1. Các nội dung được ưu tiên sản xuất, đăng, phát sóng, xuất bản

Thông tin dành cho trẻ em là các nội dung được sản xuất, đăng và phát sóng hoặc xuất bản dành cho đối tượng thụ hưởng trực tiếp là trẻ em.

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 09/2017/TT-BTTTT, các nội dung được ưu tiên sản xuất, đăng và phát sóng, xuất bản gồm có:

- Các nội dung , chương trình về thực hiện pháp luật, chính sách về quyền trẻ em;

- Các chương trình, nội dung về tìm hiểu, học tập, trao đổi kiến thức, vui chơi, giải trí dành cho trẻ em;

- Các nội dung cung cấp kiến thức, kỹ năng trong phòng ngừa, phát hiện các yếu tố, hành vi gây tổn hại, xâm hại, bạo lực, bóc lột trẻ em;

- Các nội dung nhằm hướng dẫn trẻ em kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ và kỹ năng an toàn cho trẻ em;

- Các kiến thức về giáo dục giới tính, sức khỏe, dinh dưỡng;

- Những nội dung khác theo quy định của pháp luật.

- Đối với tháng hành động vì trẻ em hằng năm, các chuyên đề, chuyên mục về trẻ em được đăng trong tháng phải tập trung thông tin về việc thực hiện quyền trẻ em; những vấn đề đặt ra trong công tác thực hiện quyền, bổn phận của trẻ em; chủ đề và các thông điệp Tháng hành động vì trẻ em.

2. Quy định đối với các tổ chức được cấp phép hoạt động báo nói, báo hình

Nội dung phát sóng Thời lượng phát sóng Tần suất phát sóng mới Thời điểm phát sóng
Tin tức về trẻ em Tối thiểu 60 giây/lần phát sóng Tối thiểu 01 lần/ngày trong Tháng hành động vì trẻ em hằng năm. Đối với các thời điểm khác trong năm, tùy vào sự kiện để thông tin. Đưa vào các bản tin trong ngày.
Chương trình khoa giáo, phổ biến kiến thức Tối thiểu 05 phút/lần phát sóng Tối thiểu 02 lần/tháng. Trong Tháng hành động vì trẻ em hằng năm, tăng tần suất phát sóng mới lên tối thiểu 04 lần/tháng Trong khung 06:00 - 22:00 hằng ngày, ưu tiên khung giờ từ 06:00 đến 07:30, từ 12:00 đến 13:30 hoặc từ 17:30 đến 19:00 trong chuyên mục, chuyên đề về trẻ em của kênh chương trình.
Các chương trình giải trí, ca nhạc, văn nghệ, kể chuyện, phim hoạt hình, trò chơi, truyền hình thực tế và các chương trình tương tự khác Tối thiểu 10 phút/lần phát sóng; Tối thiểu 01 lần/tuần. Trong Tháng hành động vì trẻ em hằng năm, tăng tần suất phát sóng mới lên tối thiểu 02 lần/tuần Trong khoảng thời gian từ 06:00 đến 22:00 hằng ngày, ưu tiên khung giờ từ 18:00 đến 21:00 trong chuyên mục, chuyên đề về trẻ em của kênh chương trình.
Các chương trình, đoạn chương trình (clip, trailer) cổ động về các sự kiện, hoạt động vì trẻ em do các Bộ, ngành có chức năng quản lý nhà nước về thực hiện quyền trẻ em thực hiện; các thông điệp tuyên truyền về trẻ em Tối thiểu 30 giây /lần phát sóng đối với clip, trailer cổ động, các thông điệp tuyên truyền về trẻ em; tối thiểu 05 phút/lần phát sóng đối với các chương trình khác Tối thiểu 01 lần/ngày trong Tháng hành động vì trẻ em hằng năm. Đối với các thời điểm khác trong năm, tùy vào sự kiện để thông tin Sau các bản tin trong ngày; trong chuyên mục, chuyên đề về trẻ em của kênh chương trình.

Lưu ý: Tỷ lệ phát sóng chương trình có nội dung, thông tin dành cho trẻ em, tuyên truyền về trẻ em phải đạt từ 02% đến 05% tổng thời lượng phát sóng của kênh chương trình trong 01 tuần.

3. Quy định về nội dung đăng trên báo in, báo điện tử

Các sản phẩm báo chí có đối tượng phục vụ là trẻ em và những sản phẩm chuyên biên dành cho trẻ em, các cơ quan, tổ chức báo đài phải thực hiện theo đúng quy định trong Giấy phép hoạt động báo in, Giấy phép hoạt động báo điện tử, Giấy phép xuất bản ấn phẩm báo chí, Giấy phép mở chuyên trang của báo điện tử đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.

Báo in phát hành hằng ngày

- Mỗi tuần đăng tối thiểu 05% số lượng tin, bài có nội dung dành cho trẻ em, tuyên truyền về trẻ em phù hợp với tôn chỉ, mục đích được quy định tại giấy phép hoạt động báo chí.

- Thiết lập tối thiểu 01 chuyên mục dành cho trẻ em để thông tin, tuyên truyền về trẻ em, về các sự kiện, hoạt động vì trẻ em phù hợp với tôn chỉ, mục đích được quy định tại giấy phép hoạt động báo chí trong Tháng hành động vì trẻ em hằng năm hoặc trong thời gian diễn ra các hoạt động khác vì trẻ em do các bộ, ngành có chức năng quản lý nhà nước về thực hiện quyền trẻ em tổ chức,

Báo in không phát hành hằng ngày 

- Hằng tháng đăng tối thiểu 01% số lượng tin, bài có nội dung dành cho trẻ em, tuyên truyền về trẻ em phù hợp với tôn chỉ, mục đích được quy định tại giấy phép hoạt động báo chí.

- Đăng tối thiểu 02% số lượng tin, bài có nội dung dành cho trẻ em, tuyên truyền về trẻ em phù hợp với tôn chỉ, mục đích được quy định tại giấy phép hoạt động báo chí trong  với Tháng hành động vì trẻ em hàng năm hoặc trong thời gian diễn ra các hoạt động khác vì trẻ em do các bộ, ngành có chức năng quản lý nhà nước về thực hiện quyền trẻ em tổ chức,

Tạp chí chuyên ngành về văn hoá - xã hội Hằng quý đăng tối thiểu 02% số lượng tin, bài có nội dung dành cho trẻ em, tuyên truyền về trẻ em phù hợp với tôn chỉ, mục đích được quy định tại giấy phép hoạt động báo chí.
Báo điện tử

- Hằng tuần đăng phát tối thiểu 05% số lượng tin, bài có nội dung dành cho trẻ em, tuyên truyền về trẻ em phù hợp với tôn chỉ, mục đích được quy định tại giấy phép hoạt động báo chí.

- Hằng tuần đăng phát tối thiểu 10% số lượng tin, bài có nội dung dành cho trẻ em, tuyên truyền về trẻ em phù hợp với tôn chỉ, mục đích được quy định tại giấy phép hoạt động báo chí trong Tháng hành động vì trẻ em hằng năm hoặc trong thời gian diễn ra các hoạt động khác vì trẻ em do các bộ, ngành có chức năng quản lý nhà nước về thực hiện quyền trẻ em tổ chức,

Vị trí đăng: Đăng tải ở vị trí phù hợp, dễ nhận biết đối với trẻ em trong việc tiếp cận thông tin.

4. Quy định về xuất bản phẩm cho trẻ em

Thứ nhất là yêu cầu về thông tin ghi trên xuất bản phẩm dành cho trẻ em theo quy định tại Điều 12 Thông tư 09/2017/TT-BTTTT gồm:

- Ghi rõ độ tuổi của trẻ em tại bìa 4 và trang tên sách theo lứa tuổi sau: Dành cho trẻ em dưới 06 tuổi; Dành cho trẻ em từ 06 tuổi đến dưới 11 tuổi; Dành cho trẻ em từ 11 tuổi đến dưới 16 tuổi;

Nếu xuất bản phẩm có cách phân chia độ tuổi khác quy định trên thì phải ghi rõ độ tuổi cụ thể.

Đối với các xuất bản phẩm cho trẻ em xuất bản tại Việt Nam bằng tiếng nước ngoài hoặc song ngữ thì thông tin về độ tuổi hướng tới phải ghi bằng tiếng Việt.

Thứ hai là yêu cầu về nội dung các xuất bản phẩm cho trẻ em của các tác giả trong nước:

- Phải tuân thủ quy định về ghi thông tin độ tuổi của đối tượng phục vụ.

- Đảm bảo tính chính xác về mặt lịch sử, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ dân tộc.

- Phải đề cao tình thần yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc.

- Có tác dụng trong việc bồi dưỡng tâm hồn, nhân cách, đạo đức tốt đẹp và thể chất lành mạnh.

- Phù hợp với thuần phong, mỹ tục Việt Nam.

- Phù hợp với mức độ trưởng thành, nhu cầu, năng lực của trẻ em.

Đối với các xuất bản phẩm của tác giả nước ngoài khi được dịch và xuất bản tại Việt Nam hoặc được nhập khẩu, phát hành tại Việt Nam cũng phải tuân thủ các quy định nêu trên sao cho phù hợp với trẻ em Việt Nam.

5. Các yêu cầu bắt buộc khi đăng hoặc phát thông tin về trẻ em

Đối với báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử:

- Phải làm mờ hoặc che mặt trẻ và phải đảm bảo thông tin bí mật đời sông riêng tư của trẻ nếu phát các thông tin về những vụ việc tiêu cực, vi phạm pháp luật mà trẻ em là nạn nhân hoặc là người liên quan.

- Trong trường hợp muốn sử dụng hình ảnh trẻ em làm nhân vật, minh hoạ để phản ánh các vụ việc tiêu cực, vi phạm pháp luật phải chú ý:

+ Đối với trẻ dưới 07 tuổi, phải được sử đồng ý của cha, mẹ, người giám hộ theo quy định.

Đối với trẻ em từ đủ 07 tuổi trở lên, phải có sự đồng ý của trẻ em và của cha, mẹ, người giám hộ theo quy định.

Đối với xuất bản phẩm, việc sử dụng hình ảnh trẻ em để minh hoạ trên xuất bản phẩm cũng phải thực hiện việc lấy ý kiến và được sự đồng ý của trẻ, cha, mẹ, người giám hộ theo quy định nêu trên

6. Quy định về cảnh báo các nội dung không phù hợp với trẻ em

Theo quy định tại Điều 16 Thông tư 09/2017/TT-BTTTT, đối với các nội dung không phù hợp với trẻ em mà xuất hiện trên các chương trình phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử và xuất bản phẩm thì các cơ quan báo chí và nhà xuất bản phải thực hiện việc cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ em.

Phương thức cảnh báo: Có thể sử dụng hình ảnh hoặc chữ viết, âm thanh, biểu tượng hoặc kết hợp nhiều phương thức cảnh báo.

Thời điểm, vị trí đăng cảnh báoĐối với phát thanh, truyền hình, nội dung cảnh báo phải được thể hiện ngay trước khi bắt đầu phát sóng chương trình có nội dung cần cảnh báo.

Đối với báo in, nội dung cảnh báo phải được thể hiện ngay sát phía trên hoặc sát phía dưới tên tin, bài hoặc ngay tại vị trí đăng tin, bài.

Đối với báo điện tử, nội dung cảnh báo phải được hiện lên ngay sau khi độc giả ấn chọn tin, bài và trước khi độc giả đọc được toàn bộ nội dung tin, bài.

Yêu cầu về nội dung cảnh báo: Phải bảo đảm ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ nhận biết và phải thể hiện được tối thiểu một trong các khuyến cáo sau đây:

Nội dung này hoặc sau đây không phù hợp với trẻ em, đề nghị cân nhắc trước khi đọc, nghe, xem.

- Cha mẹ hoặc người lớn khác cần hướng dẫn nếu trẻ em đọc, nghe, xem.

- Chương trình, phim có hình ảnh và tình tiết nhạy cảm, khuyến cáo nên có sự hướng dẫn của phụ huynh khi xem.

- Nội dung không phù hợp với trẻ em dưới 06 tuổi; Nội dung không phù hợp với trẻ em từ 06 tuổi đến dưới 11 tuổi; Nội dung không phù hợp với trẻ em từ 11 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Đối với xuất bản phẩm dành cho trẻ em có nội dung về giáo dục giới tính; chống bạo lực, xâm hại thân thể trẻ em phải có dòng chữ “Cha mẹ, người lớn cần hướng dẫn trẻ em đọc” tại trang tên sách hoặc tại bìa 4.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua Email : Tư vấn pháp luật qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Công ty Luật TNHH Minh Khuê