1. Tình hình hiện trạng quản lý, sử dụng đất của doanh nghiệp hóa cổ phần hóa

Khi nhắc đến cổ phần hóa thì thông thường chúng ta thường sẽ nghĩ đến cổ phần hóa có thể mang lại nhiều lợi ích cho công ty như huy động vốn để đầu tư vào dự án mới, trả nợ, mở rộng kinh doanh, cải thiện thanh khoản cổ phiếu, tạo nguồn lực để thúc đẩy sự phát triển, và tăng cường uy tín trong mắt người đầu tư. Tuy nhiên, cổ phần hóa cũng đồng nghĩa với việc công ty phải tuân thủ các quy định và chuẩn bị thông tin một cách cẩn thận, cũng như chia sẻ quyền kiểm soát và lợi ích với các cổ đông mới.

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước là việc thực hiện chuyển đổi các doanh nghiệp theo quy định thành công ty cổ phần theo quy định của pháp luật. Theo quy định thì doanh nghiệp thuộc đối tượng cổ phần hóa thì bao gồm:

- Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ bao gồm có công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, công ty mẹ của tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ- công ty con hoặc là công ty trách nhiệm hữu hạn 01 thành viên độc lập do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. 

- Công ty trách nhiệm hữu hạn 01 thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ 

Doanh nghiệp cổ phần hóa đang là một trong những vấn đề được đề cập đến khá là nhiều hiện nay. Theo đó thì tình hình hiện trạng quản lý, sử dụng đất của doanh nghiệp cổ phần hóa thì được thể hiện rất là rõ. Cụ thể:

Doanh nghiệp cổ phần hóa thì có trách nhiệm trong việc là lập báo cáo hiện trạng quản lý, sử dụng đất của doanh nghiệp mà đang quản lý, sử dụng được tính đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp gửi cơ quan chủ quan phê duyệt theo đó thì bao gồm có các nội dung như sau:

- Tổng diện tích, số lượng thửa đất đang quản lý, sử dụng tại từng xã, phường, thị trấn và tài sản gắn liền với từng thửa đất.

- Hình thức, diện tích sử dụng đất theo như từng hình thức. Theo đó thì có bao gồm nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, nhà nước gia đất có thu tiền sử dụng đất; nhà nước giao đất, cho thuê đất, được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần; nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm; đất do mà nhận chuyển nhượng hợp pháp từ tổ chức, cá nhân khác. 

- Về thời hạn sử dụng đất thì thời hạn lâu dài, thời hạn sử dụng đất còn lại đối với trường hợp mà sử dụng đất có thời hạn. 

- Diện tích đất đã được cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất; diện tích đất chưa được cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất (nêu rõ lý do chưa được cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất và kiến nghị);

- Diện tích đất đang sử dụng đúng mục đích. Tức là diện tích đất này đang được sử dụng đúng với mục đích sử dụng đất được giao như giấy chứng nhận được cấp. 

 - Diện tích đất sử dụng không đúng mục đích; diện tích đất đã giao, cho thuê, cho mượn, góp vốn, liên doanh, liên kết, hợp tác không đúng quy định của pháp luật; diện tích đất có tranh chấp, lấn, chiếm; các trường hợp khác (nếu có)

- Diện tích không được đưa vào sử dụng.

2. Đề xuất phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 03/2021/TT- BTNMT. Theo đó thì đề xuất phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa thì thực hiện dựa trên các căn cứ như sau:

- Căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng (nếu có) của địa phương đã được phê duyệt và công bố. Việc tuân thủ các quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng là quan trọng để đảm bảo rằng phát triển hạ tầng và xây dựng được thực hiện một cách có trật tự, hài hòa với môi trường và góp phần vào sự phát triển bền vững của địa phương. Điều này cũng giúp tránh các vấn đề như xung đột trong việc sử dụng đất, tạo ra môi trường sống không thích hợp hoặc vi phạm quy định pháp luật liên quan đến xây dựng và quản lý đất đai.

- Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. Theo đó thì việc sắp xếp lại và xử lý nhà, đất, và tài sản công là một phần quan trọng của quản lý tài sản công và phải tuân thủ các quy định pháp luật liên quan để đảm bảo tính minh bạch, trách nhiệm và phát triển bền vững.

- Phương án sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 118/2014/NĐ-CP đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tức là phương án sử dụng đất này đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật. 

- Chiến lược phát triển doanh nghiệp, doanh nghiệp cổ phần hóa đề xuất phương án sử dụng đất. Theo như chiến lược phát triển doanh nghiệp, doanh nghiệp cổ phần hóa đề xuất phương án sử dụng đất thì bao gồm có tổng diện tích, số lượng thửa đất đề nghị giữ lại sử dụng. 

- Trong đó thể hiện rõ diện tích, loại đất, hình thức sử dụng, thời hạn sử dụng đất của từng thửa đất đề nghị giữ lại sử dụng tại từng xã, phường, thị trấn.

3. So sánh đối chiếu phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

So sánh, đối chiếu phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng nếu có, phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; phương án sử dụng đất theo quy định đã được cơ quan có tham quyền phê duyệt theo các nội dung sau đây:

-  Diện tích các loại đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng (nếu như có) và không có thay đổi so với phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được cấp có tham quyền phê duyệt theo quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, phương án sử dụng đất theo quy định 

- Diện tích các loại đất không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng , có thay đổi so với phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, phương án sử dụng đất theo quy định pháp luật và đã được phê duyệt.

-  Diện tích đất doanh nghiệp được giao, được thuê, do nhận chuyển nhượng theo quy định của pháp luật phát sinh từ sau thời điểm phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, phương án sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 118/2014/NĐ-CP đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp.

- Diện tích đất không thuộc đối tượng sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và diện tích đất không thuộc phương án sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 118/2014/NĐ-CP (nếu có).

Đối với diện tích đất có thay đổi so với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng tại địa phương hoặc khác với mục đích sử dụng đất theo phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. Bên cạnh đó thì phương án sử dụng đất theo quy định. Và diện tích không đưa vào phương án sử dụng đất quy định thì việc xử lý được thực hiện theo quy định tại khoản 15 Điều 1 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP.

Nội dung Phương án sử dụng đất của doanh nghiệp cổ phần hóa và Biểu tổng hợp nội dung phương án sử dụng đất thực hiện theo Phụ lục I và Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 03/2021/TT-BTNMT  có quy định. 

Tham khảo thêm: Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước là gì ? Cần lưu ý những gì ? hoặc là Quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 

Vui lòng liên hệ qua số điện thoại của tổng đài 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn để có thể được tư vấn và hỗ trợ một cách chi tiết cụ thể nhất.