Cơ sở pháp lý liên quan và được sử dụng trong bài viết:

- Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013;

- Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

- Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

- Thông tư 82/2021/TT-BCA quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, tập huấn, kiểm tra nghiệp vụ thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy (PCCC) của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

1. Mở đầu vấn đề 

Theo Thông tư 82/2021/TT-BCA quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, tập huấn, kiểm tra nghiệp vụ thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quy định cụ thể tiêu chuẩn của cán bộ trực tiếp thực hiện công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.

Cán bộ trực tiếp thực hiện công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy phải bảo đảm các tiêu chuẩn: Có trình độ đại học trở lên ngành phòng cháy và chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; có kết quả kiểm tra nghiệp vụ thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đạt yêu cầu; có thời gian thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy , cứu hộ trong lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tối thiểu 5 năm đối với cán bộ thuộc Cục Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và tối thiểu 3 năm đối với cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định rõ nhiệm vụ của cán bộ thực hiện công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy là nghiên cứu, tham mưu với lãnh đạo, chỉ huy trực tiếp quản lý về xây dựng, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy liên quan đến công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy ; nắm tình hình, thu thập thông tin phục vụ công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy theo lĩnh vực, loại hình dự án, công trình thuộc phạm vi quản lý; hướng dẫn, tập huấn, kiểm tra để nâng cao chất lượng công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy; đề xuất áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn nước ngoài về phòng cháy và chữa cháy trong thiết kế, thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; đề xuất ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ, hợp tác quốc tế trong công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.

Đồng thời, thực hiện công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy khi được phân công. Nắm tình hình, phối hợp, hỗ trợ trong công tác kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy, công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; điều tra nguyên nhân vụ cháy đối với các dự án, công trình, phương tiện giao thông cơ giới được phân công thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và các nhiệm vụ khác do cấp trên phân công.

Đối với tập huấn nghiệp vụ công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy, Thông tư quy định cụ thể đối tượng tập huấn là lãnh đạo phòng trực tiếp phụ trách công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC; chỉ huy đội, cán bộ trực tiếp phụ trách, thực hiện công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy; lãnh đạo phòng, chỉ huy đội, cán bộ được dự kiến phân công trực tiếp phụ trách, thực hiện công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.

Theo Thông tư 82/2021/TT-BCA quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, tập huấn, kiểm tra nghiệp vụ thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ của sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân thực hiện công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy; tập huấn, kiểm tra nghiệp vụ thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Theo đó, Thông tư quy định cán bộ trực tiếp thực hiện công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy phải bảo đảm các tiêu chuẩn sau:

- Có trình độ đại học trở lên ngành phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

- Có kết quả kiểm tra nghiệp vụ thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đạt yêu cầu.

- Có thời gian thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ như sau:

+ Tối thiểu 05 năm đối với cán bộ thuộc Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

+ Tối thiểu 03 năm đối với cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

2. Trách nhiệm thực hiện của địa phương

- Trách nhiệm xây dựng thể chế:

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Giám đốc Công an cấp tỉnh có trách nhiệm:

+ Bố trí cán bộ bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định để thực hiện công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy;

+ Bố trí địa điểm, cơ sở vật chất, bảo đảm các điều kiện cần thiết để tổ chức tập huấn, kiểm tra nghiệp vụ theo quy định của Thông tư này và hướng dẫn của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

- Cơ quan tham mưu: Công an tỉnh.

 

3. Nguyên tắc phân công

- Phân công cán bộ có năng lực phù hợp, bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư này và các quy định khác của Bộ Công an để thực hiện công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.

- Công tác tập huấn nghiệp vụ thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy phải bảo đảm thường xuyên, kịp thời đỂ đáp ứng yêu cầu công tác và nâng cao chất lượng cán bộ thực hiện công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.

- Bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch, đánh giá đúng năng lực, trình độ của cán bộ trong công tác kiểm tra nghiệp vụ thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.

4. Tập huấn nghiệp vụ công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy

Đối tượng tập huấn

a) Lãnh đạo phòng trực tiếp phụ trách công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy;

b) Chỉ huy đội, cán bộ trực tiếp phụ trách, thực hiện công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy;

c) Lãnh đạo phòng, chỉ huy đội, cán bộ được dự kiến phân công trực tiếp phụ trách, thực hiện công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.

Nội dung tập huấn

a) Quy định của pháp luật về các nội dung liên quan đến công tác phòng cháy và chữa cháy trong đầu tư xây dựng;

b) Hệ thống các quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan đến yêu cầu thiết kế các loại hình công trình, phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy, các hệ thống phòng cháy và chữa cháy và các hệ thống kỹ thuật khác liên quan;

c) Công tác nghiệp vụ cơ bản và công tác hồ sơ, thống kê nghiệp vụ phục vụ công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy;

d) Quy trình và nội dung thực hiện công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy;

đ) Công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy; tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động;

e) Các nội dung khác có liên quan để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tổ chức tập huấn

a) Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn cho các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này thuộc phạm vi quản lý;

b) Công an cấp tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn cho các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này thuộc phạm vi quản lý.

5. Kiểm tra nghiệp vụ công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy

- Kiểm tra lần đầu đối với đối tượng đã được tập huấn quy định tại điểm c khoản 1 Điều 6 Thông tư này (trừ lãnh đạo phòng).

- Kiểm tra định kỳ 03 năm một lần đối với đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 6 Thông tư này.

- Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có trách nhiệm:

a) Tổ chức kiểm tra cho đối tượng quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 6 Thông tư này sau khi đã được đơn vị trực tiếp quản lý tập huấn theo quy định;

b) Thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức, danh sách cán bộ tham gia kiểm tra theo đề nghị của Công an cấp tỉnh;

c) Thành lập Hội đồng kiểm tra nghiệp vụ công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy. Chủ tịch Hội đồng là Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Thành viên Hội đồng là Phó Cục trưởng phụ trách, đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Hội đồng kiểm tra có trách nhiệm xây dựng quy chế, xây dựng hệ thống đề kiểm tra và đáp án phù hợp với nội dung chương trình tập huấn nghiệp vụ, tổ chức kiểm tra và chấm điểm;

d) Công khai kết quả kiểm tra và thông báo kết quả kiểm tra bằng văn bản trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả kiểm tra.

- Công an cấp tỉnh có trách nhiệm rà soát, lập danh sách các đối tượng quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 6 Thông tư này đã được tập huấn và lập hồ sơ đề nghị Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ kiểm tra nghiệp vụ.

5. Kết quả kiểm tra nghiệp vụ công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy có giá trị 03 năm kể từ ngày thông báo kết quả kiểm tra. Cán bộ có kết quả kiểm tra không đạt yêu cầu thì không được bố trí thực hiện công tác thẩm duyệt thiết kế, kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.

6. Kinh phí đảm bảo tổ chức

Về kinh phí bảo đảm tổ chức  tập huấn, kiểm tra nghiệp vụ công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy thì: Kinh phí biên soạn, phát hành tài liệu tập huấn, tổ chức tập huấn, tổ chức kiểm tra nghiệp vụ công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy được bố trí trong dự toán kinh phí thường xuyên của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an cấp tỉnh và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định.

 

(MK LAW FIRM: Bài viết được đăng tải nhằm mục đích giáo dục, phổ biến, tuyên truyền pháp luật và chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước không nhằm mục đích thương mại. Thông tin nêu trên chỉ có giá trị tham khảo vì vậy Quý khách khi đọc thông tin này cần tham khảo ý kiến luật sư, chuyên gia tư vấn trước khi áp dụng vào thực tế.)

Trên đây là nội dung Luật Minh Khuê đã sưu tầm và biên soạn. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng. Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng!

Luật Minh Khuê (Sưu tầm và biên tập).