Tăng giảm cỡ chữ:

Quy định về chương trình giáo dục trong giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

Hệ thống giáo dục quốc dân là hệ thống giáo dục mở, liên thông gồm giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên. Cấp học, trình độ đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm: Giáo dục mầm non, Giáo dục phổ thông, Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục đại học. Đối với mỗi cấp học sẽ có các chương trình

giáo dục khác nhau.

1. Các yêu cầu đối với chương trình giáo dục mầm non

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân gồm giáo dục nhà trẻ và giáo dục mẫu giáo. Đối với cấp này, nội dung, phương pháp và chương trình giáo dục phải đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại Điều 23, Điều 24, Điều 25 Luật Giáo dục năm 2019 như sau:

Về nội dung: Nội dung giáo dục mầm non phải bảo đảm phù hợp đối với sự phát triển tâm sinh lý của trẻ em; hài hòa giữa việc bảo vệ, chăm sóc, nuôi dưỡng với giáo dục trẻ em; giúp trẻ em phát triển toàn diện về thể chất, tình cảm, kỹ năng xã hội, trí tuệ, thẩm mỹ; tôn trọng sự khác biệt; phù hợp với các độ tuổi và liên thông với giáo dục tiểu học

Về phương pháp: Phương pháp giáo dục mầm non phải đáp ứng yêu cầu: Tạo điều kiện  thuận lợi cho trẻ em được tích cực hoạt động, vui chơi, tạo sự gắn bó giữa người lớn với trẻ em; kích thích sự phát triển các giác quan, cảm xúc và các chức năng tâm sinh lý và Tạo điều kiện cho trẻ em được vui chơi, trải nghiệm, tìm tòi, khám phá môi trường xung quanh bằng nhiều hình thức, đáp ứng nhu cầu, hứng thú của trẻ em.

Về chương trình giáo dục cho trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ và mẫu giáo, chương trình giáo dục phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Thứ nhất là phải thể hiện được mục tiêu của giáo dục mầm non (nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào học lớp một)

- Thứ hai là phải quy định các tiêu chí về yêu cầu cần đạt ở mỗi độ tuổi. Các cơ sở giáo dục được quyết định các phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của chương trình giáo dục, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Hoặc có thể chủ động liên kết với các cơ sở giáo dục khác, tổ chức kinh tế hoặc cá nhân và gia đình học dinh để tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện của địa phương theo quy định của pháp luật.

- Thứ ba, chương trình học phải thống nhất trong cả nước và được tổ chức thực hiện một cách linh hoạt sao cho phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương và của chính cơ sở giáo dục mầm non.

2. Các yêu cầu đối với chương trình giáo dục phổ thông

Giáo dục phổ thông bao gồm giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở và giáo dục trung học phổ thông. Theo quy định tại Điều 29, Điều 30 và Điều 31 Luật Giáo dục năm 2019, đối với cấp này, nội dung, phương pháp và chương trình giáo dục phải đáp ứng các yêu cầu sau:

Yêu cầu về nội dung và phương pháp giáo dục phổ thông

- Nội dung giáo dục phổ thông phải đảm bảo tính phổ thông, cơ bản, toàn diện, hướng nghiệp và có hệ thống;

- Phải gắn với thực tiễn cuộc sống, phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi của học sinh, đáp ứng mục tiêu giáo dục ở mỗi cấp học.

- Nội dung giáo dục phổ thông đối với mỗi cấp học từ tiểu học đến trung học cơ sở, trung học phổ thồn cần có sự tách biệt, phân luồng kiến thức nhưng vẫn đảm bảo được tính mạch lạc, hệ thống, nhất quán, toàn diện và phù hợp với mục tiêu của từng cấp học

Phương pháp giáo dục phổ thông phải đáp ứng yêu cầu:

- Giúp người học phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh phù hợp với đặc trưng từng môn học, lớp học và đặc điểm đối tượng học sinh;

- Giúp bồi dưỡng phương pháp tự học, hứng thú học tập, kỹ năng hợp tác, khả năng tư duy độc lập; phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực của người học; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào quá trình giáo dục.

Chương trình giáo dục phổ thông phải bảo đảm:

- Thứ nhất là thể hiện được mục tiêu của hoạt động giáo dục phổ thông theo quy định tại Điêu 29.

- Thứ hai là phải có các tiêu chí, yêu cầu nhằm quy định về phẩm chất, năng lực của học sinh cần đạt sau mỗi cấp học, nội dung của hoạt động giáo dục bắt buộc đối với tất cả học sinh trong cả nước.

- Thứ ba là phải có các quy định các phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục đối với các môn học ở mỗi lớp, mỗi cấp học.

- Thứ tư là chương trình giáo dục được thống nhất trong cả nước, tuỳ vào điều kiện của từng địa phương và các cơ sở giáo dục mà có thể áp dụng một cách linh hoạt, phù hợp nhất.

3. Quy định về hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông

Mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông: (Điều 29 Luật Giáo dục năm 2019)

- Giáo dục tiểu học nhằm giúp hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ, năng lực và chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học trung học cơ sở.

- Giáo dục trung học cơ sở nhằm củng cố, phát triển kiến thức khi học tiếu học, giúp học sinh có nền tảng và hiểu biết tối thiểu về kỹ thuật và hướng nghiệp để tiếp tục học trung học phổ thông hoặc chương trình giáo dục nghề nghiệp.

- Giáo dục trung học phổ thông có vai trò quan trọng giúp trang bị kiến thức công dân; củng cố, phát triển kết quả của giáo dục trung học cơ sở, hoàn thiện học vấn phổ thông cùng với những hiểu biết thông thường về kỹ thuật, hướng nghiệp; giúp học sinh có điều kiện phát huy năng lực cá nhân để lựa chọn hướng phát triển, tiếp tục học chương trình giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp hoặc tham gia lao động, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Việc xác nhận, đánh giá hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông được quy định tại Điều 34 Luật Giáo dục như sau:

- Đối với chương trình tiểu học, học sinh học hết chương trình và đạt đủ các điều kiện theo quy định thì được hiệu trưởng nhà trường xác nhận học bạ việc hoàn thành chương trình tiểu học.

- Đối với chương trình trung học cơ sở, học sinh học hết chương trình và đạt đủ các điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được người đứng đầu cơ quan chuyên môn về giáo dục thuộc UBND cấp huyện cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.

- Đối với chương trình trung học phổ thông,  học sinh học hết chương trình và đạt đủ các điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục được dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Nếu đạt yêu cầu thì được cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Nếu không đạt yêu cầu hoặc không dự thị thì được hiệu trưởng nhà trường cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông. Giấy chứng nhận này được sử dụng để đăng ký dự thi lấy bằng tốt nghiệp trung học phổ thông khi người học có nhu cầu hoặc để theo học giáo dục nghề nghiệp và sử dụng trong trường hợp cụ thể theo quy định của pháp luật.

- Đối với học sinh có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở trong chương trình giáo dục nghề nghiệp, sau khi đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được người đứng đầu cơ sở giáo dục tổ chức giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông cấp giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông. Giấy chứng nhận này được sử dụng để theo học trình độ cao hơn của giáo dục nghề nghiệp và sử dụng trong các trường hợp cụ thể theo quy định của pháp luật

4. Yêu cầu về chương trình học đối với giáo dục thường xuyên

Theo quy định tại Điều 43 Luật Giáo dục năm 2019, chương trình giáo dục thường xuyên gồm có:

- Chương trình xoá mù chữ;

- Chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học; cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ;

- Chương trình đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực nghề nghiệp;

Chương trình giáo dục thuộc chương trình để cấp văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân.

Giáo dục thường xuyên được thực hiện tại các cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở văn hóa, tại nơi làm việc, cộng đồng dân cư, qua phương tiện thông tin đại chúng và phương tiện khác. 

Các yêu cầu đối với nội dung, phương pháp và chương trình giáo dục thường xuyên:

- Nội dung các chương trình Giáo dục xoá mù chữ, Chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học; cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ và Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp phỉa đảm bảo tính thiết thực, giúp người học nâng cao khả năng lao động, sản xuất, công tác và chất lượng cuộc sống.

- Nội dung chương trình giáo dục thuộc chương trình để cấp văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân định tại Điều 31 Chương trình giáo dục phổ thông Luật Giáo dục năm 2019, quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp và Luật Giáo dục đại học liên quan.

- Phương pháp giáo dục trong giáo dục thường xuyên phải giúp phát huy tính chủ động của người học, coi trọng việc bồi dưỡng năng lực tự học; sử dụng phương tiện và công nghệ hiện đại để nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy và học.

5. Quy định về việc đánh giá, công nhận kết quả học tập đối với chương trình giáo dục thường xuyên

- Đối với chương trình xoá mù chữ, học viên tham gia nếu đu điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo thì được công nhận hoàn thành chương trình xoá mù chữ.

- Đối với chương trình giáo dục thuộc chương trình để cấp văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân:

+) Học viên học hết chương trình giáo dục trung học cơ sở đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được người đứng đầu cơ quan chuyên môn về giáo dục thuộc UBND cấp huyện cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.

+) Học viên học hết chương trình trung học phổ thông nếu đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được dự thi tốt nghiệp, nếu đạt yêu cầu thì được người đứng đầu cơ quan chuyên môn về giáo dục thuộc UBND cấp tỉnh cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Nếu không dự thi hoặc không đạt yêu cầu thì  người đứng đầu trung tâm giáo dục thường xuyên cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.

Học viên hoàn thành chương trình đào tạo, đạt chuẩn đầu ra của một trình độ đào tạo theo quy định của Khung trình độ quốc gia Việt Nam thì được cấp bằng tương ứng với trình độ đào tạo (Ví dụ: Bậc 1 - Sơ cấp I; Bậc 2 Sơ cấp II, Bậc 3 - Sơ cấp III, Bậc 4 - Trung cấp; Bậc 5 - Cao đẳng; Bậc 6 - Đại học; Bậc 7 - Thạc sĩ; Bậc 8 - Tiến sĩ)

- Đối với chương trình Giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học; cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ và Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp, học viên học các khóa bồi dưỡng theo các hình thức khác nhau được dự thi, nếu đạt yêu cầu theo chuẩn đầu ra của chương trình giáo dục nào thì được cấp chứng chỉ tương ứng với chương trình học đó.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi. Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua Email : Tư vấn pháp luật qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Bộ phận tư vấn pháp luật Công ty Luật TNHH Minh Khuê

Trân trọng ./.

5 sao của 1 đánh giá
Liên hệ Luật Minh Khuê

Bạn thấy nội dung này thực sự hữu ích?

Bạn thấy nội dung này chưa ổn ở đâu?

Cảm ơn bạn đã nhận xét!

Like fanpage Luật Minh Khuê để nhận tin mới mỗi ngày

Tài liệu module 2 môn Toán tiểu học kèm đáp án, bài tập

Tài liệu module 2 môn Toán tiểu học đã thể hiện vai trò vô cùng quan trọng đối với việc giảng dạy của giáo viên để hỗ trợ tốt hơn cho việc tăng trưởng các phẩm chất và năng lực của học trò thông qua ...