Trả lời:

1. Phương châm quy hoạch cán bộ ?

Quy hoạch cán bộ phải bảo đảm phương châm "mở" và "động":

-   Quy hoạch "mở" được hiểu là níột chức danh cần quy hoạch một số người và n người có thể quy hoạch vào một số chức danh; giới thiệu cán bộ vào quy hoạch khô khép kín trong từng địa phương, cơ quan, đơn vị, không chỉ đưa vào quy hoạch nhữ cán bộ tại chô mà cần xem xét, đưa vào quy hoạch cả các đồng chí có đủ tiêu chui điều kiện và triến vọng đảm nhiệm chức danh quy hoạch ở địa phương, cơ quan, đơn khác.

Đối với cán bộ có trong quy hoạch ở nơi khác, được đề xuất, giới thiệu vào qu hoạch của địa phương, cơ quan, đơn vị mình, cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ (ba tổ chức tỉnh ủy, thành ủy, vụ (ban) tổ chức cán bộ các ban, bộ, ngành, đoàn thể trun ương) cần liên hệ với cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơ vị nơi cán bộ đang công tác để thẩm định, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyc định đưa vào quy hoạch, thông báo cho địa phương, cơ quan, đơn vị nơi cán bộ đan công tác và cá nhân cán bộ đó biết, không tổ chức lấy phiếu giới thiệu đối với nhân SI đó (cả nơi cán bộ đang công tác và nơi đưa cán bộ vào quy hoạch).

Cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch có trách nhiệm bổ sung nhân sự từ nc khác vào quy hoạch của cấp dưới.

-   Quy hoạch "động" là quy hoạch đựợc định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh tho sát sự phát triển của cán bộ; kịp thời đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không còn đ tiêu chuẩn, điều kiện, không có triển vọng phát triển hoặc uy tín thấp qua lấy phiếu tíi nhiệm hằng năm; bổ sung vào quy hoạch những cán bộ có triển vọng phát triển.

 

2. Mối quan hệ giữa quy hoạch cán bộ và bố trí nhân sự ?

Mối quan hệ giữa quy hoạch cán bộ và bố trí nhân sự:

-   Bố trí nhân sự là lựa chọn cán bộ trong quy hoạch để bổ nhiệm, giới thiệu ứng ci đảm đương ngay vị trí lãnh đạo, quản lý khi có nhu cầu hoặc khi đến kỳ đại hội đảng, bầu cử Quốc hội, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các cấp...

-   Quy hoạch cán bộ là tạo nguồn để chủ động chuẩn bị cán bộ cho việc bổ nhiệm, bố trí nhân sự nêu trên.

Cán bộ trong quy hoạch là những đồng chí có triển vọng đảm nhận chức danh quy hoạch, do vậy, ở thời điểm đưa vào quy hoạch không nhất thiết phải đáp ứng đầy đủ điều kiện và tiêu chuẩn của chức danh quy hoạch, mà cần được rèn luyện, thử thách, đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn của chức danh quy hoạch. Các điều kiện về kinh qua thực tiễn lãnh đạo, quản lý ở cấp dưới, về độ tuổi, về trình độ đào tạo quy định trong Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 30/11/2004 của Bộ Chính trị (khóa IX) không phải là tiêu chuẩn để đưa cán bộ vào quy hoạch, mà là tiêu chuẩn cần có để được bổ nhiệm hoặc giới thiệu cán bộ ứng cử các chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Luật Minh KHuê (tổng hợp)