1. Có những phòng ban nào trong tổ chức bộ máy của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành 1b trực thuộc Kiểm toán nhà nước ?

Tổ chức bộ máy của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành 1b, một thành phần quan trọng thuộc hệ thống Kiểm toán nhà nước, đã được quy định rõ trong Quyết định 1371/QĐ-KTNN năm 2020. Theo đó, tổ chức này bao gồm các phòng ban chuyên nghiệp và có nhiệm vụ cụ thể, cũng như có những quy định về bổ nhiệm và quản lý cán bộ lãnh đạo. Trước hết, tổ chức bộ máy của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành 1b được chia thành các phòng sau:

- Phòng Tổng hợp: Đây là một phòng có nhiệm vụ tổng hợp thông tin, dữ liệu và công việc liên quan đến các hoạt động kiểm toán. Phòng này đóng vai trò quan trọng trong việc xử lý thông tin đa dạng và đồng bộ hóa các hoạt động của tổ chức.

- Phòng Kiểm toán ngân sách 1: Phòng này chịu trách nhiệm về việc kiểm toán các vấn đề liên quan đến ngân sách 1, có nghĩa là kiểm tra và đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn lực từ ngân sách nhà nước.

- Phòng Kiểm toán ngân sách 2: Nhiệm vụ của phòng này tập trung vào kiểm toán các vấn đề liên quan đến ngân sách 2, bao gồm cả quản lý và sử dụng nguồn lực của các tổ chức và đơn vị tài chính khác.

- Phòng Kiểm toán ngân sách 3: Đây là phòng kiểm toán chuyên sâu về ngân sách 3, tập trung vào việc đánh giá và kiểm tra các quy trình liên quan đến nguồn thu, chi và quản lý tài chính.

- Phòng Kiểm toán doanh nghiệp: Phòng này chịu trách nhiệm kiểm toán các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong báo cáo tài chính.

- Phòng Kiểm toán đầu tư - dự án: Nhiệm vụ của phòng này liên quan đến việc kiểm toán các hoạt động đầu tư và dự án, từ quyết định đầu tư đến quản lý và sử dụng nguồn lực.

Đồng thời, tổ chức bộ máy còn bao gồm cấp lãnh đạo với các vị trí như Kiểm toán trưởng, Phó Kiểm toán trưởng, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, cùng với các công chức và người lao động khác. Quy định về bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức công chức lãnh đạo được thực hiện theo các quy định của pháp luật về quản lý cán bộ, đảm bảo tính chuyên nghiệp và đúng quy trình. Ngoài ra, nhiệm vụ cụ thể của từng phòng sẽ được quy định chi tiết sau khi có ý kiến phê duyệt của Tổng Kiểm toán nhà nước. Còn việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các đơn vị cấp phòng thuộc tổ chức này sẽ do Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước chuyên ngành 1b. Điều này nhằm đảm bảo sự linh hoạt và hiệu quả trong quản lý và hoạt động của tổ chức kiểm toán quan trọng này.

 

2. Cá nhân có hành vi cản trở hoạt động kiểm toán thì kiểm toán nhà nước chuyên ngành 1b có quyền xử lý  không?

Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành 1b, theo Quyết định 1371/QĐ-KTNN năm 2020, được đặt ra những nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể để thực hiện công tác kiểm toán một cách hiệu quả. Trong số các quyền hạn đó, việc xử lý cá nhân có hành vi cản trở hoạt động kiểm toán là một trong những vấn đề quan trọng và có ảnh hưởng đáng kể đến tính minh bạch và công bằng của quá trình kiểm toán.

- Theo khoản 10 Điều 2 của quyết định nêu trên, Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành 1b có quyền và trách nhiệm đề xuất Tổng Kiểm toán Nhà nước khuyến nghị cơ quan và người có thẩm quyền yêu cầu đơn vị được kiểm toán thực hiện đầy đủ, kịp thời các kết luận, kiến nghị kiểm toán về sai phạm trong báo cáo tài chính và sai phạm trong việc chấp hành pháp luật. Họ cũng có thể đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật đối với những trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, kịp thời kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

- Trong trường hợp liên quan đến cá nhân có hành vi cản trở hoạt động kiểm toán, quy định rõ trong điểm d của khoản 10 rằng Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành 1b có thể đề xuất Tổng Kiểm toán Nhà nước khuyến nghị cơ quan và người có thẩm quyền xử lý những vi phạm pháp luật của cá nhân này thông qua hoạt động kiểm toán. Điều này đồng nghĩa với việc họ có thể yêu cầu xử lý theo quy định của pháp luật đối với cá nhân có hành vi cản trở hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước hoặc cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật cho Kiểm toán Nhà nước và kiểm toán viên Nhà nước.

- Điều này không chỉ giúp đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của kết quả kiểm toán mà còn thể hiện sự mạnh mẽ và quyết liệt trong việc bảo vệ quy trình kiểm toán khỏi những hành vi không đúng đắn. Ngoài ra, theo quy định, Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành 1b có quyền đề xuất Tổng Kiểm toán Nhà nước trưng cầu giám định về chuyên môn khi cần thiết, một biện pháp quan trọng để đảm bảo tính chính xác và khách quan của quá trình kiểm toán.

- Nói chung, việc Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành 1b không có quyền xử lý trực tiếp đối với cá nhân có hành vi cản trở hoạt động kiểm toán, nhưng có quyền đề xuất Tổng Kiểm toán Nhà nước hành động để đảm bảo tính minh bạch, công bằng và chính xác của quá trình kiểm toán. Điều này không chỉ là bảo vệ quy trình kiểm toán mà còn góp phần quan trọng vào việc duy trì sự đáng tin cậy của hệ thống kiểm toán Nhà nước.

 

3. Nhiệm vụ giữ bí mật những thông tin gì đối với kiểm toán nhà nước chuyên ngành 1b ?

Kiểm toán nhà nước chuyên ngành 1b là một tổ chức quan trọng trong hệ thống kiểm toán quốc gia, đảm nhận nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá, và giữ gìn sự minh bạch, công bằng trong quản lý tài chính và hoạt động của các đơn vị trong khu vực. Nhiệm vụ và quyền hạn của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành 1b được quy định chi tiết trong Điều 2 của Quyết định 1371/QĐ-KTNN năm 2020.

- Trong số các nhiệm vụ và quyền hạn, điều quan trọng nhất mà Kiểm toán nhà nước chuyên ngành 1b phải thực hiện là giữ bí mật tài liệu, số liệu kế toán và thông tin về hoạt động của đơn vị được kiểm toán. Điều này là cực kỳ quan trọng để đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của quá trình kiểm toán. Theo quy định của pháp luật và của Kiểm toán nhà nước, kiểm toán viên chuyên ngành 1b phải duy trì tính mật khẩu và không tiết lộ bất kỳ thông tin nào mà họ có được trong quá trình kiểm toán.

- Ngoài ra, Kiểm toán nhà nước chuyên ngành 1b còn có nhiệm vụ đề xuất chuyển hồ sơ kiểm toán cho cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân và các cơ quan khác của Nhà nước có thẩm quyền để xem xét và xử lý các vụ việc có dấu hiệu của tội phạm hoặc vi phạm pháp luật. Điều này là một bước quan trọng để bảo vệ quyền lợi của cộng đồng và ngăn chặn những hành vi không đúng đắn trong quản lý tài chính và hoạt động kinh doanh.

- Một khía cạnh quan trọng khác của nhiệm vụ là quản lý hồ sơ kiểm toán do đơn vị thực hiện, bao gồm việc giữ bí mật tài liệu và số liệu kế toán. Điều này đảm bảo rằng thông tin được bảo vệ và không bị lợi dụng một cách không đúng đắn. Quản lý này không chỉ bao gồm việc bảo vệ thông tin, mà còn liên quan đến việc xây dựng kế hoạch và chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn để nâng cao chất lượng công việc của đơn vị.

- Kiểm toán nhà nước chuyên ngành 1b còn phải quản lý công chức và người lao động theo quy định của Nhà nước và phân cấp của Kiểm toán nhà nước. Họ có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về công tác thi đua - khen thưởng, kỷ luật, văn thư, lưu trữ, tuyên truyền, nghiên cứu khoa học của đơn vị theo quy định của Nhà nước và của Kiểm toán nhà nước. Bên cạnh đó, việc định kỳ báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước về kết quả công tác của đơn vị là một phần quan trọng của trách nhiệm này.

- Cuối cùng, Kiểm toán nhà nước chuyên ngành 1b còn có quyền thực hiện một số nhiệm vụ và quyền hạn khác khi được Tổng Kiểm toán nhà nước giao. Điều này cho thấy sự linh hoạt và động lực trong việc đối mặt với những thách thức và yêu cầu đặc biệt mà có thể xuất hiện trong quá trình kiểm toán.

Tổng cộng, nhiệm vụ và quyền hạn của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành 1b không chỉ giúp đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quản lý tài chính của các đơn vị, mà còn đóng góp vào việc duy trì ổn định và phát triển bền vững của nền kinh tế quốc gia. Qua đó, sự chín chắn và chuyên nghiệp của họ chính là yếu tố quyết định để tạo ra một môi trường kinh doanh lành mạnh và minh bạch.

Xem thêm >>> Hướng dẫn quy trình phát hành Báo cáo kiểm toán của Kiểm toán nhà nước theo quy định mới

Liên hệ hotline 19006162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn pháp luật