tổ chức những quan hệ xã hội mới. Phập luật, ở khía cạnh này, không chỉ là một công.cụ trừng trị, trấn ấp và cựỡng áp và cựỡng bức. Mặệ’ dù đôi khi nó đóng vai trò đó. Cái chính ộ đây là, vaitrò tổ chức các quá trình kịnh tế trong xã hội nhăm đảm bảo cho sự tháng Ịợi của chủ nghĩa xặ hội .và xã hội và chủ nghĩa cộng sản.

Như vậy, chúng ta tìm hiểu nhđng luận điểm chính của- CrMác và Ph.Ăngghen trong tác phẩm “phê phán cương lĩnh- Gôta”. V.I.Lênin đã phát triển những luận điểm, này trong tác phẩm" Nhà nước và cách mạng". Nội dung chính của luận điểm của V.I.Lênin là vai trò cờ bản của pháp luật được thể hiện ở chố nó là cái thước đo, là phương tiện kiểm tra . lao dộng và thước đo quá trình tiêu thụ. Chủ nghĩa xã hội can đặt cơ sở. treh'lao động. Chủ nghĩa xã'hội chỉ có thể phát triển được trong những điều kiện là lao động quên mình vi lợi ích chung của xã hội. Có thể nói xâ hội chủ nghĩa khác chủ nghĩa tư bản chở trong xã hội ấy, mởi con người sông băng chính .lao động của mình, chứ không phải sống băng cách lừa đảo, mánh lới trẽn laõ động của người khác. Xã hội chủ nghĩa không phài là xã hội của bọn đầu cơ buôn lặu, lừa đảo. Trong chủ nghỉa xã hội mởi thành viên đều đóng góp với một mức độ nhất định phần, lao động của mình. Và theo mức độ lào động của mình mởi thành viên cũng được hưởng thụ một phần thích hợp. Trong giai đoạn đầu của xã hội cộng sản - tức là chủ nghĩa xã hội, mọi thành viên của xá hội, cống hiến lao động của mình trên cơ sở bình đẳng. C.Mác trong khi phân tích xã hội: tương lai, cũng hiểu một cách sâu sắc răng, con người trong một xậ hội bất kỳ rất khác nhau về thể chất và. tinh thần. BỎỊ thế người này có thể đóng góp cho xã hội nhiều hơn người khác. Trong chủ nghĩa, xã, hội, mọi người có quyền nhận từ xã hội một phân thích hợp với sô' lượng và chất lượng lạp động củạ mình. Môi người co phần đọng góp nhất định cho xã; hội được xã hội công nhận sư dóng góp ấy, lạp động của họ dược trả công tương ướng với kết quả laổ động. Theo Mác, trong giai đoạn đầu' của chủ nghĩa cộng sản chứa có sự bình đẳng xã hội hoàn toàn; tóì vì còn tình trạng người này hưởng thụ nhiêu hơn người khác do ngứời đó đóng góp được nhiêu hơn. Song ở đây ta thấy con người đã tìm ra được một thước đo quan trọng fân lao động mà họ đóng góp cho xã hội. Chính luật pháp đã cho chúng ta cái thước đo này. Luật pháp đã đưa ra một quy phạm duy nhất, bình đẳng đối với tất cả mọi người. Quy phạm pháp luật áp dụng một cách giông nhau với tất cả mọi người. Và chúng cũng đảm bảo cho những ai đóng gỏp nhiều hơn thì sẽ được trả công nhiêu hơn. Nhưng Điều cần nhấn mạnh đó là nói về lao động trong khu vực xã hội chứ không phải trong khu vực lào động cho cá nhân. G.Mác nói rằng trong xã hội chủ nghĩạ cần phải tó chức kiểm tra xem mởi người đóng góp eho xã hội cái gì và nhận được từ xã hội cái gì? Trong xã hội chủ nghĩa luật pháp đã hoàn thành chức năng này. Pháp luật hoạt động trên nguyên tắc chung của chủ nghĩa xã hội là “lăm theo năng lực, hưởng theo lao động". Luật pháp trong giại đoạn đầu của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa đã thực hiện chức năng giáo dục con người những thói quen lạo động. Bầu không khí xã hội chủ nghĩa, cậc tư tưởng, và ý thức của xã hội xã hội chủ nghĩa dần dần tạo ra con người có ý thức lao động vì lợi ích của toàn xã hội. Con người cống hiến cho xã hội tất ẹả những cái gì mà có thế có được, ngày càng đóng góp cho xã hội nhiêu hơn.

Khi xã hội đạt được một mức độ phát triển nhất định có những đíếù kiền^và khả năng tậo ra sự giàu có, đáp ứng đầy đủ mọi nhu cắu của con người thì xã hội- sẽ chuyển từ giai đoạri thứ nhất của chủ nghĩa cộng sản sang giai đoạn thứ hai. Đố chính là chủ nghĩa cộng sản. Khi đồ nguyên tắc “làm theo năng lực hưởng theo iăò động” được thay bẵng nguyên tắc “làm theo hăng lực và hưởng theo nhu cầu”. Khi đạt được nguyền tắc này thì luật pháp không còn nữa. Khi đố luật pháp không còn là công cụ kiểm tra mức độ lao động và tiêu dùng, vì việc kiểm tra mức lao dộng kiểm trạ hưởng thụ .không còn cần thiết. Đó là những luận điểm đố C.Mác đưa ra trong tác phẩm “Phê phán cương lĩnh Gôta”.

Như vậy: Pháp luật là cần thiết trong giai đoạn, đầu của chủ nghĩa cộng sản chủ nghĩa xã hôi. Vận , mệnh củạ pháp luật gắn liên với hệ thống phân phối xã hội thẹo lao động, pháp lụật đảm bảo cho việc kiểm tra lao đồng và kiểm tra hưởng-thụ. Và .chỉ khi nào vai trò kiểm trạ không cần thiết nữa thì pháp luật cũng không cần nữa.

Cảm ơn quý khách đã gửi yêu cầu đến Công ty Luật Minh Khuê, trên đây là nội dung tư vấn của Công ty, nội dung tư vấn có giá trị tham khảo, nếu còn vấn đề mà quý khách hang còn chưa rõ xin vui lòng liên hệ đến tổng đài của Công ty Luật Minh Khuê 1900.6162 hoặc vui lòng gửi tin nhắn đến email lienhe@luatminhkhue.vn để được giải đáp thắc mắc. Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật - Công ty Luật Minh Khuê