Quản lý tàu biển (Ship management) là công việc điều hành nhân lực, trang thiết bị, cung ứng và bảo dưỡng tàu biển. Chức năng này do một bộ phận riêng của chủ tàu (nhưphòng, ban, tổ, nhóm...) thực hiện, hoặc chủ tàu có thể thuê một công ty chuyên làm việc này.