1. Quy định chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo tại TPHCM mới nhất

Hiện nay, việc thực hiện chuẩn hộ nghèo và hộ cận nghèo tại thành phố Hồ Chí Minh được tiến hành theo quy định của Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND. Đây là một bước quan trọng trong việc quản lý và hỗ trợ cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có cơ hội tốt hơn để vượt qua khó khăn và đảm bảo cuộc sống cơ bản.

Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND đã đề ra các tiêu chí cụ thể để xác định chuẩn hộ nghèo và hộ cận nghèo, bao gồm các yếu tố như thu nhập, tài sản, điều kiện sống, và một số chỉ tiêu xã hội khác. Các cơ quan chức năng của thành phố đã chuyển đổi tiêu chí này thành hệ thống thông tin cụ thể để đánh giá và xác định các hộ nghèo và hộ cận nghèo.

Khi được xác định là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo, các gia đình này sẽ được hưởng các chính sách và chương trình hỗ trợ từ thành phố nhằm cải thiện cuộc sống của họ. Điều này có thể bao gồm việc cung cấp trợ cấp tiền mặt, hỗ trợ y tế, giáo dục, và các dịch vụ xã hội khác.

Mục tiêu cuối cùng của việc thực hiện chuẩn hộ nghèo và hộ cận nghèo là giảm bớt bất công xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống cho tất cả những người dân của thành phố Hồ Chí Minh, đảm bảo rằng không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển và tiến bộ của thành phố.

Chuẩn hộ nghèo

Hộ nghèo được xác định tại TP.HCM dựa trên hai trường hợp cụ thể sau đây:

1. Hộ gia đình có từ 03 chỉ số thiếu hụt trở lên: Điều này ám chỉ rằng một gia đình sẽ được coi là hộ nghèo nếu họ đáp ứng ít nhất ba trong số các chỉ số thiếu hụt được xác định, như thu nhập thấp, tài sản kém, hoặc điều kiện sống khó khăn.

2. Hộ gia đình có chỉ số thiếu hụt về Thu nhập và chỉ số thiếu hụt về Người phụ thuộc: Điều này đề cập đến việc một hộ gia đình phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt về thu nhập và có nhiều người phụ thuộc trong gia đình cần được hỗ trợ.

Chuẩn hộ cận nghèo

Hộ cận nghèo tại TP.HCM được định nghĩa theo các yếu tố sau:

Hộ cận nghèo là những gia đình thường trú hoặc tạm trú ổn định trong thời gian ít nhất 06 tháng tại thành phố này. Họ phải đáp ứng hai điều kiện chính:

1. Có 2 chỉ số thiếu hụt: Gia đình này phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt trong hai trong số các chỉ số thiếu hụt được xác định, ví dụ như thu nhập thấp hoặc tài sản kém.

2. Thu nhập bình quân đầu người từ 36 triệu đồng đến 46 triệu đồng/năm: Thu nhập trung bình của mỗi người trong gia đình này phải nằm trong khoảng từ 36 triệu đồng đến 46 triệu đồng trong một năm. Điều này cho thấy họ có thu nhập hơi cao hơn so với ngưỡng hộ nghèo, nhưng vẫn gặp khó khăn và cần được hỗ trợ để cải thiện tình hình kinh tế.

2. Quy định chuẩn nghèo đa chiều tại TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025

Chuẩn nghèo đa chiều của thành phố giai đoạn 2021 - 2025 đã được xác định bằng Bộ tiêu chí nghèo đa chiều, bao gồm 5 chiều liên quan đến 10 chỉ số thiếu hụt khác nhau. Mục tiêu của chuẩn nghèo đa chiều này là xác định và giải quyết các khía cạnh quan trọng của cuộc sống của những người dân gặp khó khăn.

Chiều Y tế:

1. Chỉ số thiếu hụt về Dinh dưỡng: Đo lường tình trạng dinh dưỡng của trẻ em dưới 16 tuổi trong hộ gia đình. Nếu có ít nhất một trẻ em dưới tuổi này bị suy dinh dưỡng, tính chỉ số thiếu hụt.

2. Chỉ số thiếu hụt về Bảo hiểm y tế: Xác định tình trạng bảo hiểm y tế trong hộ gia đình. Nếu có ít nhất một người từ 6 tuổi trở lên trong hộ không có bảo hiểm y tế, đây là chỉ số thiếu hụt.

Chiều Giáo dục và Đào tạo:

1. Chỉ số thiếu hụt về Trình độ giáo dục - đào tạo của người lớn: Đánh giá mức độ tham gia vào giáo dục và đào tạo của người lớn trong độ tuổi từ 16 đến 30 tuổi. Nếu họ không tham gia hoặc không có bằng cấp phù hợp với độ tuổi tương ứng, điều này được xem là một chỉ số thiếu hụt.

2. Chỉ số thiếu hụt về Tình trạng đi học của trẻ em: Đo lường việc học của trẻ em trong hộ gia đình. Nếu có ít nhất một trẻ em từ 3 tuổi đến dưới 16 tuổi không theo học đúng bậc học phù hợp với độ tuổi, đây là một chỉ số thiếu hụt.

Chiều Việc làm - Bảo hiểm xã hội:

1. Chỉ số thiếu hụt về Tiếp cận việc làm: Xác định tình trạng việc làm trong hộ gia đình. Nếu có ít nhất một người trong hộ không có việc làm hoặc có việc làm công ăn lương nhưng không có hợp đồng lao động, đây là một chỉ số thiếu hụt.

2. Chỉ số thiếu hụt về Bảo hiểm xã hội: Đánh giá việc tham gia vào bảo hiểm xã hội của người trong độ tuổi lao động. Nếu họ có thu nhập nhưng không tham gia bảo hiểm xã hội, điều này được xem là một chỉ số thiếu hụt.

Chiều Điều kiện sống:

1. Chỉ số thiếu hụt về Nhà ở: Đo lường điều kiện nhà ở của hộ gia đình. Nếu ngôi nhà không đáp ứng các tiêu chuẩn về cơ cấu hoặc diện tích nhà ở quá nhỏ, điều này được xem là một chỉ số thiếu hụt.

2. Chỉ số thiếu hụt về Nguồn nước sinh hoạt an toàn: Xác định việc tiếp cận nguồn nước an toàn trong hộ gia đình. Nếu không có nguồn nước an toàn như nước máy tại nhà hoặc nước máy cung cấp tại điểm tập trung, đây là một chỉ số thiếu hụt.

Chiều Thu nhập:

1. Chỉ số thiếu hụt về Thu nhập: Đánh giá mức thu nhập của hộ gia đình. Nếu thu nhập bình quân từ 36 triệu đồng/người/năm (03 triệu đồng/người/tháng) trở xuống, đây là một chỉ số thiếu hụt.

2. Chỉ số thiếu hụt về Người phụ thuộc: Xác định tỷ lệ người phụ thuộc trong tổng số nhân khẩu của hộ gia đình. Nếu tỷ lệ này lớn hơn 50%, điều này bao gồm trẻ em dưới 16 tuổi và người cao tuổi hoặc người khuyết tật đang hưởng chính sách trợ cấp xã hội hằng tháng, đây là một chỉ số thiếu hụt.

Chuẩn nghèo đa chiều này giúp chính quyền địa phương xác định và ưu tiên các biện pháp hỗ trợ cho những hộ gia đình gặp khó khăn trong nhiều khía cạnh của cuộc sống, nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của họ.

3. Chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo tại Thành phố Hò Chí Minh như thế nào?

Các chính sách hỗ trợ hộ nghèo và hộ cận nghèo đã và đang được Nhà nước triển khai là những biện pháp quan trọng để giúp cải thiện cuộc sống và tạo điều kiện phát triển cho những người dân đang gặp khó khăn.

Một trong những phương thức quan trọng nhất để hỗ trợ là việc đẩy mạnh thực hiện các chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh dịch vụ, và đa dạng hóa sinh kế. Điều này giúp tạo ra cơ hội việc làm cho người dân và từ đó cải thiện thu nhập của họ. Việc này không chỉ giúp đạt được mục tiêu xóa đói giảm nghèo mà còn tạo ra những kết quả khả quan cho sự phát triển của đất nước.

Nhà nước cũng đã tập trung đẩy mạnh các chính sách liên quan đến bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Các biện pháp này đảm bảo rằng người dân trong hoàn cảnh khó khăn được miễn phí tiếp cận dịch vụ y tế cũng như được hỗ trợ về bảo hiểm thất nghiệp. Điều này giúp đảm bảo rằng họ không bị đặt trong tình trạng tài chính khó khăn khi mắc bệnh hoặc mất việc làm.

Trong lĩnh vực giáo dục, Nhà nước đã tạo điều kiện để trẻ em thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo có thể tham gia học tập. Các trung tâm hướng nghiệp dạy nghề cũng được thiết lập để hỗ trợ giáo dục và đào tạo người dân có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có nền tảng giáo dục để tham gia vào thực tiễn lao động và cải thiện thu nhập của mình.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền và giáo dục tinh thần đoàn kết và tương thân tương ái đã được đẩy mạnh. Điều này giúp tạo ra sự hiểu biết và hỗ trợ giữa các bộ phận của xã hội, đặc biệt là với những người thuộc chuẩn nghèo và chuẩn cận nghèo.

Tổng hợp lại, các biện pháp và chính sách hỗ trợ của Nhà nước đã giúp người dân có cơ hội phát triển và đối mặt với khó khăn. Điều này không chỉ hỗ trợ cá nhân mà còn đóng góp vào sự phát triển tổng thể của nền kinh tế và xã hội Việt Nam.

Xem thêm bài viết: Mức hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo năm 2023 là bao nhiêu tiền?. Khi có thắc mắc về quy định pháp luật, hãy liên hệ ngay đến hotline 19006162 hoặc gửi thư tư vấn đến email: lienhe@luatminhkhue.vn