Phòng chiết khấu (discount house) là định chế tài chính mua tín phiếu, trái phiếu trung hạn, chứng chỉ tiền gửi và các tài sản ngắn hạn khác bằng các khoản tiền vay ngắn hạn, chủ yếu là của ngân hàng. Ở Luân đôn có Hiệp hội các Phòng Chiết khấu bao gồm 11 thành viên.