- Khách thể:

+ Đối với tội giết người được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo điểm e Khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015: Nạn nhân có thể là người có hành vi trái pháp luật hoặc cũng có thể là người không có hành vi trái pháp luật.

+ Đối với tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh: Nạn nhân bắt buộc phải là người đã có hành vi trái pháp luật nghiêm trọng đối với người phạm tội hoặc đối với người thân thích của họ.

- Mặt khách quan:

+ Hành vi khách quan:

Điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015 nhưng được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo điểm e Khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015: Yếu tố kích động tinh thần của người phạm tội có thể là hành vi trái pháp luật của chính nạn nhân hoặc của người khác. Nếu hành vi trái pháp luật của chính nạn nhân thì hành vi đó không nghiêm trọng, có nghĩa là gây nguy hại không lớn cho người phạm tội hoặc người thân thích của họ. Hành vi trái pháp luật của nạn nhân có thể gây ra hậu quả cho người phạm tội, người thân thích của họ hoặc cho người khác.

Điều 125 Bộ luật hình sự năm 2015: Yếu tố kích động tinh thần bị kích động mạnh bắt buộc phải do hành vi trái pháp luật ở mức độ nghiêm trọng của chính nạn nhân đối với người phạm tội hoặc đối với người thân thích của người đó.

+ Hậu quả:

Điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015 nhưng được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo điểm e Khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015: Dấu hiệu nạn nhân bị chết không phải là dấu hiệu bắt buộc trong cấu thành tội phạm.

Điều 125 Bộ luật hình sự năm 2015: Dấu hiệu nạn nhân chết là dấu hiệu bắt buộc trong cấu thành tội phạm.

- Mặt chủ quan:

+ Điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015 nhưng được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo điểm e Khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015: Người phạm tội có trạng thái tinh thần bị kích động nhưng chưa mạnh khi hành vi trái pháp luật của chính nạn nhân đối với người phạm tội hoặc đối với người thân thích của người đó. Có nghĩa là về lý trí, hành vi trái pháp luật của nạn nhân chưa làm người phạm tội bị hạn chế khả năng nhận thức và về ý chí họ vẫn hoàn toàn điều khiển được hành vi của mình. Trong trường hợp hành vi trái pháp luật của nạn nhân đối với người không phải là người phạm tội hay người thân thích của họ thì tinh thần của người phạm tội có thể rơi vào tình trạng bị kính động mạnh.

+ Điều 125 Bộ luật hình sự năm 2015: Trạng thái tinh thần của người phạm tội phải bị kích động mạnh: Khi đó, về lý trí người đó không còn nhận thức đầy đủ về hành vi của mình như lúc bình thường, nhưng chưa mất hẳn khả năng nhận thức. Đây là trạng thái mà tâm lý bị ức chế ở mức độ cao dẫn đến nhận thức bị hạn chế. Về ý chí, người phạm tội không hoàn toàn tựchủ, kiềm chê được hành vi của mình, làm giảm đáng kể khả năng điều khiển hành vi.

* Chủ thể:

+ Điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015 nhưng được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo điểm e Khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015: Chủ thể có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi từ đủ 14 tuổi trở lên.

+ Điều 125 Bộ luật hình sự năm 2015: Người có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi từ đủ 16 tuổi trở lên.

* Hình phạt: Điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015: Nặng hơn.

Điều 125 Bộ luật hình sự năm 2015: Nhẹ hơn.