Quy định là những quy tắc, chuẩn mực trong xử sự; những tiêu chuẩn, định mức về kinh tế, kĩ thuật được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc thừa nhận và buộc các tổ chức, cá nhân có liên quan phải tuân thủ. l Các quy định được thể hiện chủ yếu dưới hình thức quy phạm pháp luật và được ban hành dưới những hình thức văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước. Vĩ dụ: các quy định trong các đạo luật của Quốc hội, các nghị định của Chính phủ... Đây là những quy định mang tính pháp lí, được tuân thủ một cách nghiêm ngặt dựa trên sức cưỡng chế của Nhà nước. Cũng có khi các quy định không được thể hiện và ban hành dưới các hình thức văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước. Ví dụ. các quy định trong Điều lệ Hội luật gia Việt Nam. Các quy định này tuy không mang tính pháp lí nhà nước một cách trực tiếp nhưng cũng đòi hỏi phải có sự tuân thủ của các hội viên khi họ tự nguyện tham gia hội và cũng tức là cam kết tuân thủ điều lệ của tổ chức này.